Nickerie.Net, vrijdag 20 oktober 2006


Consequentie waterschap: boeren zullen voor water gaan betalen

Ashley Lieveld

Nieuw Nickerie- Zoals de zaken er nu voor staan zal het Multipurpose Corantijnkanaal Project (MCP) op 26 oktober in haar huidige vorm ophouden te bestaan. Vanaf die datum zal MCP omgezet worden in een overliggend waterschap, hetgeen betekent dat dit waterschap onder andere zal fungeren als moederorganisatie van inliggende waterschappen.

In april 2005 zijn zes van deze waterschappen bij staatsbesluit heropgericht en in september van dit jaar is er een nieuw bestuur gekozen voor het waterschap Sawmillkreekpolder. Het is de bedoeling dat alle gereactiveerde waterschappen en de eventueel nieuw in te stellen waterschappen samen met andere belanghebbenden een bestuur voor het nieuwe MCP zullen kiezen. Een belangrijk gegeven is dat de boeren en de belanghebbenden in de toekomst voor water zullen moeten gaan betalen. Tot op dit moment werden alle uitgaven gedekt door de begrotingsmiddelen van LVV aan te spreken. Aangezien niet alle structuren in place zijn, is TIMES vanuit bevoegde zijde medegedeeld dat er een overgangsbestuur komt dat in principe door de minister van regionale Ontwikkeling (RO) zal worden benoemd en dat de zittingsduur van die raad maximaal drie jaar zal zijn. Het is daarbij niet uitgesloten dat de huidige raadsleden het overgangsbestuur zullen uitmaken.

MCP is op 2 februari 1984 per decreet opgericht, waarbij werd aangegevn dat dit orgaan beheerstaken zou moeten uitvoeren, waarbij gedacht werd aan landbouwontwikkeling naast de zorg voor en goede waterhuishouding. De bedoeling was dat MCP als waterautoriteit zou fungeren, hetgeen in de praktijk niet is gebeurd. In de loop der jaren heeft dit orgaan zich beperkt tot beheer van het pompgemaal te Wakay en het onderhouden van het Corantijnkanaal. De uitgaven kwamen steeds ten laste van het ministerie van LVV.  Een belangrijk gevolg van de instelling van het overliggend waterschap MCP is dat dit orgaan nu zal ressorteren onder de minister van RO, terwijl dat in de afgelopen periode onder LVV viel. In de overgangsperiode komen de uitgaven voor rekening van het ministerie van LVV.

Het pompgemaal te Wakay zal in de toekomst beheerd worden door het overliggend waterschap MCP, dat per 26 oktober operationeel zal zijn.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

,19-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics