Nickerie.Net, donderdag 18 januari 2007


De totale ommekeer in Christus

K.R.Donk, 7 oktober 2006

Van 4 september 2006 tot en met 28 september 2006, heeft de “ School of Christ International” een internationale christelijke trainingskamp georganiseerd. Het was de eerste trainingskamp van zijn soort, waaraan christenen van Suriname, Guyana en Barbados mochten deelnemen. Na een intensieve training via Godswoord, ontvingen de 17 deelnemers ontroerd doch bescheiden hun certificaat. Het eigenlijke werk zou nu pas beginnen. Met de autoriteit verkregen van de Vader, kunnen zij het Heilige vuur  brengen naar eigen land. Ik laat u kennis maken met een gedeelte van wat is gepresenteerd,  wat ik noem “De revolutie van Christus”.

Een trainingskamp met Clendennen

Onderleiding van Rodney Jaggernauth, de directeur van de School of Christ International te Trinidad, begonnen 10 Surinamers van Nickerie, 4 Guyanezen en 3 Barbadianen de trianing. Later zouden Aubry Tyler uit Louisiana en Imit Gagnard uit Texas Rodney bijstaan. Meer dan drie weken zouden zij van 8 uur in de morgen tot 12 uur in de middag en van 2 uur in de middag tot 6 uur in de avond intensief lessen volgen. Voorafgegaan door een gezamenlijke gebedsuur van 6 tot 7 in de morgen en een gebedsuur van 6 tot 7 in de avond was de ernst van de training duidelijk. Geest en lichaam werden nadrukkelijk op Christus gericht. Er werd niet naar TV-programma’s gekeken of naar de radio geluisterd of de krant gelezen. De derde week was er ruimte gemaakt voor het vasten van drie dagen en nachten. Er mocht alleen water tot zich worden genomen. Maar wat moeilijk leek, realiseerden de vijf mannen en twaalf vrouwen, zij werden omgevormd tot soldaten van Christus, hun leven en denken veranderde volkomen. De oude mens stierf, niet zij leven meer, dood als zij zijn voor de wereld, doch toch in de wereld, zijn zij nu een levend voorbeeld van Christus.

Net zoals de apostel Paulus dat zei:”Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij”.( Galaten 2:20).

Het is Gods bedoeling de mens te gebruiken om zijn Licht te doen schijnen in het totale universum. Met wedergeboren mensen de duisternis in de wereld doen uiteenspatten door het schijnen van het hemelse licht dat zij zullen uitstralen. Vele mensen hadden gedacht, dat met het verstrijken van de tijd, het beter zou gaan. Maar wat we zien is een liefdevolle God die bezig is, die tot een bepaalde tijd afwacht tot onze harten en wensen puur zijn, op Hem gericht zijn. Hij zal ons niet in de duisternis laten. Maar er is geen gemeenschap met God, geen boodschap van Hem, geen redding dan door Christus. Er is geen plaats voor de natuurlijke mens in wat Goddelijk is, geen plaats voor hem in Gods plan of in het huis van zijn glorie. Dan wordt niet alleen gesproken over de mens die niets van God wil horen, die zijn leven niet aan Jezus heeft gegeven, maar het woord spreekt ook over de kerkgangers. Zij die door de wereld overrompeld en ontwapend zijn. Paulus spreekt tot de gemeente van Corinthe de volgende woorden:”Doch een ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is”. ( 1 Corinthe 2:14).

Het Geestelijk Licht is geen theoretisch licht, noch komt het voort uit een doctrine. Het woord zegt:”Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen”. Maar eerst zullen wij het ongeestelijke in ons, dagelijks moeten doen sterven, totdat wij een geestelijk leven leiden. Vandaar niet meer wij, maar Christus in ons.

De grondlegger van de School of Christ is B.H.Clendennen. Via een grootbeeld televisie en DVD’s gaf hij de 156 lessen ondergebracht in 19 hoofdstukken. Naar gelang de lengte van de lessen, volgden zij zo’n 12 lessen per dag. Clendennen is voor meer dan vijftig jaar predikant geweest van de Assemblies of God. In december 1991 werd hij voltijdse predikant in Rusland. In oktober 1992 begon hij zelfstandig in Rusland met de School of Christ en had toen 120 studenten. Nu 14 jaar later heeft de School of Christ vestigingen in meer dan 140 landen. Dagelijks sluiten vele mensen zich aan, duizenden per jaar. Binnenkort zal in Suriname en wel in Nickerie zo’n vestiging worden geopend en zullen in eigen land de lessen voor alle Surinamers die zich daarvoor openstellen en zich geroepen voelen om voor Christus te leven, toegankelijk zijn.

Het eeuwig verbond

In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen; al wenend zullen zij voortgaan en de Here hun God zoeken; naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn; zij komen en zoeken gemeenschap met de Here en een eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden. Een kudde verloren schapen was mijn volk,hun herders misleidden hen, naar de bergen voerden zij hen; van berg tot heuvel gingen zij, zij vergaten hun rustplaats. Jeremia 50: 4-6.

Dit is het beeld van de kerk in de 21 ste eeuw. Net zoals de partij, de structuur was, waarop het marxisme rustte, zo is de kerk de structuur, waarop het christelijk geloof rust. De kerk moet zijn het evangelie, het christelijke model, van waaruit het Godsbewustzijn moet worden beleefd. Het is daarom te begrijpen waarom de duivel Gods plannen van binnenuit, via de kerk probeert te dwarsbomen. Je kan tot het uiterste gaan tot het prediken van heiliging, maar als de kerk niet heilig is, komt ze ongeloofwaardig over. Zie de crisis waarmee de kerk van nu geconfronteerd wordt. Het zonder meer prediken van bijvoorbeeld genezing is niet genoeg, als de kerk zelf niet een geest van genezing uitademt. Wanneer men niet meer uit zekerheid handelt en zaken onecht zijn, staan de deuren voor misleiding open. De liefde voor de waarheid verkoelt en de kerk wordt overrompeld met imitaties. Imitaties van genezingen, van profeteren, van het spreken in tongen tot aan het languit achterover vallen toe. Wanneer de waarheid als ouderwets wordt betiteld, begint een ieder te doen wat recht schijnt in eigen ogen. De kerk wordt geleid van het ene religieuze trucje naar het andere van “berg tot heuvel”. De verbondenheid met de kerk vermindert met de dag en  haar continuïteit komt in gevaar. De zekerheid, het gezag, de autoriteit dat heerste in de eerste gemeente is gaan inboeten. De kracht die toen de wereld veroverde is gaan afnemen. Verblind door secularisatie, het moderne denken, pluralisatie, de vele keuzes die men heeft, het wereldse leven stellen boven een spiritueel leven, heeft dwaling tot gevolg gehad. Steeds zoekende naar een grotere ervaring, zoals drugsverslaafden dat doen, heeft men zich gemengd met de wereld en zich verwijderd van de ware bron, het Levenswater het Licht.

Maar dan komt de tijd dat de schapen vragen naar de weg dat leidt naar Sion. Ze vragen niet naar theorie of het onechte, maar naar het echte. De tijd waarbij de ware christenen opstaan, net als de eerste christenen, niet zoekende naar een comfortabel leven in de wereld, doch deze en haar structuren juist uitdagende door de waarheid te brengen en te leven. Trots het gevaar van onderdrukking en vervolging. Leven een heilig leven met een heilige passie, met een Goddelijke kracht de noden van een strevende wereld tegemoet gaande. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren, omdat zij die prijs niet willen betalen. Ook zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Als er een opwekking een totale verandering moet komen, dus een spirituele revolutie, dan zal er ook een revolutionair volk moeten zijn. Voortgestuwd door door de revolutionaire leer van het Woord van God. Door de Schepper van hemel en aarde, die zijn dienaren maakt tot een vuurvlam. Net zoals hun Heer, Jezus Christus de grootste revolutionair allertijde is geweest, zullen zij als menselijke bezems zich een weg banen door de dode wereld. Hij daagde de religieuze structuur van zijn tijd uit, verbrak de tradities en regels, plukte koren op de sabbat, at zonder zijn handen te wassen, genas de zieken op de sabbat en vertelde het volk dat God niet alleen te Jeruzalem en Samaria aanbeden behoefde te worden. Zo zullen de zonen van God onbevreesd ook in Suriname de boodschap van het evangelie brengen, met autoriteit en gezag.

In zo’n klimaat is opwekking mogelijk, dan kan de roep beantwoord worden door een kerk, dat leeft volgens het evangelie. De pinksterboodschap is een levensveranderende boodschap. He is Gods genade en overwinning. Het is de enige ware boodschap van deze tijd. Het is de laatste opwekking van God, de late regens. Wij zijn daarom geen voorstanders van een kerk of gemeente, die compromissen met de wereld sluit. Zulke kerken veranderden de wereld niet, maar de wereld veranderde hen. Maar als soldaten van Christus, hebben wij het Heilig Vuur ontvangen, het Licht ontvangen. Met hem zijn wij gekruisigd, gestorven en opgestaan. Niet wij meer, maar Christus leeft in ons. Ik dank God voor hem revolutionair te mogen zijn.

Foto-impressie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Kenneth Donk

,16-01-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics