Nickerie.Net, woensdag 02 januari 2008


Nieuwjaarsboodschap president Ronald Venetiaan

Geplaatst: 02/01/2008

Paramaribo -  ‘De kringloop is weer vervuld en wij zijn, samen met alle mensen op deze wereld, meegevoerd op de golfstroom van de tijd naar het einde van het jaar 2007, om aldus het nieuwe jaar 2008 binnen te treden. Het begrip kringloop is natuurlijk slechts betrekkelijk van toepassing, want bij goede waarneming van het landschap langs onze route door het heelal, het landschap van de condities en onze relaties langs de route die wij volgen, de condities en relaties van ons persoonlijk, van instituten in de samenleving, van landen en landengroepen onderling, zal een ieder onderkennen, dat het nieuwe jaar geen herhaling zal zijn van het jaar daarvoor.

Drs. R. R. Venetiaan

Grotere groepen concentreren zich op de donkere plekken in dat landschap, de verspreid liggende delen van de vuilnisbelt van de incidenten en calamiteiten van het jaar 2007, de hopen onrecht en ongerechtigheid die over ons heen gekomen zijn of die wij zelf hebben helpen opstapelen in woorden, daden en misdaden tegenover elkaar en tegenover ons volk. U hoeft niet van mij te verwachten, dat ik u zal voorstellen de ogen te sluiten voor deze vuilnisbelt.

Wat ik wel van u zal vragen, is dat u uw kijkers zodanig richt, dat u het gehele landschap in u kunt nemen, met alle vuil die er waar te nemen is, maar ook met de vele goede zaken die er opgestapeld liggen, dankzij het werk van de zovele jongeren en ouderen, zovele mannen en vrouwen die zich wel hebben ingezet en nog inzetten om met al hun talenten hun plicht te doen jegens zichzelf, hun omgeving, jegens het gehele volk en de gehele mensheid. Suriname mag niet ten prooi vallen aan de veronderstelling, dat het negatieve de overhand neemt in ons volk, de overhand neemt onder de jongeren, de overhand neemt onder leiders en volgelingen onder de volwassen generaties.

Wij hebben wel nodig om, zonder namen te noemen, personen, instanties, bedrijven en organisaties, die zich in positieve dienstbaarheid inzetten voor ons land en ons volk, aan te moedigen door het bestaan van die inzet te erkennen en die tegelijk aan een ieder voor te houden als een manier om zijn of haar bijdrage te leveren in het bevorderen van een gezond leefklimaat voor iedereen. Ons volk staat voor een aantal moeilijke opdrachten, die wij in staat zijn op een waardige wijze te volbrengen, met de inzet van een ieder, volgens de plaats en rol die aan hem of haar is toebedeeld of waarvoor hij of zij zelf gekozen heeft.

Wij denken daarbij aan de berechting van de verdachten van de moorden van december ’82, maar ook aan de bestrijding van de armoede in het algemeen en in het bijzonder onder de seniorenburgers, aan adequate bescherming van het jonge kind, aan goede faciliteiten voor leerlingen en studenten, aan goede leerkrachten, aan de regeling van de collectieve rechten van de Inheemsen en de Marrons, aan de bescherming van ons milieu tegen de destructieve krachten van het menselijk handelen maar ook tegen de destructieve krachten van de natuur, aan de verhoging van de veiligheid en de bescherming van de mens, van niet natuurlijke personen en van de staat als geheel, aan het verder vormgeven van onze economie en aan goed bestuur.

Bij deze gelegenheid zullen wij niet ingaan op de instrumenten die moeten worden ingezet om de genoemde en ook de niet genoemde uitdagingen waar wij voorstaan, op een goede en effectieve manier tegemoet te treden.
Wat wij wel onder ogen moeten zien is, dat het hierbij niet gaat om uitdagingen op het bord van de regering alleen. Het gaat om uitdagingen, om opdrachten aan het gehele volk van Suriname, aan alle ingezetenen, aan allen die genieten van de mogelijkheden van dit land, allen die hun lot verbonden hebben aan Suriname.

Het gaat om u, bestuurders en landsdienaren, om leerkrachten en studenten, om werkgevers en werknemers, om handelaren en consumenten, om geestelijken en gelovigen, om militairen en politiefunctionarissen, om advocaten, notarissen en cliënten, om artsen, verpleegkundigen en patiënten, om de rechterlijke macht, om de volksvertegenwoordigers. Nogmaals: om ons allemaal.
Landgenoten,

Mede namens de regering wens ik u allen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar toe.
Bij de kindertekeningen die mijn wenskaart voor dit jaar versieren, staan behalve de goede wensen voor het jaar 2008, ook nog de woorden genoteerd die zeggen:

‘De allerkleinsten krabbelen hun eigen weg.’
Laten wij aan de allerkleinsten van gisteren, dat zijn de volwassenen van nu, de allerkleinsten van vandaag en aan de allerkleinsten van morgen, de generaties van de toekomst, een moreel landschap bieden waarin de morele vuilnisbelt is opgeruimd, een schoon landschap waarin zij, ons volk van vandaag en ons volk van morgen, begaanbare paden kunnen vinden.’

‘God geve ons voor elke dag de route aan!’

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

01-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics