Nickerie.Net, dinsdag 05 juli 2005  


Vóór uitvoering Kabaleboproject: ‘Grondenrechten inheemsen Zuid-Suriname vastleggen’

door Carla Tuinfort (05/07/2005)

 

APETINA - Twaalf inheemse gezagsdragers van dorpen en gebieden in Zuid-Suriname, hebben van 28 tot 30 juni in Apetina aan de Tapanahonyrivier in Zuid-Oost Suriname een topoverleg gehouden over de grondenrechten waar zij als tribaal volk aanspraak op maken.

 

Granman Asongo van de Trio’s uit Kwamalasemutu kon niet aanwezig zijn bij het topoverleg en liet zich daarom vertegenwoordigen. "Het is de hoogste tijd dat wij de rechten die ons worden onthouden toegewezen krijgen en dat wij ook kunnen genieten van de rijkdommen van Suriname om in ons onderhoud te voorzien en ook gelijke burgerrechten genieten , net als de andere burgers," was de boodschap die de vertegenwoordiger van de Granman der Trio inheemsen naar het topoverleg had meegenomen.

 

De erkende grondenrechten moeten de huidige en toekomstige ontwikkeling van de inheemsen in Zuid-Suriname veiligstellen. De gezagdragers zeiden onder meer dat als het mogelijk is om bomen en dieren te beschermen in het Centraal Suriname Natuurreservaat, (CSNR), het ook mogelijk moet zijn om de mensen die van oudsher in en van het bos leven, bescherming te bieden. Aan de milieubeschermingsorganisatie Amazone Conservation Team, die al langer in het gebied opereert ter verhoging van het bewustzijn van natuurbescherming en de bescherming van de voorkomende biodiversiteit, is door het topoverleg van de Zuid-Surinaamse inheemsen om ondersteuning gevraagd. Dit in het kader van voorlichting, adviezen, begeleiding, trainingen, economische activiteiten en investeringen, omdat de Surinaamse overheid of onvoldoende of in het geheel niet de belangen van de Trio’s en Wayana’s uit Zuid-Suriname behartigt, aldus de inheemse gezagsdragers.

 

"We willen niet als wilde dieren, als pakira’s worden opgejaagd", werd het algemeen gevoelen in Apetina verwoord. Deze uitspraak kwam na uitleg over de stand van zaken met betrekking tot grondenrechten in Suriname in het algemeen, door de antropoloog dr. Marieke Heemskerk, consultant voor Amazone Conservation Team.

 

Er is weinig verschil in de leefwijze van de verschillende Zuid-Surinaamse inheemse stammen, iets dat ze graag zo willen houden. Het merendeel van de inheemse gezagsdragers is afkomstig uit Amatopo, Wanapan, de Lucierivier, Alalapadoe, Tepu, Kwamalasamutu, Sipaliwini, Apetina en Lawa. Ze gaven te kennen te kiezen voor een officiële en wettelijke vastlegging van hun collectieve rechten op de grond van hun leefgebieden en dat van hun voorouders op grond van het gewoonterecht. Dit omdat de wettelijke titel sterker is dan gewoonterecht.

 

Met hulp van Amazone Conservation Team en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname VIDS, is het zuid-westen van Suriname in kaart gebracht. Op de met financiering door de OAS vervaardigde demarkatiekaarten, zijn het Trio-woongebied met als hoofdplaats Kwamalasamutu in het zuidwesten, de dorpen Apoera, Washabo en Section in het westen en de draft van het Wayana woongebied met als hoofdplaats Apetina in het zuidoosten duidelijk aangegeven.

 

Tijdens het gehouden overleg is ook nagegaan welk deel van deze gebieden getroffen zullen worden wanneer het geplande Kabaleboproject voor de opwekking van hydro-energie ten behoeve van de bauxietwinning en verwerking in West Suriname omstreeks het jaar 2012 van start gaat. De Zuid-Surinaamse inheemse gezagsdragers vinden dat hun grondenrechten wettelijk moeten zijn vastgelegd alvorens het Kabaleboproject in uitvoering wordt genomen. De Suriname Program Director Gwendolyne Emanuels-Smith van het in Amerika gevestigde Amazone Conservation Team, geeft aan dWT te kennen dat de oproep om ondersteuning van de kant van de inheemsen zich beperkt tot technische ondersteuning en capacity building van daarvoor in aanmerking komende personen, om met de Surinaamse overheid over vastlegging van deze grondenrechten in onderhandeling te kunnen treden. De demarkatiekaarten zijn daarbij een hulpmiddel, alsook de toezegging van de ALCOA via haar dochtermaatschappij SURALCO in april jongstleden. Deze houdt in dat bij het uit te voeren Kabaleboproject, zeker rekening zal worden gehouden met de belangen van de inheemse bewoners in West- en Zuid- Suriname. In SURALCO Magazine van 1-13 april 2005 is opgenomen dat de maatschappij niet geneigd is de fouten gemaakt bij de bouw van de Afobakadam in de jaren zestig van de vorige eeuw, te herhalen.

 

Bron/Copyright:

,05-07-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics