Nickerie.Net, dinsdag 13 november 2007


Tijd voor bezinning voor Arya Dewaker

Bestuursstrijd Arya Samaj-onwaardig

Paramaribo -  Al maanden gonst het van de geruchten bij de organisatie Arya Dewaker. Daar is een strijd gaande, volgens ons om het leiderschap. Jarenlang was deze organisatie het boegbeeld van fatsoen, dienstverlening en rust. Nu lijkt het wel alsof oorlog aan de gang is binnen deze religieuze organisatie (een van de oudste). Dat is heel slecht voor het imago van de grote Arya Dewaker familie met vele verdiensten. Swami Dayanand zou in zijn graf keren als hij hoort en ziet wat er gaande is in de organisatie in Suriname. Iets over de achtergrond van de stichter van de Arya Dewaker: Swami Dayanand werd geboren in een tijd toen India nog onder vreemde overheersing zuchtte.

Swami Dayanand Swami Dayanand

Een groot deel van de bevolking verkeerde in onwetendheid en armoede. Huichelarij en corruptie vierden hoogtij in naam van de religie. Vrouwen en de arbeidersklasse werden niet toegelaten om officieel onderwijs te volgen. Zij waren slechts aangewezen om de rest van de gemeenschap te dienen zonder in de gelegenheid te worden gesteld voor eigen ontwikkeling. Swami Dayanand was erg geschokt door de wantoestanden in het land. Om deze wantoestanden uit te roeien werd door Swami Dayanand Saraswati in 1875 te Bombay in India de Arya Samaj opgericht. De Arya Samaj is een hervormingsbeweging binnen het Hindoeďsme die ook in Suriname aanhangers telt. Arya Samaj (= een gemeenschap van weldenkenden) gaat terug op de Veda's als oerbronnen. Het polytheďsme en de beeldenverering worden afgewezen, evenals het erfelijke kastenstelsel. De Brits-Indische immigranten hadden uit hun stamland ook deze Vedische godsdienst meegebracht.

Vanwege de groeiende invloed van de Arya Samaj werd in 1929 de vereniging Arya Dewaker opgericht, waarna in de jaren veertig de Arya Pratinidhi Sabha Suriname. Deze twee verenigingen zijn te Paramaribo gevestigd met afdelingen in de districten. Later werd de Shrimati Prantik Arya Pratinidhi Sabha opgericht in het district Suriname en Arya Samaj SawmiIlkreekpolder in het district Nickerie. In 1982 werd in Paramaribo een nieuwe Arya Samaj opgericht genaamd Jagrat Arya Mandal.

Bij de jongere Surinamers neemt het geloof in het oude Hindoeďsme af door met name de invloeden van de westerse cultuur. De Arya Samaj daarentegen bezit nog zeer grote aantrekkingskracht: alleen willen de jongeren vernieuwing in het leiderschap. Net als in de politiek zien wij dat bestuurders “cetabever” (krachtlijm) gebruiken om vast te blijven zitten aan de stoelen en dat doen zij al jaren. De eerste voorzitter van de vereniging Arya Dewaker is een man geweest met een ijzeren wil en doorzettingsvermogen. Tezamen met zijn bestuursleden moesten er plannen uitgedacht worden om te komen tot de aankoop van een groot terrein, gelegen op de hoek Wanicastraat en Verlengd Molenpad. De koppen werden bij elkaar gestoken.

Een pioniersgeest kon men in die dagen duidelijk merken. De vereniging beschikte wel over een klein kapitaaltje dat middels giften en schenkingen was binnengehaald. Echter was dit bedrag lang niet genoeg om het bewuste terrein te kopen. Arya Dewaker, onder leiding van baboe J. Hirasing, stond dus voor een moeilijke opgave. Hoe zou het moeten gebeuren om aan geldmiddelen te komen? Zo vroeg men zich af. Economisch bekeken is ons land in het jaar 1930 en ook daarna in de greep geweest van een grote crisis. De landbouw had een kwijnend bestaan en ook heerste er grote werkloosheid. Veldgewassen waren voor een stuiver en een dubbeltje te koop. Hoe zou men onder deze armoedige omstandigheden de Samaj kunnen opbouwen? Toch is er veel gelukt. Nadat het terrein aan de Wanicastraat gekocht was, ging men over om het land te ontbossen van struiken en bomen. Deze voormalige boerderij waarop een oude stal stond, zat vol greppeltjes, terwijl ook de grond geëgaliseerd moest worden. Arische manschappen kwamen weer om dit landschap gratis bouwrijp te maken. De mooie tempel en een weeshuis heeft men veel later kunnen bouwen. Nu heeft Arya Dewaker een leeftijd van meer dan zestig jaar bereikt. Als wij de balans zullen opmaken dan zien wij ook dat de vereniging een goede winst geboekt heeft. De waarde van het terrein is toegenomen. De Samaj is gaan groeien en beschikt over dertien scholen (mulo, LBGO, lagere scholen). Huwelijken vinden nu meestal op zaterdag en zondag plaats. Bij feesten en offerdiensten zien wij ook dat de maaltijd gezamenlijk wordt gebruikt. De sporen van het kastenstelsel zijn verdwenen en zo kunnen wij verder doorgaan. Tot slot mogen wij niet nalaten om hulde te brengen aan de ontelbare mannen en vrouwen van het eerste uur.

Zij hebben gewerkt onder het motto “Liefde zonder eigen liefde”. Heel hun leven hebben zij gezwoegd om Arya Samaj op te bouwen en te verstevigen. Kostbare zweetdruppels zijn er gevallen. Nu zien wij veel negatieve energie. Ariërs, die zo graag zitten de bekvechten rondom bestuursverkiezingen, moeten zich vooral op het volgende goed gaan bezinnen: “United we stand, divided we fail” (Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht). Helaas kunnen wij niet alle namen optekenen van de ontelbare pioniers die zonder het eigen belang de goede zaak hebben gediend.

De nobele personen die in de eerste linie gestaan hebben, zijn nu grotendeels heengegaan. Hun voorbeeld dient eerlijk en oprecht opgevolgd te worden. Opgemerkt moet nog worden dat in het prille begin van de Samaj, de broederliefde binnen de Arische gemeenschap bijzonder hecht en erg duidelijk zichtbaar was. Laten wij hopen dat die zalige tijd weer spoedig zal doorklinken. Te lang houdt men ervan bepaalde posities te bekleden in het bestuur. Complete generaties jongeren worden overgeslagen. Ook is het ons niet onbekend dat men politieke touwtjes vasthoudt. En zijn bepaalde gevestigde belangen die men niet wenst prijs te geven. Wij blijven de zaken volgen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13-11-2007

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics