Nickerie.Net, woensdag 06 juli 2005  


Paramaribo loopt groot gevaar bij klimaatsverandering

Geplaatst: 06/07/2005

Paramaribo - Studies hebben uitgewezen dat de laagst liggende delen van de kustvlakte bij een relatief zeeniveau van 1 meter permanent geïnundeerd zullen worden, terwijl andere delen grote schade zullen ondervinden vanwege de verhoogde waterstand, zoutwater indringing en erosie. Volgens dezelfde studies zal de stad Paramaribo het meest getroffen worden.

Om na te gaan wat hieraan gedaan kan worden en hoe dit probleem aangepakt dient te worden, heeft het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) gisteren een klimaatworkshop georganiseerd voor deskundigen en belanghebbenden. De nadruk is gelegd op het bewustwordingsproces, de te nemen maatregelen, beleidsaspecten, kennisoverdracht en participatie. ATM-minister Clifford Marica stond in zijn openingsrede stil bij de gevaren die Suriname loopt bij milieuveranderingen. De bezorgdheid in de klimaatveranderingen ontstond ongeveer 30 jaren geleden en werd dit vraagstuk toen op de politieke agenda geplaatst.

Er is toen actie ondernomen met als resultaat dat in 1992 het ‘Raamverdrag van de VN voor Klimaatsverandering’ werd aangenomen en in 1996 in werking getreden. Suriname heeft in 1997 dit verdrag geratificeerd en daarmee aangegeven het probleem van klimaatsverandering en gerelateerde problemen te erkennen. Dit verdrag is bedoeld om een internationaal wettelijk kader te creëren voor onderhandelingen, met de uiteindelijke doelstelling de broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een zodanig niveau, dat voorkomen wordt dat door menselijk handelen het mondiaal klimaatsysteem nadelig wordt beïnvloed.

Suriname heeft volgens Marica reeds zijn bijdrage geleverd aan de wereldgemeenschap om dit doel te bereiken. Naast het feit dat wij de beschikking hebben over natuurlijke hulpbronnen, hebben wij door het instellen van een der grootste natuurreservaten ter wereld, het Centraal Suriname Natuurreservaat, en diverse natuurreservaten in het kustgebied, aanzienlijk bijgedragen aan het matigen van klimaatsverandering. Echter blijven wij, ondanks die rijkdom, niet bespaard van de negatieve gevolgen die de mondiale klimaatsverandering met zich meebrengt.

Wij zijn meer dan ooit kwetsbaar en lopen grote risico op de negatieve gevolgen van klimaatsverandering. Maatregelen kunnen de gevolgen echter minimaliseren. De maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn vervat in het Nederlands Klimaat Assistentie Programma (NCCSAP). Het is de bedoeling om van start te gaan met de tweede fase van het programma. De maatregelen behelzen het opmaken van een beheersplan voor het totale kustgebied, het opzetten van een permanent monitoringsinstituut, uitvoering van adapatie/ protectieve maatregelen en zonodig mitigatiemaatregelen.

Sheila Mijnals

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,06-07-2005

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics