Nickerie.Net, maandag 09 januari 2006  


MCP luidt noodklok

Strijd tegen ontheffing

 

door Richenel Small

NIEUW NICKERIE - MCP-Beheer zal op 26 april van dit jaar formeel ophouden te bestaan. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe waterschapswet, die op 25 april 2005 werd afgekondigd. Deze informatie kreeg TIMES van de voorzitter van de beheersraad van MCP, Ir. Manodj Hindori.

Foto : MCP-beheer zal vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe waterschapswet op 25 april 2006 ophouden te bestaan. Bij dit orgaan, dat o.a. zorgt voor levering van irrigatiewater vanuit Wakay, maakt men zich zorgen hierover.In Artikel III van de nieuwe wet is in lid 1 sub j bepaald dat een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Waterschapswet van rechtswege het decreet E-48 van 2 februari 1984, houdende de instelling van het MCP-Beheer, zal worden ingetrokken. Volgens Hindori is echter nergens aangegeven wat er met het MCP-Beheer na 25 april zal gebeuren. De raad van MCP maakt zich ernstig zorgen hierover en is nu bezig een nota samen te stellen waarin getracht zal worden enige opties aan te reiken aan de beleidsmakers voor de toekomstige ontwikkeling van het MCP-Beheer. Deze nota heeft volgens Hindori als doelstelling deze dreigende opheffing van het MCP-Beheer te voorkomen en te bereiken dat er geen vacuum ontstaat in de watervoorziening aan de rijstboeren van Nickerie.

Hindorie geeft aan dat het MCP met overheidssteun toch wel successen heeft geboekt in de afgelopen periode door inzet van de directeur van het bedrijf en de plaatselijke raadsleden. Zo zijn in 2005 drie van de vier motoren volledig bedrijfsklaar gemaakt en zijn er ook personele voorzieningen getroffen te Wakay, zodat de boeren gegarandeerd zijn van irrigatiewater. “Nog voordat LVV een beroep deed op MCP om tot pompen over te gaan waren wij daarvoor gereed”, vertelt Hindori trots.  De raadsvoorzitter merkt nog op dat de raad in de afgelopen weken bezig is geweest een jaarprogramma samen te stellen die mogelijk de volgende week aan de minister van LVV,  Keremchand Raghoebarsingh, en ook andere beleidsmaker zal worden aangeboden.

Op de vraag of de naam van MCP zal veranderen, zei Hindori daarover niet veel te kunnen vertellen. Belangrijk is volgens hem dat het orgaan de irrigatiewatervoorziening voor de boeren van Nickerie moet kunnen garanderen. Ten aanzien van de structuur is ook niet veel te zeggen. MCP werd eerst genoemd als een hoofdwaterschap, terwijl er ook sprake was van MCP als overliggend waterschap. In die contructie zou het MCP als waterschap moeten functioneren en de verantwoordelijkheid over het MCP-Beheer als overliggend waterschap zou verschuiven van het Ministerie van LVV naar het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, die wetmatig toezicht houdt op de waterschappen.

Bij MCP vraagt men zich echter af of het wel verstandig is dit orgaan als primaire leverancier van irrigatiewater aan de rijstpolders van Nickerie onder de vleugels van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling te laten functioneren. In het kader van het project van de Europese Unie “Support to the Competitiveness of the Rice Sector in the Caribbean” wordt o.a. gesteld dat er een waterautoriteit dient te worden ingesteld. Tot nog toe is onduidelijk welke autoriteit invulling zal geven aan de doelstellingen van dit EU-project. “Gelet op haar oorspronkelijke doelstellingen en op haar huidige toebedeelde rol is het MCP-Beheer zeer wel in staat om de rol van Waterautoriteit in Nickerie te vervullen” meent de MCP-leiding. In deze rol zal het MCP-Beheer een min of meer autonome positie innemen die op grond van zakelijke verplichtingen water zal leveren aan de polders van Nickerie en als waterregulerende instantie zal optreden. De raad wil daarom de Surinaamse regering adviseren om het MCP-Beheer uit te zonderen van vervallen verklaring. Dit garandeert de nodige voorbereidingstijd om de nieuwe rol van het MCP-Beheer verder uit te werken en om tot een verantwoorde structuur te komen voor verbeterde waterregulering in Nickerie.

Foto : MCP-beheer zal vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe waterschapswet op 25 april 2006 ophouden te bestaan. Bij dit orgaan, dat o.a. zorgt voor levering van irrigatiewater vanuit Wakay, maakt men zich zorgen hierover.

 

Bron/Copyright:

Times of Suriname

,09-01-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics