www.nickerie.net  Special update: maandag 14 februari 2005


OPROEP:

Dit dossier zal verder worden aangevuld en voorzien worden van navigatie links. Heeft u relevante informatie over SML - Wageningen en eventueel historisch materiaal, gelieve deze door te mailen naar Nickerie.Net: E-mail: info@nickerie.net

Dossier SML - Wageningen

Stichting Machinale Landbouw

www.nickerie.net

E-mail: info@nickerie.net

Nog geen consensus in SML-kwestie

Geplaatst: 14/02/2005

Paramaribo - Partijen hebben in de SML-kwestie nog steeds geen consensus bereikt. Dit verneemt DBS uit wel ingelichte kringen. Hoewel de schuldeiser, Imro Manglie, anderhalve week geleden zei te verwachten dat er deze week nog een akkoord zou worden bereikt, lijken partijen nog steeds niet bereid te zijn water in hun wijn te doen.

Op 18 januari werd de executie van het staatsbedrijf met 6 weken opgeschort, met dien verstande dat de SML met een aanvaardbaar aanbod op tafel zou moeten komen. Volgens een insider is het niet duidelijk tot wanneer partijen zullen onderhandelen. Ze hebben tot 4 maart de gelegenheid om een akkoord te tekenen, want dan is het ultimatum van 6 weken verstreken.

Sheila Mijnals

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

www.nickerie.net


Moederbond juicht tussenoplossing kwestie SML-Manglie toe

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De Moederbond is voorzichtig ingenomen met de schikking tussen industrieel Imro Manglie en de Stichting Machinale Landbouw (SML) zodat de ophanden zijnde veiling van de SML kan worden afgewend.

Het is nu van belang, zegt Moederbondsvoorzitter Imro Grep, dat Manglie, de staat als eigenaar van SML, en de vakbonden bij SML om de tafel gaan en een duurzame oplossing zoeken. Grep had na de rechtszitting gisteren waarbij partijen tot een voorlopige schikking waren gekomen, een onderhoud met Manglie. Hij zegt aan de Ware Tijd dat in deze zaak drie belangen spelen. Manglie wil de gelden die hij aan de SML heeft geleend terug, terwijl het belang van de bonden (WWB en VMD) behoud van de arbeidsplaatsen is en de staat als belang heeft privatisering van het bedrijf. Volgens Grep zal samen een zodanige oplossing gezocht moeten worden, zodat de belangen van alle drie partijen behartigd worden. "Het is van belang dat partijen om de tafel gaan voor behoud van de SML en de arbeidsplaatsen", aldus de Moederbondsvoorman.

"Manglie is willing om het bedrijf en de arbeidsplaatsen te behouden en daarin kan de Moederbond waar de twee vakbonden zijn aangesloten, zich terugvinden", zegt Grep. De vakbondsleider beklaagt zich er voorts over, dat de vakorganisatie president Ronald Venetiaan op 9 januari een brief heeft gestuurd waarin gevraagd werd door hem ontvangen te worden, om de problemen bij het staatsbedrijf te bespreken. Tot gisteren had het staatshoofd, aldus Grep, nog niet gereageerd. Hij hoopt, dat het overleg tussen partijen de komende weken resultaat zal opleveren.

 

Bron:

,14-02-2005

www.nickerie.net


Veiling SML zes weken aangehouden

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De voor 18 januari geplande veiling van bezittingen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) door Imro Manglie wordt zes weken aangehouden. Ten overstaan van kortgedingrechter mr Ewald Ombre zijn de partijen overeengekomen dat SML het bedrag waarvoor Manglie de schulden van het staatsbedrijf bij DSB-Bank heeft overgenomen, betaalt, de SML het kort geding intrekt en Manglie de veiling opschort. In de komende zes weken zullen partijen voorts trachten een integrale oplossing te zoeken voor de problemen tussen de industrieel en het ‘failliete’ staatsbedrijf. SML staat voor enkele miljoenen US dollars in het krijt bij Manglie en aan hem gelieerde bedrijven en organisaties. Het horen van functionarissen van DSB-Bank was gisteren niet meer nodig omdat partijen in principe reeds voor aanvang van de zitting overeenstemming hadden bereikt. Een delegatie van de bank, geleid door waarnemend president Sigmund Proeve, was wel aanwezig om de rechter desgewenst de nodige informatie te verstrekken.

Indien er de komende weken geen oplossing wordt bereikt, is het Manglie vrij om opnieuw te trachten via rechtsmiddelen zijn geld terug te krijgen. Via zijn andere bedrijven heeft de rijstmagnaat onlangs derden beslag laten leggen op tegoeden die de SML bij de staat zou hebben, inclusief gelden die in oktober in consignatie werden gegeven voor DSB-Bank. Zodra partijen uiterlijk maandag de gemaakte afspraken op papier hebben gezet, zal Manglie het

derden beslag doen opheffen, zodat alvast met de middelen uit de consignatiekas kan worden betaald.

SML-directeur John King juicht de voorlopige oplossing toe, omdat het bedrijf nu wat ademruimte geeft om te werken aan een structurele oplossing voor de betalingsproblemen met Manglie. Hij wijst er echter op, dat als de structurele oplossing uitblijft, de rijstmagnaat opnieuw stappen kan ondernemen. De privatisering van het bedrijf zou in mei dit jaar een feit moeten zijn en inmiddels hebben zo’n tweehonderd personen aangegeven als rijstboer betrokken te willen worden bij de privatisering.

SML’s advocaat mr Jennifer van Dijk-Silos verduidelijkt, dat het staatsbedrijf onder voorbehoud van rechten meewerkt aan opschorting van executie van de veiling. "We hebben afgesproken dat we binnen de komende zes weken aan een structurele oplossing gaan werken of zullen nagaan of de overheid onder voorbehoud van rechten, geld wil vrijmaken," zegt de jurist. De advocaat bekijkt de komende ontwikkelingen positief, daar Manglie ook nog andere vorderingen heeft, maar er nu toch aan meewerkt dat de problemen via een schikking kunnen worden opgelost. Zo is er een ‘vrij grote’ vordering die niet door de SML wordt betwist, weet mr Van Dijk-Silos. "Het is ook een kwestie van vertrouwen," zegt de jurist. Volgens haar moeten partijen weer naar elkaar toe groeien, omdat Manglie haast alle vertrouwen in de SML heeft verloren. Als het vertrouwen herwonnen kan worden, verwacht ze wel dat een structurele oplossing mogelijk is.

Tegenover dWT stelt Manglie’s advocaat mr Hugo Essed, dat het streven er steeds op gericht was een oplossing te bereiken die ‘redelijk’ is en de belangen van zijn cliënt niet geschaad worden, maar waarbij ook gekeken moet worden naar de belangen van de SML. Indien voor alle vorderingen die Manglie en aan hem gelieerde bedrijven op de SML hebben, een oplossing kan worden gevonden, is de veiling definitief van de baan.

 

Bron:
,14-02-2005

www.nickerie.net


Rechter hoort DSB-Bank in SML-kortgeding

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Kortgedingrechter mr Ewald Ombre wil vandaag functionarissen van de DSB Bank horen over de vordering van de bank op de Stichting Machinale Landbouw (SML), die de bank in oktober vorig jaar heeft overgedragen aan rijstmagnaat Imro Manglie. De magistraat stuurde gisteren tijdens de comparitie van partijen aan op een schikking, zodat de op handen zijnde veiling van SML op 18 januari kon worden voorkomen. De schikking, overigens een voorstel van Manglie, kwam er niet omdat partijen elkaar niet konden vinden over de hoogte van het bedrag in US dollars dat SML aan Manglie zou moeten betalen. Over de schuld in Surinaamse dollars bestaat geen dispuut. De Stichting Machinale Landbouw begon vorige week het kortgeding om de veiling af te wentelen.

Rechter Ombre stelde gisteren voor dat partijen een zodanig bedrag overeenkomen, dat de SML onder voorbehoud van rechten aan de schuldeiser zal betalen, zodat de veiling kan worden aangehouden. Partijen kunnen dan later verder bakkeleien over de juiste hoogte van het bedrag. De SML houdt vast aan een bedrag van ongeveer 258.000 US dollar, dat ze de bank schuldig zou zijn, maar Manglie heeft de schuld voor 400.000 US dollar overgenomen bij DSB-Bank en wil ook dat bedrag terug hebben van het ‘failliete’ SML. Manglie, die ook aanwezig was in de rechtszaal, was bereid voorlopig genoegen te nemen met een tussen partijen overeen te komen bedrag, dat hoger ligt dan wat de SML nu bereid is te betalen. Zowel SML’s advocaat mr Jennifer van Dijk-Silos als SML-directeur John King gaven echter te kennen geen kanalen te hebben om aan meer geld te komen. Ondertussen blijkt een aan Manglie gelieerd bedrijf derden beslag te hebben gelegd op tegoeden die de SML bij de staat zou hebben en mogelijk ook op het geld dat in oktober als betaling aan DSB-Bank was aangeboden en later in de consignatiekas bij Financiën werd gestort. De betaling werd door de bank geweigerd en enkele dagen later werd de vordering op SML aan Manglie verkocht.

Mr Jennifer van Dijk-Silos voelde zich tijdens de behandeling van de zaak gisteren op een bepaald moment in een hoek gedrukt en vroeg de rechter maar vonnis te wijzen. "Als de gedaagde meent ons in een hoekje te moeten drukken, dan maar liever een uitspraak," zei ze op gegeven moment. Manglie’s advocaat mr Hugo Essed voerde aan dat ofschoon het leek alsof SML akkoord gaat met een schikking, het element van schikking ontbreekt omdat het staatsbedrijf niet was afgeweken van het bedrag dat ze al vanaf het begin bereid was te betalen. Zijn cliënt wenst daarmee geen genoegen te nemen.

Al bij aanvang van de comparitie zei mr Ombre te gaan voor een schikking en voorkomen van de veiling. Ook nadat hij de stukken had doorgenomen en de argumenten van de advocaten had gehoord, werd hij gesterkt in zijn opvatting, dat er comparitie moet komen, zei de magistraat. Ook het feit dat Manglie een schikking had voorgesteld, nam hij mee in zijn overwegingen. Nadat de twee advocaten hun standpunten over en weer hadden verdedigd en er geen schot in de zaak scheen te komen, stelde mr Ombre opnieuw voor dat partijen een "tussenbedrag" zouden zien te vinden zodat de veiling kan worden aangehouden.

Bij Manglie is het vertrouwen echter helemaal weg. "Ik heb er geen vertrouwen in. Ik kan het niet meer doen. Dit is een schande," zei hij op gegeven moment. Rechter Ombre hakte uiteindelijk de knoop door en zei vandaag functionarissen van DSB-Bank te willen horen om na te gaan hoe de vork in de steel zit met betrekking tot de schuldoverdracht. Het vervolgtraject in deze zaak zal hij daarna bepalen.

 

Bron:
,14-02-2005

www.nickerie.net


In kortgedingzaak SML versus Manglie: DSB Bank opgeroepen voor verhoor

Geplaatst: 14/01/2005

Paramaribo - De rechter heeft DSB Bank voor vandaag opgeroepen als getuige in de kortgedingzaak die de Staat heeft aangespannen tegen Imro Manglie om de veiling van de SML stop te zetten. De Bank heeft op 30 september vorig jaar de schulden van de SML aan Manglie overgedragen, waardoor die de eerste schuldeiser werd. Door deze sterke positie kon de rijstmagnaat het bedrijf tot betaling dwingen of zelf executeren, omdat hij zowel de roerende als de onroerende goederen van de SML als onderpand had. Na re- en dupliek moesten beide partijen gisteren voor de rechter verschijnen. Die had volgens Manglie aangegeven partijen persoonlijk te willen horen.

Foto: Imro Manglie

De schuldeiser zegt de rechter te hebben voorgehouden sinds ’99 water in de wijn te hebben gedaan, terwijl de SLM nooit uit zichzelf over haar schuldpositie heeft gesproken. ‘Ik kan niet eeuwig blijven wachten op mijn vorderingen’, zegt Manglie. Hij vindt het triest dat, in plaats van met het geld op de proppen te komen, er een heleboel juridische foefjes worden uitgehaald om de zaak op te houden. De industrieel zegt bereid te zijn over de schuldpositie te praten, echter ziet hij dit niet gebeuren, omdat de Staat liever misbruik maakt van het procesrecht. De advocaat van de Staat, Jennifer Van Dijk-Silos, bracht naar voren dat de SML wel betaald heeft, maar dat de Bank geweigerd heeft om het geld in ontvangst te nemen.

Volgens Manglie bestaat de mogelijkheid de veiling op te schorten, echter moet de SML c.q. de Staat met een aannemelijk bod komen. ‘Ze hoeven niet eens het volledig bedrag op te hoesten, maar ik verwacht wel dat ze een aanvang maken met de betaling’, zegt de schuldeiser. Volgens Van Dijk-Silos is op 18 oktober op de Centrale Betaaldienst een bedrag van $ 258.000 gestort ten behoeve van DSB Bank. Echter bleek deze stap te laat te zijn, omdat de overdracht van de schulden, groot $ 400.000 reeds had plaatsgevonden.

Een ander probleem dat zich heeft voorgedaan is dat de SML c.q. de Staat nu niet meer over die gelden kan beschikken, omdat een andere schuldeiser daarop beslag heeft gelegd. Concreet werd gisteren afgesproken dat DSB Bank vandaag haar inzichten zal geven. Verwacht wordt dat de rechter maandag een uitspraak zal doen, omdat de veiling van het bedrijf voor dinsdag 18 januari is gepland.

Sheila Mijnals

 

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

www.nickerie.net


Repliek en dupliek in kortgeding veiling SML

Geplaatst: 12/01/2005

Paramaribo - Advocate Jennifer van Dijk-Silos van de Stichting Machinale Landbouw (SML) repliceerde maandag in de kortgeding zaak waarbij de SML poogt de executie van het bedrijf te stuiten. Vandaag is het de beurt aan advocaat Hugo Essed om te dupliceren. Rijstmagnaat Imro Manglie wil als grootste schuldeisers van SML het bedrijf op de veiling plaatsen, om zijn vordering van 7 miljoen Amerikaanse dollars alsnog te kunnen krijgen. Er is reeds een exploot de deur uit voor uitvoering van de executie op dinsdag, mits de overheid in staat mocht zijn om voor 18 januari met een aanvaardbare oplossing op de proppen te komen. VHP-parlementariër Leakat Mahawatkhan schuift het debacle van de SML grotendeels in de schoenen van ex- DSB directeur Ed Muller.

Mahawatkhan meent dat de ex-directeur de schulden van het verlieslatend bedrijf heeft verkocht aan Manglie, zodat hij de enige schuldeiser van de SML kon worden. Volgens de parlementariër zullen ook de directie en de RvC van SML aan de tand gevoeld moeten worden in deze kwestie. Hij verwijt het leidinggevend team ondeskundigheid en grove nalatigheid. Voor Mahawatkhan is het ondenkbaar dat ondanks een mega investering van 20 miljard in Wageningen, de rentabiliteit van het bedrijf vrijwel nihil is. Het VHP-assembleelid is van oordeel dat er behoorlijk wat lucht kleeft aan de executie van de SML. De zaak zou er voor de Wageningse gemeenschap beter uitzien als de overheid zelf het bedrijf op de veiling had geplaatst. Mahawatkhan gelooft dat de gevolgen voor de Wageningers niet te overzien zullen zijn, mocht Manglie het gelijk aan zijde krijgen. Wageningers hebben in de afgelopen periode op niet mis te verstane wijze hun misnoegen geuit over de handelingen van Manglie naar het bedrijf toe. Hij hoopt daarom dat de rechter in kortgeding niet alleen recht zal spreken in deze zaak, maar ook zijn gevoelens voor rechtvaardigheid zal laten spreken.

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


UPS-leider Kisoensingh:

SML-debacle op conto Bouterse, Venetiaan en Wijdenbosch

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De regering zou binnen afzienbare tijd alle schulden die de Stichting Machinale Landbouw (SML) heeft, moeten betalen en onmiddellijk tot privatisering van het staatsbedrijf moeten overgaan. "De schulden moeten zo snel als mogelijk, desnoods met op de kapitaalmarkt geleend geld, betaald worden", vindt Harry Kisoensingh, politiek leider van de Unie van Progressieve Surinamers (UPS). Volgens de politicus zijn Desi Bouterse, Ronald Venetiaan en Jules Wijdenbosch de hoofdverantwoordelijken voor het debacle bij de SML.

De achteruitgang begon, aldus de politicus, tijdens de militaire dictatuur en Venetiaan en Wijdenbosch hebben tijdens hun ambtsperiode weinig gedaan om het bedrijf te redden. "Niet Manglie heeft de SML naar de verdoemenis gebracht, maar Bouterse, Venetiaan en Wijdenbosch", zegt hij.

De UPS vindt, zegt Kisoensingh, dat de op handen zijnde veiling moet worden voorkomen, omdat de Staat als eigenaar van het failliete bedrijf met lege handen zal komen te zitten na verkoop. Worden de schulden nu betaald, desnoods met geleend geld, dan kan de Staat nog altijd een fiks bedrag overhouden als het bedrijf daarna wordt geprivatiseerd. De UPS-leider stelt desgevraagd dat de SML nog altijd veel meer waard is dan het bedrag aan uitstaande schulden.

Kisoensingh vraagt zich af waarom de al jaren gepredikte privatisering van het bedrijf maar niet van de grond komt. Zo moeilijk is het volgens hem niet. Als oplossing stelt hij voor de stichting om te zetten in een naamloze vennootschap, zodat investeerders aandelen kunnen kopen en meehelpen aan het bijeenbrengen van de investeringen die nodig zijn om de SML weer op poten te krijgen.

De rijstmagnaat Imro Manglie die eind september vorig jaar eerste schuldeiser werd van de SML, wil het bedrijf op 18 januari laten veilen om zo zijn vordering te kunnen terughalen. Manglie beweert de afgelopen jaren tot een bedrag van ruim 7 miljoen US dollar in het bedrijf te hebben gestoken in de vorm van leningen en andere injecties. De terugbetaling heeft echter nooit adequaat plaatsgevonden. Deze week is tegen de dreigende veiling een kort geding begonnen, dat komende week wordt voortgezet.

 

Bron:
,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


Harry Kisoensingh: ‘Manglie brengt politiek van venetiaan, wijdenbosch en bouterse op de veiling’

Geplaatst: 10/01/2005

Paramaribo - ‘De afgelopen tien tot twintig jaar is de SML leeggeroofd en kapot gemaakt door de achtereenvolgende regeringen. De dreigende veiling is te wijten aan het beleid van de regering Venetiaan 1, Bouterse, Wijdenbosch en Venetiaan 2.’ Deze overtuiging heeft UPS-topper Harry Kisoensingh beweert in 1994, toen hij lid was van het parlement tezamen met Ernie Brunings, een dik dossier te hebben ingediend bij president Venetiaan over malversaties binnen de SML. Uit de stukken bleek volgens Kisoensingh hoe er gefraudeerd werd binnen dit staatsbedrijf.

Echter heeft de president willens en wetens niet ingegrepen. ‘Men heeft het bedrijf laten verloederen’, zegt de politicus. De UPS is volgens hem van mening dat alle schulden onmiddellijk afgelost moeten worden, desnoods met geleend kapitaal. Daarna moet het privatiseringsplan verder uitgevoerd worden. Kisoensingh kan niet verkroppen dat dit staatsbedrijf geveild zal worden, omdat de waarde van de SML groter is dan de schuld, waardoor een eventuele veiling zonde zou betekenen. Indien de regering niet onmiddellijk optreedt, vreest Kisoensingh het ergste. Veiling van het bedrijf zal betekenen dat de Staat alles verliest. Hij vraagt zich af wat er dan met de arbeiders zal gebeuren, als de schuldeiser het kortgeding wint.

De politicus zegt de gang van zaken te betreuren en concludeert dat Manglie niet de SML, maar het beleid van Venetiaan, Bouterse en Wijdenbosch op de veiling brengt. In een interview met Radio Apinti heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Geetapersad Gangaram Panday, gezegd dat de schulden van Manglie veel lager zijn dan wat hij opgeeft. Volgens de schuldeiser zouden die rond de $ 7 miljoen zijn. Volgens Manglie probeert de minister met deze uitspraken de Surinaamse gemeenschap valselijk te informeren. Tevens probeert de bewindsman hem hierdoor te beschuldigen van poging tot oplichting c.q. valsheid in geschrifte. In een open brief aan de minister, verwijt Manglie de bewindsman nooit de tijd te hebben genomen om over de vorderingen te praten. Verder deed hij een beroep op hem om in het vervolg eerst met de schuldeiser, Manglie, de SML, schuldenaar en Ernst & Young, curator van de SML, te overleggen over de schuldpositie alvorens via de media beschuldigingen te uiten.

Sheila Mijnals

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


SML was laat met betaling schuld aan DSB-Bank

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Anders dan uit eerder verkregen informaties vernomen werd, blijkt dat de overdracht van schulden van de SML door DSB-Bank aan industrieel Imro Manglie niet heeft plaatsgevonden nadat SML de schuld bij de bank wilde terugbetalen en de bank weigerde het geld te ontvangen. Uit de officiële stukken blijkt dat de akte van cessie tussen DSB-Bank en Manglie op 30 september 2004 werd ondertekend en dat de SML per deurwaarder op 13 oktober 2004 de betaling aan de bank heeft aangeboden. Op 15 oktober 2004 deponeerde dezelfde deurwaarder de gelden in de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën. Voorts blijkt dat de bank de kredietovereenkomst met de SML al op 24 september 2004 had opgezegd.

Volgens mr Jennifer van Dijk-Silos, advocaat van SML, zou de cessie van de vorderingen van DSB-Bank op het failliete staatsbedrijf na de weigering de betaling te accepteren hebben plaatsgevonden. SML heeft begin deze week tegen Manglie een kort geding aangespannen om de veiling van haar bezittingen door de schuldeiser tegen te houden. Volgens SML is de cessie-overeenkomst nietig. In de overeenkomst die namens de bankinstelling werd ondertekend door vice-president Sigmund Proeve en procuratiehouder Roy Kaliar, is afgesproken, dat de juridische levering van de vorderingen aan Manglie pas zou plaatsvinden "na ontvangst van de laatste termijnbetaling..."

SML kwam voor een fors bedrag bij de rijstboer in het krijt, nadat deze financiële injecties aan het staatsbedrijf had gegeven. Het bedrijf was echter niet in staat de schulden terug te betalen en heeft rechtszaak op rechtszaak verloren waarin het gevonnist werd de schulden terug te betalen. Daar de vonnissen niet werden uitgevoerd zijn ook de daaraan gekoppelde dwangsommen fors opgelopen. Zowel Manglie als zijn naaste medewerker Adjai Baboelal stellen tegenover de Ware Tijd, dat de ondernemer de afgelopen vier jaar talrijke brieven heeft gericht aan zowel de SML als president Ronald Venetiaan om een oplossing. Het staatshoofd heeft nimmer op de brieven gereageerd terwijl SML de schuldeiser aan het lijntje hield en soms voor langere tijd niets van zich liet horen. "Ze konden niet eens het fatsoen opbrengen, ons de redenen aan te geven waarom niet werd betaald of te zeggen, ‘we zitten nu een beetje krap, kunnen we de zaak niet een beetje uitstellen’", zegt Baboelal verontwaardigd. De afgelopen jaren regende het van in gebreke stellingen die naar de SML werden gestuurd. "Den man no e reageer", voegt Manglie eraan toe. Hij zegt steeds achter de regering en de SML-leiding te hebben aangezeten om een oplossing te bewerkstelligen en het staatsbedrijf voor verdere ondergang te behoeden. "Maar aan elk touw komt een eind", aldus Baboelal.

Dat er in regeringskringen wordt gesteld dat er over de schuldpositie van de SML veel onduidelijkheden bestaan, noemen zowel Baboelal als Manglie nonsens. "Alles is goed gedocumenteerd en iedereen die inzage wil hebben in alle officiële stukken, kan terecht bij Manglie’s rijstbedrijf aan de Tourtonnelaan. Ook assembleeleden", zegt Baboelal. "Wij hebben op dit stuk geen geheimen, iedereen mag weten wat er gaande is voegt Manglie eraan toe.

Het kort geding om de veiling die voor 18 januari is gepland te stuiten, wordt volgende week maandag voortgezet. Gisteravond voerde Manglie opnieuw overleg met Moederbondsvoorzitter Imro Grep om samen met de vakbondsleider eventuele oplossingsmodellen te bestuderen.

 

Bron:
,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


Regering spant kortgeding aan tegen Manglie

Geplaatst: 06/01/2005

Paramaribo - ‘De regering zal er alles aan doen, gesteund door de Nieuw Front (NF) fractie, om veiling van de SML te voorkomen. De regering wil dit bedrijf behouden.’ Dit zegt NF-parlementariër Arnold Kruisland aan DBS.

Foto: Arnold Kruisland

Hij deelt ons mee dat de president dinsdag een gesprek heeft gehad met de ministers van Financiën en LVV, omdat er heel wat onduidelijkheden zijn over de wijze waarop de transacties hebben plaatsgevonden. ‘Er zijn nadere gegevens nodig, omdat er een stukje onduidelijkheid bestaat’, zegt Kruisland. De regering heeft de garantie gegeven dat zij niet zal toestaan dat de SML geveild wordt. In dit kader is aan de advocaat van de Staat, mr. Van Dijk-Silos, gevraagd een kortgeding aan te spannen tegen de schuldeiser.

Het is de bedoeling te voorkomen dat de veiling doorgaat, zegt Kruisland. ‘Ik ben helemaal geen voorstander van een veiling en de regering ook niet’, zegt de parlementariër. In die hoedanigheid heeft hij de kwestie SML vaker in het parlement aangehaald. Na de schuldoverdracht door DSB aan schuldeiser Imro Manglie heeft hij een interpellatievoorstel ingediend. Dit is niet in behandeling genomen, omdat de voorzitter prioriteit wilde geven aan de behandeling van de begrotingen. Hij zal alles in het werk stellen om het bedrijf van de veiling te redden. ‘Ik zal mij daartegen in het parlement verzetten’, zegt hij. Op de vraag of het dan niet te laat zal zijn, zegt hij dat aan de rechter is gevraagd de veiling te stuiten of te komen tot een schikking. Naar alle waarschijnlijk wordt de kortgedingzaak volgende week dinsdag in behandeling genomen.

Sheila Mijnals

 

Bron:

Dagblad Suriname

,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


DSB-Bank weigerde betaling van SML

Kort geding tegen dreigende veiling -   rol DSB-bank dubieus

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — DSB-Bank heeft kort voor de overdracht van schulden van de Stichting Machinale Landbouw (SML) aan industrieel Imro Manglie een betalingsaanbod van de SML in oktober vorig jaar afgewezen. De regering had daartoe middelen vrijgemaakt. Ongeveer een week na de weigering ondertekende de bank een akte van cessie met de rijstmagnaat, die toen de grootste schuldeiser werd van het failliete staatsbedrijf. Dat bleek dinsdag bij de behandeling van het kort geding, dat de SML heeft aangespannen om de dreigende veiling van haar bezittingen door Manglie te voorkomen. Volgens de SML is de schuldoverdracht van DSB-Bank aan Manglie nietig en is de op handen zijnde veiling onterecht. DSB-Bank droeg de schulden die SML bij de bankinstelling had, voor een bedrag van 400.000 US dollar over aan de ondernemer.

Advocaat van SML, mr Jennifer van Dijk-Silos, lichtte dinsdag haar vordering om de executoriale verkoop te verbieden, toe bij kortgedingrechter mr Ewald Ombre, die deze zaak behandelt. Vandaag antwoordt Manglie’s advocaat, mr Hugo Essed, op de stellingen die door Van Dijk-Silos zijn geponeerd. Eerder deze week verklaarde Manglie, dat de veiling afgewenteld kan worden als de overheid met hem in overleg treedt, hoe de problemen opgelost kunnen worden. Hij zegt al zes jaar te wachten op terugbetaling van gelden die hij aan SML heeft geleend zodat het bedrijf het hoofd boven water kon houden. Volgens de industrieel bedraagt de totale schuld van SML ongeveer 7 miljoen US dollar.

Van Dijk-Silos vindt het een vreemde gang van zaken dat DSB-Bank de aangeboden betaling heeft geweigerd om kort daarna de schulden over te dragen aan de voornoemde ondernemer. In totaal heeft SML een bedrag van iets meer dan 300.000 Surinaamse dollar en ruim 250.000 US dollar aan de bank aangeboden. Nadat de bankinstelling weigerde het geld te accepteren, werden deze bedragen in de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën gestort, zoals de wet voorschrijft. De wet geeft aan dat indien een aanbod van gerede betaling wordt gedaan, deze door de schuldeiser geweigerd wordt, en het bedrag vervolgens in de consignatiekas wordt gestort, aangenomen wordt dat de schuldenaar "bevrijdend" heeft betaald.

Bij de cessie is ook het recht van hypotheek op Manglie overgegaan. Hij besloot de SML op de veiling te gooien, nadat het bedrijf werd aangezegd een schuld van 400.000 US dollar te voldoen en daaraan geen gehoor werd gegeven. Tegenover dWT stelt mr Van Dijk-Silos, dat gelet op het feit dat SML heeft aangeboden haar schulden te betalen, de grondslag voor de cessie nietig is, "omdat er geen onderwerp is". "Het onderwerp zou zijn de schuldvordering op de SML en de SML heeft aangeboden te betalen en het geld vervolgens gestort in de consignatiekas," vervolgt de jurist. De gang van zaken vindt Van Dijk-Silos zeer vreemd. "Ik weet niet waarom DSB geweigerd heeft, want het zijn bedragen die ze zelf genoemd hebben in hun schrijven aan de SML," stelt ze. Volgens haar had de bank desnoods de betaling "onder voorbehoud van rechten" in ontvangst kunnen nemen. Oktober vorig jaar heeft SML ook een bodemprocedure tegen DSB-Bank aangespannen om de consignatie van de gestorte gelden van waarde te doen verklaren. Een datum waarop deze zaak door de rechter behandeld zal worden, is er nog niet. De jurist geeft aan dat het doorgaans twee tot drie maanden duurt voordat partijen in een bodemgeschil een datum krijgen voor de behandeling van hun zaak.

 

Bron:
,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


SML WORDT GEVEILD - WAT DOET DE REGERING?

Paramaribo - ‘De regering reageert lauw over deze kwestie. Er komt geen beweging, dus gaat de veiling van de SML gewoon door.’ Dit zei rijstmagnaat Imro Manglie in een interview met DBS. Zowel de roerende als de onroerende goederen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) gaan op 18 januari op de veiling. Manglie heeft de notaris de opdracht hiertoe gegeven, omdat er van regeringszijde niet eens wordt gereageerd.

Foto: Rijstmagnaat Imro Manglie.

Enkele maanden geleden heeft de rijstmagnaat de schulden van de SML overgenomen van de DSB Bank, waardoor hij in principe elk moment kon overgaan tot verkoop, indien de SML naliet haar schuld te voldoen. ‘Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met Ernst & Young en de overheid c.q. de minister van LVV, die de hoofdverantwoordelijke is van de SML. Vice-president Jules Ajodhia heeft bij verschillende gelegenheden gezegd dat de regering het niet eens is met het bedrag dat door Manglie is aangegeven. Volgens de industrieel bedraagt de schuld ongeveer $ 7 miljoen. De directeur van de SML, de heer King, heeft persoonlijk gevraagd om nader uitleg en de hoogte van het bedrag werd voor hem uiteengezet.

Van een andere bron vernamen wij dat de regering een week de gelegenheid kreeg om de juistheid van het bedrag na te trekken. Nadien zou er wederom contact worden opgenomen met de schuldeiser. ‘Indien de overheid met een aannemelijk bod komt, wordt de veiling aangehouden’, vertelt de bron aan DBS. Dit is echter nog niet gebeurd, dus gaat de veiling gewoon door. ‘Indien zij het niet eens zijn met de cijfers, laten ze die dan maar uitzoeken. De regering doet alsof haar neus bloedt en onderneemt geen acties.’ Naar wordt vernomen zullen na de veiling de arbeiders worden afgekocht en herschoold tot boeren.

De vraag rijst of dit zal werken, daar het niet zo goed gesteld is met de rijstsector. Volgens Manglie heeft hij geen vrede met de zaak, maar heeft hij geen andere keus. ‘Er komt geen beweging van de zijde van de regering en de zaak speelt al langer dan zes jaar’, zegt hij. Pogingen van DBS om de hoofdverantwoordelijke van de SML, minister Geetapersad Gangaram Panday van LVV te bereiken, mochten niet baten. Zijn secretariaat deelde ons mee dat wij maar contact moeten opnemen met SML-Nickerie.

Sheila Mijnals

Bron:
,14-02-2005

  to top

www.nickerie.net


 

Wageningers willen duidelijkheid over privatisering SML

Beta Debidien

WAGENINGEN — Bewoners van Wageningen willen meer duidelijkheid over het besluit van de regering om de Stichting Machinale Landbouw (SML) te privatiseren volgens het adviesrapport van Ernst & Young. De regering moet duidelijk zijn en uitleg geven over de positie van de arbeiders van de SML. Voor Rita Kartoredjo is het heel vaag wat er met het bedrijf zal gebeuren. Volgens haar is het belangrijk dat het bedrijf behouden moet worden, omdat veel mensen daar een bestaan hebben.

 Zij heeft Wageningen zien groeien tot een welvarende gemeenschapsdorp en in de afgelopen periode zien dalen tot een onleefbare. Tot op heden is de situatie bij de mensen op Wageningen zeer slecht, zei Kartoredjo aan dWT. Als dorpsgenoot en ambtenaar is Reyon Moore tevreden over het regeringsbesluit. Volgens hem is er op Wageningen sprake van welzijn, maar de welvaart laat nog even op zich wachten. Ook hij vindt dat de regering de gemeenschap van Wageningen moet inlichten over wat er precies gaat gebeuren met de SML en de ongeveer vijfhonderd arbeiders.

Jennifer Tjondrodiwongso kijkt uit naar wat de tijd met zich zal meebrengen voor Wageningen. Van privatisering is nog niets te merken, maar zij hoopt dat de SML weer die plaats gaat krijgen die het bedrijf verdient. Ze doorstaat nu een heel moeilijke periode met haar man en twee kinderen. Ze maken van alle mogelijkheden gebruik om deze periode te overbruggen, zegt Tjondrodiwongso.

Franklin van Wind, medewerker op de afdeling Technische Dienst bij SML, vindt dat arbeiders van het bedrijf nauwkeurig moeten gaan letten op de manier waarop de privatisering zal uitpakken. Volgens hem kan het zowel de goede als de slechte kant op, maar slechter dan nu het geval is, ziet hij het niet worden. "Als alle neuzen van de bewoners van Wageningen één richting kunnen gaan en alles in handen van de arbeiders blijven", denkt hij dat SML nog te redden is. Hij betreurt het dat de arbeiders over de maanden januari en februari nog steeds geen salaris hebben ontvangen wat de zaak triester maakt dan het is in Wageningen. Ook hebben de arbeiders een achterstallige gratificatie tegoed van het bedrijf.

Bron:
,  01-03-2004

  to top

www.nickerie.net


Faillissement SML aangevraagd

DWT, dinsdag 16 sept 2003

PARAMARIBO — Klaas Polstra, voormalig directielid van de SML, zal via zijn advocaat mr Fred Kruisland het faillissement van de Stichting Machinale Landbouw (SML) aanvragen. Hij werd in 1997 op ondeugdelijke gronden ontslagen door toenmalig SML-directeur Badressein Sital, en heeft met succes het ontslag bij de kantonrechter aangevochten. De rechter vond het ontdslag onterecht, zo ook het ministerie van Arbeid. Bij rechtelijke vonnis van 1 december 1999 bepaalde de magistraat, dat Polstra’s salaris zowel met terugwerkende kracht vanaf de ontslagdatum en gedurende de periode dat zijn contract liep moest worden uitbetaald. Zulks op straffe van 2 miljoen gulden voor elke dag dat de Staat naliet gevolg te geven aan het vonnis. De staat heeft zich niet aan het vonnis gehouden en nooit een cent uitbetaald aan het ex-directielid. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot meer dan 1 miljard gulden. Polstra’s raadsman mr Kruisland, verwacht overigens niet dat het tot een faillissement van SML komt. Hij is ervan overtuigd, dat de regering het niet zover zal laten komen en een regeling met zijn client zal treffen om de zaak af te wikkelen. Polstra heeft echter genoeg van de lakse houding van de Staat. In een persbericht stelt hij, dat zowel de SML als de staat als enige aandeelhouder "lak hebben aan ingestelde scheidsgerechten, en zich ook niet gebonden schijnen te achten aan uitspraken gedaan door de onafhankelijke rechter". Ten einde raad heeft hij daarom zijn raadsman ingezet om met spoed faillissement van het staatsrijstbedrijf aan te vragen. De SML is in gebreke gebleven stelt hij door niet te betalen en weigert zelfs met hem een schikking te treffen of deze te bespreken. "Het lijkt mij dat een procesgang van zes jaar genoeg van mijn geduld heeft gevergd, vandaar deze, ook door mij te betreuren, noodzakelijke stap", zegt een gedesillusioneerde Polstra. Het salaris van het ex-directielid werd in februari 1997 geblokkeerd, waarna de toenmalige directeur te kennen gaf niets meer van Polstra te willen weten. Polstra die vanaf 1993 in dienst van de SML is geeft aan zich nog steeds directielid te achten, aangezien hij de rechtszaak die hij tegen de staat en het bedrijf had ingesteld, heeft gewonnen. Overigens is deze niet de enige zaak waarbij de Staat is veroordeeld en het vonnis niet naleeft. Tal van burgers en bedrijven hebben grote vorderingen bij de staat omdat rechterlijke bevelen niet zijn opgevolgd en dwangsommen blijven oplopen.-.

Ivan Cairo

  to top

www.nickerie.net


Kwestie SML

 

ZORG EN HOOP, Zaterdag 23 oktober 1999

De Stichting Machinale Landbouw(SML) moet aan de rijstmagnaat Manglie 36.000 Amerikaanse dollar terugbetalen, nu president Wijdenbosch de verkoop van grond van het staatsbedrijf aan Manglie heeft teruggedraaid onder druk van het parlement. Maar omdat al een groot deel van het geld is uitgegeven is het in financiële problemen verkerend rijstbedrijf daartoe niet in staat. De uit Zuid Afrika afkomstige directeur van de SML, Trevor Boelen geeft toe dat een deel van het bedrijf verkocht is aan Manglie, om de onderneming in staat te stellen een deel van haar schulden te betalen. Volgens Boelen waren de ministers van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en van Handel en Industrie op de hoogte van de transactie, maar minister Alibux van Natuurlijke Hulpbronnen, de hoofdpersoon in deze kwestie aan regeringszijde, waste in het parlement, zijn handen in onschuld door zich achter de notaris te verbergen. Zijn bemoeienis reikte, aldus Alibux, niet verder dan een administratief advies.

Badresein Sital die in 1997 en 1998 de SML geleid heeft, totdat tussen hem en Desi Bouterse ruzie ontstond, onthulde op een persconferentie dat Manglie in feite het hele rijstbedrijf heeft opgekocht. Het gaat om 1800 hectare voor een prijs van 175 dollar per hectare. Wat hij hiervoor krijgt is 1314 hectare van het zogenoemde 'zee-areaal' en 500 hectare aan omliggend terrein. Dit bestaat, volgens Sital, uit 48 hectare waarop een citrusaanplant staat, het volledig dorp Wageningen, een varkensfokkerij en de fabrieksterreinen met alle opstallen van de SML.

Maar volgens directeur Boelen van de SML, is alleen het veebedrijf van de hand gedaan. Hij ontkent ook dat de omstreden grond ver beneden de waarde is verkocht. Fred Derby had in het parlement gezegd dat met de grondverkoop, Manglie de verkiezingskas van de NDP zou spekken, maar Sital sprak dit tegen en zei dat het geld in de zaken van Manglie, Bouterse en andere partijgenoten verdwenen is. Hij maakte Bouterse uit voor dief, een zelfde qualificatie die Bouterse hem had gegeven toen hij, Sital, de SML nog leidde.

Ondertussen is er gisteren langer dan vier uur overleg gevoerd op het kabinet van de president. Het overleg werd door het staatshoofd zelf geleid. De deelnemers, onder wie de leiding van de SML, de vakbonden, Manglie en zijn notaris waren na het overleg erg zwijgzaam. Manglie liet wel doorschemeren dat hij zich niet zonder meer gewonnen zal geven, maar de president liet er geen twijfel over bestaan dat hij zijn woord dat hij aan de volksvertegenwoordiging gegeven heeft, gestand zal doen.
 

  to top

 

Bron:Diverse Media - Team Nickerie.Net
,14-02-2005

 

 

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2005. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics