Nickerie.Net, donderdag 02 juni 2005  


Discussiedag over toekomstige rol MCP-beheer

Geplaatst: 02/06/2005

Nickerie - Het MCP-Beheer heeft op zaterdag 28 mei in zijn kantoor te Nieuw Nickerie een discussiedag gehouden met als thema ‘De rol van het MCP-Beheer bij de verdere ontwikkeling van waterschappen in Nickerie’. Aan deze discussiedag hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het ministerie van Openbare Werken deelgenomen, alsmede vertegenwoordigers van het ADRON en de Project Monitoring Unit van het EU-project ter versterking van de rijstsector.

MCP-Beheer als overliggend waterschap
De aanleiding van deze discussiedag was de afkondiging van de nieuwe Waterschapswet op 26 april, waarmee de waterschappen in Nickerie een nieuw leven worden ingeblazen. Volgens planning zal het MCP-Beheer in dit kader worden omgezet in een ‘overliggend waterschap’, waarbij het MCP-Beheer irrigatiewater vanuit Wakay via het Corantijnkanaal toelevert tot aan de nieuwe waterschappen. Maar in dezelfde wet staat ook opgenomen dat één jaar na afkondiging het decreet waarmee het MCP-Beheer indertijd in 1984 was opgericht, zal komen te vervallen. Dit houdt in dat per 26 april 2006 het MCP-Beheer in de nieuwe stijl operationeel zal moeten zijn.

Verder is gebleken dat het EU-project ruimte biedt aan het MCP-Beheer om zijn pompen te Wakay te rehabiliteren en het Corantijnkanaal op te schonen, maar alle voorstellen zullen uiterlijk september 2006 moeten zijn uitgevoerd. Er is dus een zekere tijdsdruk om de nieuwe rol van het MCP-Beheer uit te werken en om het MCP-Beheer voor te bereiden op zijn nieuwe taken. Voorzitter Manodj Hindori van de MCP-Beheersraad gaf in zijn opening aan dat het MCP-Beheer inmiddels een belangrijk deel van zijn Actieprogramma 2004 – 2005 heeft ingevuld, maar dat de toekomstige ontwikkelingen van het MCP-Beheer in samenspraak met de regering, de betrokken vakministeries, de waterschappen en het EU-project zullen moeten worden geformuleerd.

Gebrekkig onderhoud
De deelnemers aan de discussiedag gaven aan dat te veel ministeries betrokken zijn bij de waterbeheersing en het onderhoud van de infrastructuur in Nickerie, die geen van alle voldoende geldmiddelen, equipement en menskracht ter beschikking hebben. Bovendien bestaat er geen structureel overleg tussen de betrokken instanties.

Het gevolg is dan ook gebrekkig onderhoud aan leidingen en kunstwerken, waardoor boeren vaak te kampen hebben met watertekort of wateroverlast, waarbij er aanzienlijke productieverliezen ontstaan. De deelnemers waren het er unaniem over eens dat het MCP-Beheer zijn taken moet uitbreiden tot het onderhouden van de hoofdaanvoerkanalen die het Corantijnwater naar de rijstpolders leiden. Om hier invulling aan te geven zullen taken van LVV, OW en RO moeten worden afgestoten naar het MCP-Beheer. Hiervoor is politieke ondersteuning onmisbaar.

Watergelden
De deelnemers concludeerden ook dat er in de toekomst watergelden zullen moeten worden geïnd van de boeren, om zodoende middelen te genereren om het geheel een duurzaam karakter te geven. De subsidie van de overheid zal afgebouwd moeten worden en zowel de kleine boeren als de grote boeren zullen een bijdrage per hectare moeten betalen.

Er werd wel op gewezen dat aan de boeren duidelijk moet worden gemaakt waarom er betaald moet worden, anders zullen zij niet geneigd zijn over de brug te komen. De boeren kunnen worden gewezen op de hoge pompkosten die zij momenteel hebben en de productieverliezen die zij lijden als er watertekorten optreden. ADRON is bereid om te helpen met het geven van deze voorlichting aan de boeren. Tegenover betaling staat echter dat boeren terecht zullen eisen dat het water altijd boven maaiveld staat, dus het heffen van watergelden schept wel bepaalde verplichtingen.

De manier waarop de watergelden zullen worden geïnd moet nog nader uitgewerkt worden. In principe moet de overheid geen bemoeienis hebben bij de betaling door waterschappen aan het MCP-Beheer voor de geleverde diensten, maar in deze kunnen ook de ervaringen met het huidige Decentralisatietraject worden meegenomen. Duidelijk is dat er sancties moeten bestaan bij het niet nakomen van de betalingsverplichting, anders zal het nieuwe systeem niet werken.

Ten aanzien van de hoogte van de watergelden per ha is afgesproken dat een terms of reference wordt opgemaakt voor het aantrekken van een consultant, die door het EU-project zal worden gefinancierd. De consultant zal moeten nagaan welke bedragen momenteel worden uitgegeven aan onderhoud en wat er nog meer nodig is om het onderhoud adequaat te verrichten. Ook zal de optie moeten worden nagegaan of het voordeliger is om het onderhoud in eigen beheer te doen of dat het werk beter kan worden uitbesteed aan lokale aannemers, waarbij het MCP-Beheer supervisie houdt.

Institutionele versterking
Uit de discussie is duidelijk geworden dat het MCP-Beheer belangrijke taken krijgt toebedeeld bij de waterbeheersing en onderhoud van infrastructuur. Maar het is ook duidelijk dat het MCP-Beheer in de huidige vorm dringend zal moeten worden versterkt om aan deze zware taken te kunnen voldoen. Er zal een plan moeten worden ontwikkeld om kader te kunnen werven op de universiteit. Ook op dit vlak zal er een deskundige aan het werk gezet worden die de behoefte aan kader en aan trainingen gaat formuleren.

De deelnemers aan de discussiedag wezen er op dat ook de waterschappen en andere boerenorganisaties vertegenwoordigd moeten zijn in de Raad voor het MCP-Beheer. Dit zal stapsgewijs moeten plaatsvinden omdat er toch een zekere deskundigheid in de Raad zal moeten zitten. Ook hier zal de overheidsbemoeienis langzamerhand moeten verminderen, maar voorlopig zal de regering de nieuwe Raad moeten formeren.

Aan het eind van de discussiedag spraken de deelnemers hun waardering uit voor het initiatief van het MCP-Beheer, maar gaven ook aan dat er op breder niveau verder moet worden overlegd. Afgesproken is om omstreeks medio juli een seminar te organiseren waarvoor behalve de betrokken ministeries ook de waterschapsbesturen en andere boerenorganisaties zullen worden uitgenodigd.

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,02-06-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics