Nickerie.Net, donderdag 14 juli 2005  


Districtsraad Nickerie krijgt moderne werkruimte

Geplaatst: 12/07/2005

Nickerie - Het commissariaat van het district Nickerie zal binnenkort uitgebreid worden. Daarbij zal er zeker ook de inzet van de burgerij gevraagd worden inzake het nemen van besluiten door de districtsraad bij het ter hand nemen van de verdere ontwikkeling van Nickerie alsook het bestuurlijk en beheersgedeelte van dit district. Het is vrijwel duidelijk dat binnen een goed werkende organisatie er beslissingen worden genomen.

Zo zal ernaar gestreefd worden om vooral de democratie in Nickerie te blijven versterken en ook om de kloof tussen de burgerij en de bestuurders te verkleinen. De districtsraad, die wordt beschouwd als het hoogste politieke orgaan in het district, zal ervoor moeten zorgen dat het algemeen burgerbelang wordt behartigd. Derhalve zal hij met het in gebruik nemen van een eigen ruimte, beter kunnen functioneren als een districtsparlement. Voorts zal aan dit orgaan ook een griffie worden toegevoegd. De DR zal ervoor zorgdragen dat er districtswetten gemaakt worden om het bestuur van Nickerie goed te ordenen. Het modern op te trekken gebouw komt te staan allernaast het commissariaat. De bestektekening van dit gebouw zal binnenkort ter inzage gelegd worden voor de burgerij van het district Nickerie.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Dagblad Suriname

,14-07-2005

 

 


DC geeft uitleg over uitbreiding commissariaat Nickerie

Beta Debidien

 

NIEUW NICKERIE - In het kader van het Decentralisatie Programma van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de Inter-American Development Bank (IDB), zal districtscommissisaris (dc) Hein Ramnewash van Nickerie, hedenmorgen informatie verschaffen aan de Nickeriaanse gemeenschap over de uitbreiding van het commissariaat te Nieuw Nickerie.

 

Dc Ramnewash geeft aan dat in dit pilot project dat in 2004 van start is gegaan in het district Nickerie, in de komende maanden diverse concrete activiteiten zal worden uitgevoerd. Volgens hem behoort het district Nickerie tot één van de pilot districten, wat betekent dat zij een proces doormaakt, waarbij de Bestuursdienst klaargemaakt wordt om haar taken tezamen met de overige overheidsinstanties conform de Interimregeling Financiële Decentralisatie uit te voeren. In dit proces wordt het district, na voldoening aan de eisen van het Programma gecertificeerd op twee niveaus. Op maandag 23 augustus 2004 is het district Nickerie 'technisch' gecertificeerd voor het eerste niveau.

 

Het district is nu in staat om over te gaan tot het tweede niveau van certificatie zegt dc Ramnewash. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze certificatie is, dat het district ruimte moet hebben voor een Volkszaal, een Burger Informatie Centrum en een Raadzaal. Aangezien het commissariaat niet beschikt over de nodige capaciteit, zal het districtscommissariaat uitgebreid moeten worden.

 

Om de burgers te informeren en formeel aan te kondigen over de uitbreiding van het commissariaat zal dc Ramnewash vandaag op een persconferentie breedvoerig ingaan op het materie. De heer Martin Blennman van de Decentralisatie Programma zal de aanwezigen de technische uitleg geven van de bouwwerkzaamheden.-.

 

Bron/Copyright:

,08/07/2005


Eerder gerelateerde berichten over de uitbreiding van het commissariaat:

 

Nickerianen woedend over toegewezen locatie voor decentralisatiecentrum

Nickerie -  De een beschouwt het als een ontsiering van het historische stadsbeeld, de andere voelt zich vooral geschoffeerd door de centralistische manier waarop de toewijzing van de bouwlocatie voor het decentralisatiecentrum heeft plaats gevonden. De locale bevolking voelt zich lelijk gepasseerd bij het proces van de besluitvorming - daar de toegewezen locatie als volksdomein wordt gezien met behalve een historische, vooral ook een emotionele waarde.

Uitgegraven terrein naast het Commissariaat, bestemd voor het decentralisatiecentrum.

Afgelopen dagen heeft de Nickeriaanse gemeenschap verbijsterd moeten toezien hoe een graafmachine het goed verzorgde gazon naast het commissariaatgebouw  uitgroef om dit bouwklaar te maken voor een gebouw, waarin ambtenaren van ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) plaats zullen nemen om het decentralisatieproces verder te begeleiden.

Dat Nickerie voor een deel zowel bestuurlijk als financieel gedecentraliseerd wordt, wordt door de bevolking van dit district over het algemeen als een positieve ontwikkeling gezien. Dat men hiervoor een extra werkruimte nodig zal hebben vindt men logisch. Maar dat hiervoor pal naast het monumentale commissariaatgebouw een ordinaire kantoorgebouw moest worden neergezet, is dit bij de Nickeriaanse bevolking in de verkeerde keelgat geschoten.

Luchtfoto van de bouwlocatie (met rood gemaarkeerd) naast het commissariaat.

Terwijl de bevolking bij het decentralisatieproces op meer betrokkenheid rekent bij locale besluitvormingen, voelt de gemeenschap juist nu gepasseerd bij zo'n belangrijke besluitvorming. De Nickeriaanse bevolking vindt dat op zijn minst een soort van volksraadpleging had moeten plaatsvinden omtrent de toewijzing van deze locatie. Het liefst wil men het terrein terug hebben zoals het tot enkele dagen geleden heeft uitgezien. Veel onbegrip is ook ontstaan vanwege het feit dat er talrijke overheidsgebouwen in de indirecte omgeving voor een grootdeel onbenut staan en dat geen gebruik wordt gemaakt van bestaande ruimte.

Geruchten doen inmiddels de ronde dat diverse maatschappelijke groeperingen zich voorbereiden om het terrein te bezetten om verdere bouwactiviteiten te verhinderen.

Bron/Copyright:

NNet

,14-07-2005

 


Ex-Dc Doekhie vindt afgraven plein naast commissariaat onaanvaardbaar

door Beta Debidien

Nieuw-Nickerie - Het gereedmaken van het stuk terrein naast het districtscommissariaat in Nickerie voor de opzet van een decentralisatie- informatiecentrum, terwijl op deze plaats een plein was gecreëerd, vindt ex- districtscommissaris Rashied Doekhie onaanvaardbaar.

Wat hij tijdens zijn periode met veel moeite heeft opgebouwd en geschonken aan de Nickeriaanse gemeenschap, hebben "mensen op een brutale wijze afgebroken". Hij zegt dat "een stukje glimlach van het district is weggegraven".
De ex-districtscommissaris is voorstander van het decentralisatieproces dat momenteel wordt uitgevoerd in Nickerie, maar vindt ook dat de personen die zich bezighouden met het proces helemaal niet goed hebben begrepen wat decentralisatie betekent en waarover het gaat. Dat houdt in "de consolidatie van de waarde van een omgeving, waaruit men kan putten om waardeverhogend te werken, maar als men op deze manier een gerenoveerd plein vernietigt, dan weet ik niet waarmee men bezig is in het district". Doekhie vraagt zich af waar straks activiteiten moeten worden ontplooid bij de viering van 130 jaar Nieuw Nickerie. Volgens hem zijn er heel wat andere overheidsterreinen waar men het decentralisatie-informatiecentrum zou kunnen opzetten. Het kantoor van de Dienst der Belastingen zou ook kunnen worden gebruikt, omdat het gebouw slechts voor eentiende deel in gebruik is.
Doekhie haalde flink uit naar de huidige districtscommissaris, Hein Ramnewash, die zijn residentie niet eens op 20 meter afstand heeft van waar het plein is afgegraven. Er is momenteel een petitie in voorbereiding, die binnenkort zal worden aangeboden aan de president. Districtscommissaris Hein Ramnewash zegt dat het makkelijk is om te verwijten en allerlei commentaar te hebben op zaken. Volgens de DC is de overheid goed bezig. Hij was er eerstens ook geen voorstander van om het informatiecentrum naast het commissariaat op te zetten, maar omdat er geen andere opties waren werd besloten het centrum op die lokatie te bouwen. "Het terrein is het meest geschikt, omdat het gebouw makkelijk bereikbaar zal zijn voor alle burgers van het district," aldus Ramnewash. De ‘andere terreinen' die vrij zijn in het centrum van Nieuw Nickerie, zijn volgens de burgervader al lang uitgegeven voor andere doeleinden. Vernomen wordt dat er heel wat aanvragen liggen op het commissariaat voor dit stuk terrein, vandaar dat de overheid wil starten met de bouwwerkzaamheden. De middelen zijn reeds beschikbaar gesteld.

Bron/Copyright:

,26/04/2005

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics