Nickerie.Net, woensdag 20 september 2006


Minister Zalm van financiën krijgt kans zijn eigen fouten goed te maken

Lex Oomkes

Den Haag - Minister Gerrit Zalm van financiën kan niet anders dan een gelukkig man zijn. In de politiek komt het niet vaak voor dat iemand de tijd krijgt zijn eigen fouten te herstellen. De economie groeit en bloeit, maar de reactie van het kabinet is anders dan gebruikelijk. Ook de Raad van State constateert dat in zijn advies over de miljoenennota. „De miljoenennota markeert het einde van een periode van ongeveer acht jaar, waarin zowel in de opgaande als in de daarop gevolgde neergaande conjunctuur pro-cyclische (de trend versterkende, red.) effecten van het overheidsbeleid zijn uitgegaan”, aldus de Raad.

Foto: Minister Gerrit Zalm van FinanciënFoto: Minister Gerrit Zalm van Financiën

Ook het hoogste adviesorgaan vindt dus dat voor het eerst sinds jaren het kabinet de slechte economische omstandigheden niet nog eens verergert, dan wel tijdens een hoogconjunctuur de economie ook nog eens onnodig stimuleert.

Die tijden van hoogconjunctuur lijken teruggekeerd. De laatste keer dat dat het geval was, tijdens het tweede paarse kabinet, zat Gerrit Zalm ook op Financiën. Toen gaf hij toe aan de druk om meer geld uit te geven.

Zalm heeft zijn les geleerd. Al in april kreeg hij de handtekening van zijn collega-ministers onder een nieuwe begrotingsregel. Extra inkomsten voor de overheid als gevolg van betere economische omstandigheden mochten al niet worden omgezet in overheidsuitgaven, maar vanaf deze begroting geldt dat ook voor de meevallers als gevolg van lagere uitgaven door de overheid.

Zalm is er na twaalf jaar ministerschap in geslaagd, het kabinet een financieel beleid te laten uitvoeren, dat zo optimaal mogelijk ongevoelig is voor de economische omstandigheden van dat moment. Onder Paars II wilde Zalm dat ook, maar had hij uiteindelijk niet de politieke speelruimte.

Drie jaar lang was hij bezig de gevolgen daarvan onder Balkenende II weer weg te werken. Dit keer kan de minister voor 2007 een overschot op de begroting aankondigen van nog ’slechts’ 0,2 procent. De overheidsfinanciën zijn echter dusdanig op orde, dat dat cijfer mogelijk al snel een te lage inschatting zal blijken.

Tegelijkertijd gebruikt Zalm dit jaar de miljoenennota om het heilzame voor de samenleving te schetsen van zijn geslaagde poging zijn eerdere fout te herstellen. Net als premier Balkenende in zijn rede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar aan de Universiteit Twente, tracht Zalm aan te tonen wat de heilzame werking is van een economie en een samenleving die voor haar dynamiek niet afhankelijk is van de overheid.

Sinds 1992 is de totale welvaart van Nederland met meer dan de helft gestegen (zie grafieken). Dat heeft deels te maken met het feit dat inmiddels meer mensen dan ooit betaald werk verrichten, maar veel belangrijker is de groei van de arbeidsproductiviteit. Kostte het kopen van een vliegvakantie naar Lloret de Mar iemand in 1970 nog het equivalent van ruim 68 arbeidsuren, inmiddels is zo’n vakantie na een kleine 35 uur werken verdiend. „Die dynamiek”, aldus Zalm, „is niet alleen cruciaal voor voortdurende economische groei, maar heeft ook onmisbare positieve neveneffecten op een samenleving. Dynamiek en groei dragen bij aan tolerantie, aan sociale mobiliteit, aan sociaal beleid, aan het wegnemen van regelgeving en aan meer democratische besluitvorming.”


Oppositie onthand op begrotingsfeest van CDA-VVD-kabinet

Den Haag -Dat de laatste ’succesbegroting’ werd gepresenteerd in een strak geregisseerde mediashow, wekte de irritatie van de linkse oppositiepartijen. Het feest is niet voor iedereen, stelden zij bovendien vast. SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen klaagde gisteren het hardst dat hij ’onthand’ was, omdat het kabinet tot de troonrede alle begrotingsstukken geheim hield. „Prinsjesdag is nu een grote propagandadag van dit kabinet geworden”, zei Marijnissen.

Eerst moest hij de koningin beluisteren, daarna de presentatie van premier Balkenende, en toen nog de uitleg van minister Zalm van financiën. „En dan moeten wij als oppositie de stukken nog gaan lezen”.

PvdA-leider Bos had hetzelfde probleem over wat hij ’bijna een promotiepraatje’ noemde. Tegelijk probeerde hij zo kort voor de verkiezingen niet te zuur te doen: „Het is het feestje van Balkenende, maar dat mag ook best een beetje.” Bos wilde best toegeven dat het land er een stuk beter voor staat. Hij zei blij te zijn met de berekeningen van het kabinet dat veel minder mensen een uitkering hebben. „Maar er moet meer steun komen voor mensen die niet op eigen kracht aan een baan kunnen komen.”

De begroting die het kabinet zo trots presenteerde, werd door GroenLinks-fractieleider Halsema afgedaan als ’een besloten feestje’. „Veel mensen kijken naar dit feestje en denken: ik maak er geen deel van uit”, meende zij.

De coalitiefracties CDA en VVD reageerden positief. CDA-fractieleider Verhagen is het niet eens met sceptici in de oppositie die zeggen dat het kabinet fraaie resultaten over groei en werkgelegenheid kan laten zien door de oplevende wereldeconomie. „Wij profiteren meer van de economische groei door de inspanningen van het kabinet. En door die van de werkgevers en werknemers”, zei Verhagen. VVD-aanvoerder Rutte prees het nipte begrotingsoverschot van zijn partijgenoot Zalm en wees op de zegening van het teruglopend aantal uitkeringen, de snelste daling sinds de Tweede Wereldoorlog.

D66-lijsttrekker Pechtold is blij met de cijfers en zei dat de economische prestatie van het kabinet nu juist niet de reden was waarom zijn partij met het kabinet brak.

ChristenUnie-voorman Rouvoet vond het mooi dat de troonrede vroeg om meer aandacht van Nederland voor de rest van de wereld, maar kritiseerde dat extra geld ontbreekt voor defensie en ontwikkelingssamenwerking.

Van der Vlies (SGP) miste in de begrotingsstukken werkelijk grote investeringen om ontspoorde jeugd weer op de rails te krijgen.

Volgens de LPF en de kleine rechtse splinterfracties Wilders en Nawijn ontbreekt het in de plannen aan voldoende aandacht voor het ’werkelijk grote probleem’ van deze tijd, integratie.

V.l.n.r. Wouter Bos (PvdA), Maxime Verhagen (CDA), Jan Marijnissen (SP) en Mark Rutte (VVD). FOTO WERRY CRONE, TROUW


Troonrede 2006

’Leden van de Staten-Generaal,’

’Dit jaar vindt uw Verenigde Vergadering plaats in een nieuw ingerichte Ridderzaal. Deze historische ruimte is een symbool van onze democratische rechtsstaat. Op 22 november zullen de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer worden gehouden. De regering is zich ervan bewust dat dit zorgvuldigheid vereist bij het indienen van de begroting voor 2007. Evenzeer is zij verantwoordelijk voor een begroting die een solide brug slaat naar de komende jaren.

Foto: De koningin tijdens het uitspreken van de troonrede.

 Als sterk, welvarend en vrij land hebben wij een belangrijke internationale verantwoordelijkheid. Conflicten en noden in de wereld vergen een actieve opstelling van Nederland.

Samen met andere landen zijn wij drager van de internationale rechtsorde. In Afghanistan, Soedan, Bosnië, Irak, Congo en elders staan Nederlandse mannen en vrouwen op de bres voor orde, veiligheid en wederopbouw. De Nederlandse militairen zijn goed op hun taak voorbereid en vervullen die in een gevaarlijke omgeving met volle inzet en overtuiging. Zij weten zich door ons gesteund. Onze gedachten gaan uit naar hen die een dierbare in deze missies hebben verloren.

Het lot van de wereld is óns lot.

Wij blijven strijden tegen armoede en ziekte en voor een beter milieu.

Nederland draagt eraan bij dat meer mensen in ontwikkelingslanden de beschikking krijgen over schoon water, duurzame energie, medicijnen en goed onderwijs. Burgers, bedrijven en organisaties tonen zich bij deze taken steeds meer betrokken.

Ons land wil een positieve rol vervullen in de wereld, door nauw met anderen samen te werken. Juist in een tijd van spanningen, in de schaduw van terreurdreiging, is het van belang met daden te laten zien dat er alternatieven zijn voor geweld en onrecht. Nederland wil een land zijn dat creatief meezoekt naar nieuwe oplossingen.

Ook de Europese Unie biedt een kader om problemen op te lossen en geschillen te beslechten. In de Unie geeft de regering haar volle aandacht aan vragen die het dagelijks leven van mensen raken. Voor onze veiligheid, onze welvaart, de bescherming van het milieu en de energievoorziening op de langere termijn hebben wij elkaar als Europeanen nodig. Daaraan werken krijgt prioriteit boven discussies over de inrichting van de Europese Unie.

Bij het overleg over de toekomstige verhoudingen binnen het Koninkrijk staan we voor een gezamenlijke opgave. Dit vergt een grote inzet van ons allen. De regering spant zich ervoor in dat deze besprekingen tot vruchtbare resultaten zullen leiden. Ikzelf verheug mij er bijzonder op binnenkort de Caraïbische delen van het Koninkrijk te mogen bezoeken.

Nederland is een land dat verantwoordelijkheid neemt in de wereld.

Verantwoordelijkheid is er ook dicht bij huis, in de zorg en aandacht voor elkaar. De regering wil bevorderen dat alle mensen in Nederland zich kunnen ontplooien en kunnen meedoen in en bijdragen aan de samenleving. Ieders kwaliteiten moeten tot ontwikkeling kunnen komen. Onderwijs dat inspireert is daarvoor een eerste vereiste.

Speciale aandacht geeft de regering aan de uitbreiding van stagemogelijkheden en combinaties van leren en werken. Mensen die in het onderwijs werken, hebben meer ruimte nodig om beter te kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen.

Daartoe zullen de administratieve lasten voor scholen volgend jaar met meer dan een kwart zijn teruggebracht.

Scholen die goed functioneren, krijgen te maken met minder inspectietoezicht.

Een groot probleem is dat veel jongeren hun school niet afmaken. Een groeiende groep kinderen heeft bovendien problemen in het gezin of in de sociale omgeving. Deze jonge mensen mogen wij niet aan hun lot overlaten. Per 1 januari 2007 zal daarom de leerplicht gelden voor iedereen tot 18 jaar die nog onvoldoende gekwalificeerd is voor de arbeidsmarkt.

Onwillige jongeren zullen worden begeleid.

Instellingen in de jeugdzorg gaan beter samenwerken en ontvangen financiële steun om de wachtlijsten nog dit jaar weg te werken. Ook worden gezinsvoogden beter toegerust voor daadwerkelijke begeleiding van jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit daalt. Mensen voelen zich veiliger. Om deze gunstige ontwikkeling te versnellen, stelt de regering extra middelen beschikbaar voor de politie en de sociale veiligheid in de grote steden.

De komende jaren blijven inspanningen onverminderd nodig om met name de georganiseerde misdaad aan te pakken.

Iedereen moet in ons land naar vermogen kunnen meedoen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Met dat doel gaat per 1 januari 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning in.

Mensen die thuiszorg of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen voortaan dicht bij huis terecht. Hun gemeente zorgt voor hulp die aansluit bij hun behoeften en levenssituatie. De kwaliteit van verpleeghuizen zal verder worden verbeterd, en mede dankzij extra middelen zijn wachtlijsten in de thuiszorg niet meer nodig.

Het waardevolle werk van mantelzorgers wordt vanaf 2007 extra ondersteund.

Voor ons geluk en ons welzijn zijn wij op elkaar aangewezen. Aandacht voor anderen, respect voor andermans inbreng en overtuiging, dat zijn de fundamenten van een levendige buurt, een bloeiende stad, een sterk land. Het is verheugend dat in veel gemeenten initiatieven tot ontplooiing komen om de binding tussen mensen te versterken. De regering ondersteunt burgers en organisaties die zich in eigen kring inzetten voor een beter begrip tussen groepen in de samenleving. Om elkaar te kunnen begrijpen, moeten we elkaar kunnen verstaan. In de Wet inburgering nieuwkomers speelt taalvaardigheid dan ook een centrale rol. Volgend jaar zullen in alle gemeenten de nieuwe Nederlanders in een naturalisatiebijeenkomst worden verwelkomd.

De regering zet zich ervoor in de culturele rijkdommen waarover ons land beschikt, te behouden en toegankelijk te maken. Zo wordt het Rijksmuseum vernieuwd en is besloten een nationaal-historisch museum op te richten. Cultuur verbindt en verrijkt.

Naast onze inspanningen in de wereld en onze inzet voor elkaar is er nog een verantwoordelijkheid die op ons allen rust: de verantwoordelijkheid voor de toekomst. Ook komende generaties moeten de kans krijgen in Nederland een goed leven op te bouwen.

Van burgers is in de afgelopen moeilijke jaren veel gevraagd. De regering heeft met het oog op de toekomst ingrijpende maatregelen moeten nemen en tijdig noodzakelijke vernieuwingen doorgevoerd.

Werknemers, werkgevers en regering hebben er samen toe bijgedragen dat ons land nu goed kan inspelen op de gunstige ontwikkeling van de internationale economie.

Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt. Nederlandse ondernemers zijn wereldwijd actief. In bedrijven, het onderwijs, de zorg en in tal van andere sectoren wordt aan innovatie gewerkt. Ons land is weer concurrerend. Dat is goed te merken aan de groei van de werkgelegenheid.

Dankzij meer banen en lagere lasten hebben mensen weer meer te besteden. Terwijl de economie groeit, is de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht teruggedrongen.

Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, stimuleert de regering het gebruik van schonere auto’s.

Er is de afgelopen jaren een stevige basis gelegd waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd.

De begroting voor 2007 is in evenwicht.

De administratieve lasten zullen volgend jaar ten opzichte van 2002 met een kwart zijn verminderd.

Ondernemers merken dat aan soepeler regels voor arbeidstijden en arbeidsomstandigheden. Daarnaast maakt de regering het ouders gemakkelijker om een baan te combineren met de zorg voor hun kinderen.

Voor werkende ouders wordt kinderopvang goedkoper en eenvoudiger, omdat alle werkgevers daaraan voortaan meebetalen. Scholen worden bovendien verantwoordelijk voor het organiseren van opvang voor en na de lestijden.

Er is een sociaal en solide zorgstelsel ingevoerd dat een bijdrage levert aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. De keuzemogelijkheden zijn vergroot. Verzekeraars moeten iedereen tegen dezelfde premie accepteren, ongeacht de gezondheidssituatie. Kinderen worden kosteloos meeverzekerd.

Belangrijke hervormingen zijn ook tot stand gebracht in de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Deze leiden ertoe dat steeds meer mensen werken en dat steeds minder mensen een beroep doen op een uitkering.

Voor het eerst is het aantal uitkeringen zowel voor werkloosheid, voor arbeidsongeschiktheid als voor bijstand gedaald.

Al deze maatregelen scheppen de voorwaarden voor het behoud van de AOW en andere collectieve voorzieningen voor volgende generaties.

Ook dankzij ruimtelijke vernieuwingen en investeringen in de infrastructuur is Nederland beter voorbereid op de toekomst. In 2007 worden veel concrete resultaten zichtb aar.

Burgers, bedrijven en overheden hebben meer ruimte gekregen om hun eigen omgeving vorm te geven.

Er komen aanzienlijk meer nieuwe woningen beschikbaar. De stedelijke vernieuwing begint vruchten af te werpen.

Achterstanden in het onderhoud van vaarwegen, wegen en spoorlijnen worden weggewerkt. De Hogesnelheidslijn- Zuid en de Betuwelijn worden in gebruik genomen, waardoor de verbindingen met onze buurlanden verbeteren.

Het is van het grootste belang de Nederlandse delta te beschermen tegen gevaren van hoog water. In samenwerking met provincies en waterschappen worden de zwakke schakels in de waterkeringen aangepakt.

De zorg voor natuur krijgt verder vorm in het behoud en de ontwikkeling van nationale parken en landschappen. De regering ondersteunt de ambitie van de agrarische sector om toonaangevend te blijven in innovatie en spant zich in voor de kwetsbare visserij.

Met lagere lasten voor huishoudens en bedrijven en investeringen in de kwaliteit van de samenleving wil de regering de basis voor de toekomst verder versterken. Ondernemerschap en innovatie worden lonender gemaakt. Het wetsvoorstel Werken aan winst beoogt daaraan een belangrijke bijdrage te leveren.

Samen met werkgevers en werknemers wil de regering zich ervoor inzetten om de gunstige uitgangspositie waarin ons land nu verkeert, vast te houden. Zo wordt 2007 een jaar waarin Nederland verder bouwt aan een goede toekomst.

Leden van de Staten-Generaal, Over twee maanden kiezen de Nederlanders van achttien jaar en ouder een nieuwe Tweede Kamer. Vrije verkiezingen zijn van essentieel belang voor onze democratie. Zij zijn de uitdrukking van onze individuele vrijheid. Maar zij zijn evenzeer van betekenis voor de gezámenlijke verantwoordelijkheid die we hebben voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst.

Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.’

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Trouw

,20-09-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics