Nickerie.Net, dinsdag 31 mei 2005  


MCP-Beheer wordt omgezet in een 'overliggend waterschap'

door Beta Debidien
 

NIEUW-NICKERIE - "Het MCP-Beheer zal binnenkort omgezet worden in een 'overliggend waterschap' waarbij het MCP-Beheer irrigatiewater vanuit Wakay via het Corantijnkanaal toelevert tot aan de nieuwe waterschappen". Dat zei Ir Manodj Hindori, voorzitter van de Ontwikkeling en Beheersraad van het MCP-Beheer afgelopen zaterdag 28 mei, tijdens een discussiedag gehouden in Nickerie met als thema "De rol van het MCP-Beheer bij de verdere ontwikkeling van waterschappen in Nickerie".

Aanleiding tot deze discussiedag was de afkondiging van de nieuwe Waterschapswet een maand geleden op 26 april, waarmee de waterschappen in Nickerie nieuw leven wordt ingeblazen.

In deze wet is ook opgenomen dat één jaar na afkondiging het decreet waarbij het MCP-Beheer indertijd in 1984 was opgericht komt te vervallen. Dit houdt dit in dat per 26 april 2006 het MCP-Beheer nieuwe stijl operationeel zal moeten zijn, zei Hindori. Volgens Hindori is het is ook gebleken dat het EU-project ruimte biedt aan het MCP-Beheer om zijn pompen te Wakay te reviseren en het Corantijnkanaal op te schonen, maar alle voorstellen zullen uiterlijk september 2006 moeten zijn uitgevoerd. De voorzitter gaf verder aan dat het MCP-Beheer inmiddels een belangrijk deel van haar Actieprogramma 2004-2005 heeft ingevuld, maar dat de toekomstige ontwikkelingen in samenspraak met de regering, de betrokken vakministeries, de waterschappen en het EU-project zullen worden geformuleerd.

De deelnemers merkten op dat te veel ministeries, die geen van alle voldoende geldmiddelen, equipment en menskracht ter beschikking hebben, betrokken zijn bij de waterbeheersing en het onderhoud van de infrastructuur in Nickerie. Het is gebleken dat er ook geen gestructureerd overleg bestaat tussen de betrokken instanties. Het gevolg is dan ook gebrekkig onderhoud van leidingen en kunstwerken, waardoor boeren vaak te kampen hebben met waternood of watersnood, wat resulteert in aanzienlijke productieverliezen.

De participanten waren het er unaniem over eens dat het MCP-Beheer zijn taken moet uitbreiden tot het onderhouden van de hoofdaanvoerkanalen die het Corantijnwater naar de rijstpolders voeren. Ze concludeerden dat er in de toekomst watergelden zullen moeten worden geïnd van de boeren om zodoende de financiële middelen te genereren om het geheel een duurzaam karakter te geven. Tegenover betaling staat echter dat boeren terecht zullen eisen dat het water altijd boven maaiveld staat, dus het heffen van watergelden schept wel bepaalde verplichtingen. Verder zal de subsidie van de overheid afgebouwd moeten worden. De overheid zal in principe ook geen bemoeienis hebben met de betaling door waterschappen aan het MCP-Beheer voor de geleverde diensten, maar in deze kunnen ook de ervaringen met het huidige decentralisatietraject worden meegenomen.

Duidelijk is dat er sancties moeten bestaan bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen, anders zal het nieuwe systeem niet werken zegt Hindori. Uit de discussie is naar voren gekomen dat het MCP-Beheer belangrijke taken krijgt toebedeeld bij de waterbeheersing en onderhoud van infrastructuur, maar het is ook duidelijk dat het MCP-Beheer in de huidige vorm dringend zal moeten worden versterkt om deze zware taken te kunnen vervullen. Er zal een plan moeten worden ontwikkeld om kader te kunnen werven op de universiteit.

De deelnemers wezen erop dat ook de waterschappen en andere boerenorganisaties vertegenwoordigd moeten zijn in de Raad voor het MCP-Beheer. Ze spraken hun waardering uit voor het initiatief van het MCP-Beheer, maar gaven ook aan dat er op breder niveau verder moet worden overlegd. Afgesproken is medio juli een seminar te organiseren waarvoor behalve de betrokken ministeries ook de waterschappen en andere boerenorganisaties zullen worden uitgenodigd.

 

Bron/Copyright:

,31/05/2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics