Nickerie.Net, zaterdag 19 januari 2008


Crematie verkeerde lijken

Arya Samaj Sanatan Dharm
Voorzitter Arya Dewaker: ‘Wij nemen geen afscheid van de geest’

Paramaribo -  ‘Wij nemen geen afscheid van de geest. Wij nemen afscheid van het lichaam.’ Zo reageert de voorzitter van het hoofdbestuur van de vereniging Arya Dewaker, pandiet Inderdath Tilakdharie, over het voorval in het district Nickerie waarbij een verkeerde persoon is gecremeerd.

De twee overleden personen maakten deel uit van de stroming van Sanatan Dharm en geen Arya Dewaker. Maar, volgens de zienswijze van de Arya Dewaker is het wel zo dat de persoon die ten onrechte is gecremeerd, de eeuwige rust zal vinden. Pandiet Tilakdharie legt uit dat er geen afscheid wordt genomen van de geest maar van het lichaam, het stoffelijke overschot. De geest heeft niets meer te maken met het lichaam. Verder is het ook zo dat de gecremeerde persoon in Nickerie graag begraven wilde worden naast haar echtgenoot. De pandiet reageert als volgt hierop. ‘Ook al was het de wens van de persoon, het is helaas niet meer te herstellen. Haar ziel zal wel de eeuwige rust vinden. Daarover beslist de geest niet meer. Bovendien vindt een crematie of begrafenis plaats naar goedvinden van de nabestaanden.’Als voorbeeld haalt hij aan dat een persoon die graag in Suriname begraven wil worden, in Nederland komt te overlijden. De familie is niet in staat om het stoffelijke overschot over te brengen naar Suriname, dus wordt de persoon toch in Nederland begraven. De pandiet onderkent dat de Arya Dewaker, verleken met de Sanatan Dharm, niet veel rituelen en diensten heeft bij een overlijdensgeval. Bij de Arya Dewaker moeten de nabestaanden er alleen voor zorgen dat het lichaam van de overleden persoon gecremeerd of begraven wordt. Pandiet Tilakdharie geeft toe dat het voorval in Nickerie beslist niet goed te praten is. Voor de nabestaanden van beide overleden personen zal deze kwestie heel moeilijk te verwerken zijn.

Asha Bhagwat

 

Voorzitter Sanatan Dharm:
Wij kennen geen correctie in de Veda’s’

Paramaribo -  ‘Wij kennen geen correctie in de Veda’s: de heilige geschriften voor de Hindoes. In de Veda’s staat opgenomen op welke wijze diensten, waaronder ook de dienst bij een overlijdensgeval, verzorgd moeten worden’, zegt de voorzitter van de Sanatan Dharm, pandiet Kris Nandan Panday tegenover DBS.

Een paar dagen terug is het namelijk in Nickerie voorgekomen dat het stoffelijke overschot van een verkeerde persoon is gecremeerd. Het jammerlijke van deze zaak is ook dat de persoon die gecremeerd is, juist graag naast haar overleden echtgenoot begraven wilde worden. ‘Het is wel een zeer kwalijke zaak. Ik heb zoiets nooit eerder meegemaakt’, benadrukte pandiet Nannan Panday deze kwestie. Echter, deze fout die is gemaakt, kan nimmer teruggedraaid worden. ‘In de Veda’s staat niet opgenomen hoe je foutieve zaken moet corrigeren.

’ Hij vermeldt er eveneens bij dat bij diensten in geval van overlijden, met naam en toenaam van de overleden persoon de offerandes en gebeden plaatsvinden. Vooral op grond hiervan zegt de pandiet dat de rituelen en gebeden geenszins teruggedraaid kunnen worden. In overeenstemming met de familie wier familielid reeds is gecremeerd kan een dienst verzorgd worden om de familie tevreden te stellen. Dit kan ook op de plek gebeuren waar de desbetreffende persoon is gecremeerd. Het feit dat beide overledenen, deel uitmaken van de Sanatan Dharm binnen het Hindoe - geloof, maakt de situatie een beetje gemakkelijker. Of de geest van de overledene, die ten onrechte is gecremeerd, de eeuwige rust zal vinden, zegt de pandiet dat dit wel het geval zal zijn. Bij de Sanatan Dharm is het namelijk zo dat de geest van de overledene na het houden van diverse plechtigheden, afscheid neemt van het lichaam. Dit is na de tiende dag van crematie of begrafenis het geval.

Asha Bhagwat

 

Pandita in kwestie verkeerd lijk: ‘Men moet bidden en vergiffenis vragen’
Geplaatst: 19/01/2008

Nickerie -  “Dat de twee lijken zijn verwisseld is een menselijke fout. Het kan een keertje gebeuren, maar zulks moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.” Dit zegt Soeshila Baldew-Malhoe, pandita van Jagrat Arya Mandal. Wat bij haar zoveel vraagtekens doet oprijzen, is hoe het mogelijk is geweest dat het lijk zo onherkenbaar is geweest. Volgens haar moet de familie altijd aanwezig zijn, wanneer de overleden persoon gewassen wordt. “Je kan niet alles aan de lijkenwasser overlaten.” Nabestaanden van de overleden Naipali Rudrasingh kregen donderdagmorgen de schrik van hun leven. In het mortuarium van het Streekziekenhuis Nickerie ontdekten zij dat zij een verkeerd lijk, het lijk van Bhagmanie Bhawan Mathoera hadden meegekregen om haar klaar te maken voor haar laatste rustplaats.

Het lijk van Rudrasingh was abusievelijk aan de familie Mathoera afgestaan voor crematie. De familie Mathoera ontdekte niet eens dat zij een verkeerd lijk hadden meegekregen. De pandita is de mening toegedaan dat de schuld niet alleen gezocht moet worden bij de lijkenbewaarder. Hij werkt met honderden mensen en ziet dagelijks vele gezichten. Het is de familie die erop had moeten letten, vindt de pandita. Aan het feit dat er een verkeerde naam bij de mantra’s zijn gebruikt, is er niets meer te doen. Wat men nu volgens Soeshila Baldew- Malhoe moet doen is bidden en God om vergeving vragen, omdat zij in onwetendheid een fout hebben begaan. Indra Djwalapersad, voorlichter van de Sanatan Dharm (pracharika), zegt dat haar inziens de familie de rituelen opnieuw moet verrichten.

Natuurlijk is het zo dat de crematie niet opnieuw verricht kan worden, maar de rituelen moeten opnieuw in naam van de overleden gecremeerde persoon worden gedaan. De pracharika is van oordeel dat God liefde is en vergeeft. Zij denkt niet dat God iemand zal straffen voor iets dat niet met opzet is gedaan. Zij denkt dat zeker wanneer het gaat om traditionele Hindoes, de Sanatanies, de ceremonie op de tiende en twaalfde dag zeer nauwgezet wordt uitgevoerd. Ook moet er in overeenstemming met de pandiet iets komen van ‘praschiet’, oftewel vergiffenis vragen en mogelijke compensatie binnen de religieuze sfeer en niet de financiële sfeer. Bij de Ariërs moet men dan de ‘hawan jagya’ doen, bidden en vergiffenis vragen.

Santi Sieuw

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

19-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

18-01-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics