Nickerie.Net, zaterdag 08 september 2007


Bewoners Paradise:‘Schade beschoeiing is schuld van ondeskundige aannemer’
Geplaatst: 08/09/2007

Nickerie -  Als gevolg van een grote springvloed en een zwakke beschoeiing hebben bewoners van Paradise weer flinke waterschade opgelopen. Gebleken is dat de waterkerende dam die in de buurt van de dokterswoning aan de linkeroever van de Nickerierivier is aangelegd, helemaal niet deugt en het heeft begeven. De bewoners van Paradise zeggen dat de aannemer aan wie het werk sedert 18 november 2006 is toegewezen, geen deskundige is in het bouwen van beschoeiingen. Voorts is ook aan het licht gekomen dat de aannemer in kwestie het werk niet conform de geldende regels heeft uitgevoerd en brokken heeft gemaakt.

De aannemer moest verder het werk opleveren in 100 werkbare dagen, uitgaande van de datum van contractondertekening. Gezien het feit dat hij deze anno 2007 al ruimschoots heeft overschreden, heeft hij volgens verkregen informatie al diverse aanmaningen en ingebrekestellingen ontvangen vanuit de zijde van het ministerie van Openbare Werken. Hiermee heeft de aannemer getoond dat hij zeker geen vorderingen heeft geboekt in de uitvoering van de werkzaamheden en zeker een stukje ernst ter zijde heeft geschoven. DBS heeft echter nog niet kunnen achterhalen wat de tussentijdse evaluatie heeft uitgewezen. Wel staat vast dat als de aannemer geen adequate invulling heeft gegeven aan de gemaakte afspraken, er erg harde maatregelen tegen hem zullen worden getroffen.

Zo hangt hem boven het hoofd dat hij alvast moet opdraaien voor de schade en dat OW als opdrachtgever onverkort over kan gaan tot annulering van de overeenkomst met alle consequenties van dien. DBS heeft uit zeer betrouwbare bron kunnen vernemen dat binnen het contract/bestek ook een fikse boeteclausule is opgenomen, die nog niet ter sprake is gekomen. Voorts is gebleken dat na het heien van de nodige palen en het leggen van geotextiel, de aannemer ook geen gebruik heeft gemaakt van het weer opvullen van het uitgegraven gedeelte met schone, zuivere harde klei zoals aangehaald in het bestek. Deze klei diende in lagen van 25 cm aangebracht en verdicht te worden, wat ook niet is gebeurd.

Vrijdag heeft de aannemer met kunst en vliegwerk geprobeerd met twee machines de schade enigszins te herstellen, maar slaagde daar niet in. Zakenpanden zoals winkels die in de directe omgeving gesitueerd zijn, hebben aanzienlijke schade opgelopen die loopt in de duizenden Surinaamse dollars. Persoonlijke eigendommen van andere bewoners bleef ook niet droog door het water. Op sommige plekken was het water wel een meter hoog. Enkele kinderen moesten de avond ergens in een auto doorbrengen, terwijl de ouders aldoor bezig waren om te redden wat er nog te redden viel en dat op het droge te brengen. Een van de bewoners wees DBS erop dat de beschoeiing dwars in de bocht van de Nickerierivier staat, waar de stroming enorm is en dat de aannemer nergens rekening mee heeft gehouden. Met argusogen kijken de bewoners van Paradise naar wat de aannemer nu zal doen.

Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

08-09-2007

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics