Nickerie.Net, dinsdag 24 oktober 2006


Nickerie News - 21 oktober 2006


Idul fitre op zijn Nickeriaans

door Shalisha Madarun

21/10/2006

NIEUW-NICKERIE - "Het leukst aan Idulfitre vindt ik wanneer alle leden van de moskee tegelijk bij ons thuis komen", zegt de twintigjarige Rahila Ramdjan. In Paramaribo gebeurt dit niet altijd, in Nickerie is dit zeer gebruikelijk. De voorbereidigingen voor wat ook wel het suikerfeest wordt genoemd zijn in volle gang. De vastenmaand, die 29 of 30 dagen beslaat, loopt namelijk maandag of, voor degenen die werken met de maanstanden, dinsdag ten eind.

Rahila's zusje Rahana van 19 jaar staat al dagenlang in de keuken om samosa's, vleeskroketten en dergelijke alvast te maken. De vermecellicisoep en rasgoulash zullen op het laastste moment gemaakt moeten worden. Het huis is al aan kant, het wachten is op de gasten. Na het speciale Idulfitre-ochtendgebed in de moskee zullen familie en vrienden de hele middag op bezoek gaan om bij iedereen wat te praten en van de spijzen te genieten. "Ik heb nu bijna een hele maand gevast en daar ben ik erg trots op. Ik vindt dat ik het wel verdiend heb om lekker te eten en te vieren dat het dit jaar weer gelukt is," legt Rahila uit. De zusjes vinden de ramadan een bijzondere tijd, omdat men veel meer aandacht voor elkaar heeft dan in de rest van het jaar. Het gemeenschappelijk ervaren van honger en dorst schept niet alleen een band met de naaste medemens maar ook met mensen elders in het land en daarbuiten die niet iedere dag hun buik kunnen vullen.-.


Projectontwikkelaars voor toerisme in Nickerie

door Just Vriesde

NIEUW-NICKERIE - Een vierman sterke groep toerismeprojectontwikkelaars uit Nederland is de afgelopen vier dagen ter orientatie in Nickerie en andere delen van Suriname geweest. "Kijk, wat wij willen is dit district promoten en zien of de aantrekkelijkheid ervan zodanig naar buiten kan worden gebracht dat mensen hier naar toe kunnen komen en het leuk vinden om hier te zijn." Aan het woord is Dowlat Ramlal de voorzitter van de stichting Vrienden Van Nickerie -in Nederland-, (VVN) .

De projectontwikkelaars van de ondernemingen Oskamp en Lachmie Holding International hebben het voornemen om ressorts hier te bouwen. Ze hebben verschillende plaatsen aangedaan en het is nu de bedoeling dat ze aangeven welke in aanmerking komen voor de uitvoering van hun plannen. De zelf uit Nickerie afkomstige Ramlal zegt dat hij zijn district zoveel mogelijk in de spotlight probeert te plaatsen. "De projectontwikkelaars zijn een dag in Nickerie en ze hebben goede ervaringen opgedaan. Terug in Nederland zullen zij een besluit nemen of en waar en wanneer ze overgaan tot het doen van investeringen." Door de tot nu toe gevoerde gesprekken zijn ze positief gestemd. "Voordat men het besluit neemt om tot investering over te gaan wil men een aantal zaken goed op een rijtje zetten. Het bezoek was kort maar ze hebben besloten terug te komen om te kijken hoe de opgedane ervaring verder ontwikkeld kan worden," zegt Ramlal. "De investeringen die deze miljoenenbedrijven in Nickerie kunnen doen zullen een groot effect hebbenop de Nickeriaanse economie hebben," vervolgt Ramlal. "De toeleveringsbedrijven, de horeca en werkgelegenheid zijn enkele zaken die niet uit het oog verloren mogen worden". Ramlal zegt dat hij de ontwikkelingen positief tegemoet ziet is en zijn uiterste best zal doen om de bedrijven Oskamp en Lachmie holding International te bewegen om in Suriname te investeren.-.


SPBA vraagt restitutie voor de komende twee seizoenen

door Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft per brief minister Kermechand Raghoebarsing van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) gevraagd de restitutie van verbruiksbelasting op dieselolie voor de komende twee seizoenen ook uit te keren aan de rijstboeren.

Harinandan Oemraw, bestuurslid tevens woordvoerder van de boerenorganisatie zegt dat de overheid sedert het voorjaarsseizoen 2004 overgegaan is tot de uitbetaling van de restitutie van verbruiksbelasting op diesel aan de rijstboeren. "Voor onze rijstboeren die vaak onder niet ideale omstandigheden moeten produceren en niet altijd gunstige padieprijzen krijgen van de opkopers, is de toekenning van de bovengenoemde restitutie een welkome tegemoetkoming, waarvoor het bestuur van de SPBA de overheid zeer erkentelijk is," zegt Oemraw. De verwachting is dat de uitbetaling over het hoofdseizoen 2006 ook binnenkort plaatsvinden, maar de boerenorganisatie vraagt of dat in versneld tempo kan plaatsvinden, zodat met de voorbereidingen ten behoeve van de komende inzaai kan worden begonnen. De SPBA voorman is van mening dat hoewel nog niet alle problemen van de rijstboeren hiermee zijn opgelost, toch de nodige impulsen gegeven worden om de productieactiviteiten in het rijstdistrict voort te zetten. Tegen die achtergrond doen zij dan ook een dringend beroep op de bewindsman om, in ieder geval voor wat betreft de komende twee seizoenen, de restitutie te willen doen veiligstellen. Enkele dagen geleden heeft Jagdies Bhansingh, waarnemend directeur LVV, aangegeven de procedure van uitbetaling van de achterliggende seizoenen te zullen evalueren om te beslissen hoe verder te gaan. Nagegaan zal worden wat de wereldmarktprijs is van rijst en wat het kostenplaatje van de boeren is. Op basis van die gegevens zal het ministerie van LVV nagaan of restitutie voor de komende twee seizoenen noodzakelijk is.-.


WACHTDIENSTREGELING - Nickerie

Weekend : 21-22 oktober 2006

Westelijkepolder / Nw.Nickerie

 Drs. Ramjatan R.

Oostelijkepolder

Drs. Thakoer I.

IED UL Fitr 23 of 24 oktober 2006

Westelijkepolder / Nw.Nickerie

Drs. Matai K.

Oostelijkepolder

Drs. Lachman P.

Drs.Matai K. Poli Margarethenburg Tel: 231373 / 231553

Drs. Ramjatan R. Poli Nw.Nickerie Tel: 231281 / 211146

Drs. Bajnath W. Poli Nw.Nickerie Tel: 231281 / 231456

Drs. Manna S. Poli Gr.Henar Tel: 234172 / 234192

Drs. Lachman P. Gr. Henar B pld. S09#07 Tel: 234124

Drs.Thakoer Poli Paradise Tel: 236015 / 236724

Wachtspreekuur 09.00 -10.00 uur

BUITEN SPREEKUUR: UITSLUITEND VOOR SPOEDGEVALLEN


Oplossing voor waterprobleem bejaardentehuis

door Just Vriesde en Shalisha Madarun

21/10/2006

NIEUW-NICKERIE - Verschillende donateurs hebben toezeggingen gedaan om bij te dragen aan de betaling van de waterrekening van huize Francis. Het beheer van het bejaardentehuis trok deze week aan de bel, omdat het de 11.500 Surinaamse dollar voor het waterverbruik van het afgelopen jaar niet kan voldoen. De drieentwintig senioren die in het pand wonen zijn al dagenlang verstoken van water aangezien de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) de toevoer zolang heeft stopgezet.

Volgens Rudi Pawirodihardjo, vestigingshoofd van de SWM in Nickerie, is het water niet afgesloten omdat de rekeningen niet betaald zijn, maar omdat de huidige waterleidinginstallatie defect is. Volgens hem had het tehuis als sociale instelling op een kosteloze service kunnen rekenen mits de onregelmatigheden tijdig waren doorgegeven. De directie en de Raad van Commissarissen van de Finabank in Nieuw-Nickerie heeft ter ere van het vijftienjarig bestaan van de bank 3500 Surinaamse dollars beschikbaar gesteld om de installatie van huize Francis te verbeteren. "Wij hebben niet op de kosten gelet, maar duidelijk gekeken welke zaken prioriteit hebben. In ons opzicht is de situatie in huize Francis zo ernstig dat daar zeer snel verandering in moet komen," legt bankmanager Bharet Jairam uit. De stichting Vrienden van Nickerie is benaderd om samen met de beheerders van de bejaardenopvang een structurele oplossing te zoeken. "De senioren betalen 100 Surinaamse dollars per maand. Dat betekent dat de inkomsten van het tehuis ook in de toekomst ontoereikend zullen zijn, "laat beheerder Richenel Smaal weten.-.


Een aparte kast voor SWM

door Annelot Huijgen

NIEUW-NICKERIE - "Moet ik een aparte kast in mijn huis zetten om alle rekeningen van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) in op te bergen?'' vraagt Gleon San A Jong verontwaardigd. Groot was zijn verbazing toen hij zijn waterrekening van de afgelopen vier maanden onder ogen kreeg. Bovenaan de lijst prijkten twee bedragen die hij al lang voldoen zou moeten hebben: 84, 40 Surinaamse dollar voor zijn waterverbruik in augustus vorig jaar en eveneens 84,40 Surinaamse dollar voor de maand september 2005. Met de rekening toog hij naar de SWM.

Een medewerker van SWM met de oude en de nieuwe watermeter

 "Arthur Braafheid vertelt mij doodleuk dat als ik geen kwitanties voor 2005 kan tonen die rekening als niet voldaan wordt beschouwd." Aangezien San A Jong, zoals velen, de rekeningen aan het eind van het jaar weggegooid had kon hij niet bewijzen dat hij al voor de liters water van augustus en september vorig jaar had betaald. En moest dus alsnog het verschuldigde bedrag voldoen. Daarmee was de kous nog niet af. De benadeelde moest daarnaast een opvallend hoog bedrag voor de maand september van dit jaar betalen. "Bijna 300 dollars, dat is haast vier keer zoveel als normaal." De reden van dit abnormale waterverbruik zou de watermeter zijn, die volledig is doorgeroest. SWM verzuimt al lange tijd de nodige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De waterstand is onlangs nog opgenomen, maar volgens San A Jong hebben de SWM-medewerkers slechts naar de waterstand kunnen gissen. "De cijfers zijn onleesbaar. En zolang die meter niet schoongemaakt wordt zal ik meer moeten betalen dan mijn werkelijke verbruik." San A Jong weet dat hij niet de enige is die problemen heeft met SWM. Volgens hem hebben anderen zelfs rekeningen uit 2004 ontvangen. "Dit geeft mij hoofdpijn. Ik heb water nodig net als iedereen. Ik kan moeilijk water vanuit de rivier gaan dragen." Als hij naar een ander bedrijf had kunnen gaan had deze SWM-klant dat zeker gedaan. Inmiddels is een deel van San A Jongs probleem opgelost. Terwijl hij donderdagochtend in het dWT-kantoor in de Doerga Mall verbleef spoedde een ploeg van SWM zich naar zijn woning om de oude meter te vervangen. Hij zegt geen hoop te hebben dat SWM het geld wat hij volgens hem teveel heeft betaald terug zal geven. "De administratie bij het waterleidingbedrijf is duidelijk niet op orde wanneer zij de klanten zomaar rekeningen van vorige jaren sturen. En vooral durven sturen. Is dat nu klantvriendelijkheid?"-.


Training leerkrachten methode BV-taal 4 in Nickerie

Just Vriesde

NIEUW-NICKERIE - Zestien leerkrachten van de VOJ-scholen in Coronie en Nickerie hebben gisteren een eendaagse training BV-taal ondergaan. Het gaat om leraren Nederlands die in de vierde klas les geven. "We zijn voorstaander van vernieuwing en verandering binnen de Nederlandse taal. Ons eigene is wat wij willen en wij moeten daar naar toe werken. Omdat we dat niet hebben is het ons aanbevolen door het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) om uit meerdere taalmethoden een keus te doen. Dus hebben we gekozen voor de methode BV -taal,"zegt Carmen Helstone -Rijker, coordinator leerkrachten bij het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau.

Het is de bedoeling dat de leerkrachten drie keer per jaar de resultaten evalueren en vervolgtrainingen ondergaan. Bij de evaluatie wordt het reeds afgewerkt deel besproken, met name of en hoe de handleiding geholpen heeft, waarna een discussie op gang wordt gebracht over de plus- en minpunten. De vervolgtraining bestaat uit het behandelen van de nieuwe handleiding . Hierin komen aspecten aan de orde, zoals hoe om te gaan met de leerstof , het omgaan met leerlingen en welke spelling te gebruiken.

Leerkrachten die aan de training deelnemen vinden deze tekort. Over de frequentie merken ze op dat het met drie keer per jaar wel te doen is. "De handleiding is duidelijk genoeg en bij het goed doornemen daarvan maakt het je wegwijs," zegt een zelfverzekerde leerkracht. Het algemeen taaldoel is dat na het afsluiten van de lagere school de leerling in staat moet zijn om op zijn niveau het Nederlands dat voor hem/haar een tweede taal is, zowel actief als passief te beheersen, zodat hij in staat is zowel mondeling als schriftelijk eigen gedachten te formuleren en die van anderen te begrijpen. Volgende week dinsdag wordt een aanvang met BV-taal 4 voor de leerkrachten en Paramaribo gemaakt -.


Meer dan 1.500 geregistreerden voor Milagrosproject Nickerie

door Beta Debidien

21/10/2006

NIEUW NICKERIE - Meer dan 1.500 mensen uit het district Nickerie hebben zich in de afgelopen dagen opgegeven om behandeld te worden in het Milagrosproject.

Dat meldt de publiciteitsdienst van het districtscommissariaat te Nieuw Nickerie in een persbericht. Het Ministerie van Volksgezondheid voert deze actie momenteel uit in samenwerking met Cuba. In de poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zullen de Cubaanse specialisten de geregistreerden tot aanstaande maandag controleren op oogaandoeningen. Mensen die een operatie nodig hebben zullen voor behandeling naar Cuba doorverwezen worden. De praktijk heeft uitgewezen dat oogpatienten daar sneller kunnen worden geholpen dan in Suriname. Gistermiddag zijn de eerste belangstellenden ontvangen op de RGD poli te Wageningen. Maar liefst 528 mensen hebben een behandeling ondergaan. Vandaag zullen wederom ongeveer 500 mensen geholpen worden in de Oostelijkepolders op de polikliniek te Paradise, terwijl zondag ongeveer 256 mensen van Nieuw-Nickerie aan de beurt zullen komen. Maandag aanstaande verplaatst deze activiteit zich naar het westelijk deel van het district. Uit de registratie is gebleken dat in dat gebied 223 mensen zich opgegeven. "Gezien het aantal geregistreerden wordt verwacht dat dit project een vlot verloop zal hebben. De behoefte is enorm groot, " zegt Kries Matai, coŲrdinator van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Nickerie. Hij is bijzonder blij met de komst van dit project en heeft de Nickeriaanse gemeenschap opgeroepen zich zoveel mogelijk aan te melden voor deze behandeling. "De mensen moeten deze kans niet voorbij laten gaan, omdat het geheel gratis is." Volgens hem zijn de mensen niet in staat bedragen tussen de 700,- tot 1000,- Surinaamse dollars neer te tellen voor een oogoperatie. "Bovendien moeten de mensen vaak te lang wachten voor behandeling bij de oogspecialisten in Nickerie," zei Matai.-.


China wil 's werelds grootste appelexporteur worden

Groeiende agf-sector in China

Net als in veel andere sectoren in de Chinese economie, zijn ook in de groente- en fruitsector stijgende productiecijfers waar te nemen. Het laatste decennium verdubbelde de Chinese groenteproductie en is de fruitproductie bijna verviervoudigd. In 2004 bedroeg de groenteproductie 550 miljoen. ton en de fruitproductie 153,4 miljoen ton. Het grootste gedeelte van deze volumes is bestemd voor de binnenlandse markt. Slechts 0,9% van de in China geteelde groenten wordt geŽxporteerd. Bij het fruit bedraagt de export zelfs maar 0,5%. De rol van de Europese Unie als afzetmarkt voor Chinese producten is daarentegen wel groeiende. Appelen en peren zijn nog steeds de belangrijkste exportproducten voor China. Het ministerie van Landbouw daar heeft zelfs te kennen geven wereldmarktleider te willen worden als exporteur van appelen.

In de provincies waar de meeste appelen geteeld worden, Shaanxi en Shandong, zijn telers druk doende met de introductie van nieuwe rassen. Daarnaast wordt er flink geÔnvesteerd in koeling, transport, verwerking en kwaliteitscontrole. De export vanuit Suriname zou een start kunnen maken door de groeiende Chinese afzetmarkt voor kwalitatief hoogwaardige groente en fruit. Het maken van een fytosanitaire afspraak met China is echter een voorwaarde voor de export. Het ministerie van LVV en organisaties van kwekers van groenten en fruit, zouden rond de tafel moeten gaan zitten om te bezien welke mogelijkheden er hier liggen voor lokale bedrijven. Ghanese citrustelers stappen over op biologisch De National Citrus Growers Association in Ghana heeft de biologische teelt opgepakt als een middel om zich te conformeren aan de internationale standaarden en tevens om investeringen aan te trekken. De associatie besloot dat vanaf juni 2005 tot juni 2007 alle aangesloten telers de tijd hebben om over te stappen op biologische teelt. Tevens zal men een website voor de associatie opzetten om internationale contacten te kunnen benaderen en investeerders aan te trekken.

In Nickerie weten ze niet alles over rijst Rijst is een graangewas, dat door de eeuwen heen voor veel volkeren als basisvoedsel heeft gediend en daarom op veel plaatsen in de tropen en subtropen verbouwd wordt. Het komt in zeer veel verschillende soorten en kwaliteiten voor. Het is een gewas dat op twee manieren geteeld kan worden, namelijk op relatief droge velden en op bevloeide stukken grond. Bij de laatste methode gaat het soms om natuurlijk bevloeide akkers, bijvoorbeeld door water van regen of moerassen, soms om waterbeheersing door middel van de aanleg van dijkjes, geulen, kanaaltjes en terrassen. In het geval van bevloeiing kan meerdere malen per jaar geoogst worden. In Oost- en Zuidoost-AziŽ is vanouds op grote schaal rijst op bevloeide terrassen verbouwd. Op Java en Bali (Indonesie) worden de terrassen sawah's genoemd.

Rijst was geen product voor de Europese markt. De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) was er slechts in geÔnteresseerd indien het als ruilobject voor andere handelswaar in AziŽ kon worden gebruikt. En dat gebeurde zelden. In de loop van de tijd kon zij dit product wel gebruiken voor de voeding van haar eigen personeel, in het bijzonder voor de garnizoenen in haar steunpunten. Daar waar zich rond haar forten steden met een vrije bevolking ontwikkelden was vaak sprake van een levendige invoerhandel om de stedelingen te voeden. Zo werd Midden- en Oost-Java de 'graanschuur' voor Batavia. In de loop van de 17e eeuw stelde de VOC, door de toename van haar personeel, ook steeds meer belang in een regelmatige aanvoer van rijst. De kansen hierop stegen met de interventies in het rijk van Mataram in het laatste kwart van de 17e eeuw. Vanaf ongeveer 1700 nam de aanvoer van de VOC vanuit de geleidelijk van Mataram overgenomen kuststreken, door de VOC Java's Noordoostkust genoemd, toe, van praktisch niets tot een niveau van 17,5 miljoen pond omstreeks het midden van de 18e eeuw. Ieder 'regentschap', een soort provincie, was gehouden jaarlijks een 'contingent' rijst aan de VOC te leveren. Ongeveer ťťn zesde hiervan werd gratis ontvangen, voor de overige vijf zesde werd ongeveer 1,5 cent per pond betaald aan de lokale bestuurders. Wat hiervan bij de boeren terecht kwam is onbekend. Het grootste deel van deze rijst werd, zoals gezegd, door personeel van de VOC, in Batavia en elders, geconsumeerd. In tijden van schaarste op de particuliere markt in Batavia trachtte de VOC soelaas te bieden aan de stedelijke bevolking door een gedeelte van haar voorraden te verkopen tegen een gereduceerd tarief.-.


Datum: 17/10/2006

RTV Channel 7 Nickerie, Channel 30 Paramaribo

09.20  Volkslied
09.30  Bhadjan
10.00  Guru Maa
10.30 Herh. RTV-binnenlands nieuws
11.00 Khana Khazana
11.30 CNN Sport
12.00 BBC News
12.30 Tik Tak
12.35 Cartoon
13.00 RTV life SMS Chat
14.00 Herh. TV-serie: Kaisa yeh pyaar hai
14.30 Comedyserie
15.00 1 Vandaag
15.30 NOS Journaal
16.00 Documentaire
16.45 Oprah Whinfrey
17.35 Price is right
18.25 BVN Sport
18.55 Ramadan programma
20.00   RTV-journaal
21.00 Shree Krishna
21.30 Tv-serie EK Ladki anjaari ki
22.00 Jhalak Dikhalo 
22.50 Hindifilm
01.00  Herhaling RTV binnenlands nieuws en NOS-journaal
 Einde uitzending
Wijzigingen voorbehouden

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

,21-10-2006

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2006. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics