Nickerie.Net, vrijdag 07 maart 2008


Patrick van der Eem: 'Ik weet wie Natalee in zee gooide'

ORANJESTAD (Aruba) - Patrick van der Eem, die Joran van der Sloot voor verborgen camera’s in de val lokte, blijkt ook zelf in het geheim te zijn gefilmd. Na een interview op Aruba met een lokaal televisiestation liet Van der Eem zich een aantal pikante uitspraken ontlokken, omdat hij dacht dat camera’s inmiddels waren gestopt. „Ik weet wie het lichaam in zee heeft gegooid,” zegt Van der Eem in het Papiaments tegen de Arubaanse interviewer. „Joran vroeg me om 2000 euro om die man te laten zwijgen,” aldus van der Eem tijdens de heimelijk opgenomen nabespreking.

De criminele undercover beweert verder dat hij de hele operatie zelf heeft georganiseerd. „Ik heb zelfs alles bedacht, hoe de omgeving moest worden ingericht met microfoontjes en planten. Van verscholen minicameraatjes in planten tot zelfs de Internet- en telefoonverbinding die afgetapt waren.”

Van der Eem zegt ook dat hij verwacht miljonair te worden door de hele zaak. „En ik zal er voor zorgen dat Joran en zijn hele familie op hun bek gaan. Ze kunnen beter naar Afrika emigreren,” dreigt Van der Eem.

Het interview vond eind vorige maand plaats naar aanleiding van het boek dat Van der Eem door een Amerikaanse journalist laat schrijven. De interviewer van het station Un Dia Den Bida tegenover deze krant: „Ik had twee camera’s meegenomen. Na het interview liet ik er een uitzetten en de andere doordraaien. Van der Eem wist dat niet maar bleef wel gewoon mijn vragen beantwoorden.”

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is nog niet bekend wanneer het complete interview wordt uitgezonden op de Arubaanse televisie.

Patrick van der Eem is inmiddels weer terug in Nederland en was niet voor commentaar bereikbaar


Tele Aruba

OPENING UN DIA DEN BIDA
PATRICK Nee, nee, nee, maar dat is het juist, begrijp je,…maar kijk,....
PRESENTATOR: Maar benader je me anders dan alle andere personen die je tot nu toe hebt gesproken?
PATRICK Ja!
PATRICK Maar eigenlijk is het goed, snap je,….zoals ik vanaf het begin had gezegd,…
PRESENTATOR: Als je mij je e-mail adres en telefoonnummer geeft, dan neem ik contact met je op en zal ik via e-mail laten weten om hoe laat het precies begint en op welke website je terecht kan om het te bekijken.
PATRICK Mijn nummer is 0031,….
PRESENTATOR: Onder welke naam moet ik deze sukkel plaatsen?
PATRICK Zwarte Sloot,.hahahaha,..nee,..eigen Sloot in de Sloot.
PATRICK 0031 6107 209,….
PRESENTATOR: Hoeveel minuten draai je al Riche?
Riche: 17 minuten,..
PRESENTATOR: Oh, ik dacht dat ik al 15 minuten lang aan het praten was, ach we kunnen nog veel meer babbelen,.hahaha,…
PATRICK Dat vond ik wel geestig.
PRESENTATOR: Als we nog zoveel tijd hebben, dan lust ik wel een biertje, wil je er ook eentje?
PATRICK Nee, nee, dank je,…209**
PRESENTATOR: Wil je dan geen sinaasappelsap of iets anders dan?
PATRICK Nee, nee,.dank je, ik moet zo direct met de kinderen er vandoor.
PRESENTATOR: Dit is jouw nummer?
PATRICK Ja, dit is mijn nummer
PRESENTATOR: Wat is je e-mail?
PATRICK P******@planet.nl
PRESENTATOR: Ok.
PATRICK Goed, maar de informatieuitwisseling met de politie was goed verlopen en ze hebben veel informatie tot hun beschikking,……(onderbreking),..
PRESENTATOR: neem mijn biertje voor me mee.
PRESENTATOR: Ja he,..Patrick ik zal je wat vertellen,..ik ben in deze zaak gerold, maar de zaak beviel me niet.,…..
PRESENTATOR: Als je wilt, kan je je gezicht hiermee afdrogen,..
PATRICK Nee, nee,.ga je gang maar,….ik ga zo direct weg,..
PRESENTATOR: En uhm,..van alle informatie die ze tot hun beschikking hebben, werd er amper gebruik van gemaakt.
PATRICK Van Joran?
PRESENTATOR: Nee, ….wat er met Natalee is gebeurd en waar niemand zich druk om maakt.
PRESENTATOR: Informatie die dus wellicht nuttig is,…..hoe lang loop deze zaak al?
Drie jaar? Nou dan,…het zeker zo’n tweeënhalf, misschien bijna drie jaar oud.

PATRICK Ja,…in mei is het drie jaar hoor.
PRESENTATOR: Dus, het is niet zo dat ik zeg dat er niets is gebeurd, maar zolang de rechtszaak nog loopt, laat ik alle opties open
PATRICK Maar wat vind je er zelf van? Is het op het strand gebeurd of thuis?
PRESENTATOR: Ja maar,..weet je wat het is,..ik heb het gevoel dat als je met iemand aan het praten bent, alle energie van die persoon naar je toe wordt getrokken. En jij hebt met deze jongen gewoond. Hij is dus nog spiritueel in je aanwezig en daardoor heb ik het gevoel dat ik aan mezelf ga twijfelen als ik met je aan het praten ben. Ik voel dus dat jij mij onzeker maakt. Een gevoel dat ik nooit eerder heb ervaren. Wat ik op televisie zag was een ongelooflijk rollenspel. Hij had je gewoon door. Hij wist dat je op zoek was naar informatie en speelde daar listig op in om zo de afgesloten deal te realiseren. En op het moment dat je denkt dat je de enige bent met de vergaarde informatie, is de inhoud elders al anders verwoord. Ook als ik nu tegen je aan het praten bent, heb ik het gevoel dat *** *** **, begrijp je wat ik bedoel?
PATRICK Ja,..maar kijk,.. aangezien ik hem al zoveel jaren ken, kon ik het niet opbrengen om met mezelf te leven, terwijl ik wist dat hij hierin betrokken was en gewoon het gevoel had dat ik iets moest doen. Snap je? Hij had gewoon behoefte om zijn stem te laten horen en daar heb ik gebruik van gemaakt. Zeven maanden lang. Bij de tweede keer dat ze hem hadden opgezocht kon ik de meeste informatie vergaren.
PRESENTATOR: Je bedoelt toen ze hem hadden aangehouden?
PATRICK Nee, ze hadden hem een keertje opgezocht en opgesloten, maar ik was in Nederland terwijl ik aan de zaak aan het werken was. Het was op een woensdag en we zouden op maandag ermee beginnen.
PRESENTATOR: Oh, ja, ja,..
PATRICK Ik heb zelfs alles bedacht, hoe de omgeving moest worden ingericht met microfoontjes en planten. Van verscholen mini-cameraatjes in planten tot zelfs de internet- en telefoonverbinding die afgetapt waren. Maar ik zal je wat vertellen; hij geeft heel veel geld uit.
PRESENTATOR: Welke partijen zijn hierin betrokken als het komt op uitbetalingen.
PATRICK Dat zeg ik je wel,.. ik geef beide partijen hetzelfde, maar het is een grote groep. De pers krijgt wat maar ook de betrokken politie-agenten. Kijk, als er zich een probleem voordoet van een dergelijk magnitude op Aruba, dan gaan mensen een andere beeldvorming van hem krijgen, omdat wat hij allemaal zegt gewoon ongelooflijk is.
PRESENTATOR: Ja, het zal zich blijven herhalen.
PATRICK Ja, en de hele beeldvorming van hem zal dus nog erger worden.
PATRICK Ik zal je iets zeggen,..er is iets vreemds gaande met het verhaal over die andere jongens.
PATRICK Maar ik weet wie het lichaam in zee heeft gegooid.
TO BE CONTINUED
Commentaar van
Laat me eerst het volgende verduidelijken Wat je Patrick in de film ziet roken is geen drugs, maar gewoon een sigaret. En ik rook ook niet.
Dit filmpje wordt afgesloten met “to be continued” omdat komend donderdag de gehele film wordt uitgezonden. Het is een film waarin veel obscene woorden worden gesproken, maar het was de enige manier om Patrick zich op zijn gemak te laten voelen en “of the record” een
gesprek te voeren. Verder is dit filmpje puur incidenteel opgenomen en zal de tijd het verdere verloop bepalen.
Maar komend donderdag, om 21:00 zal het filmpje in zijn geheel worden uitgezonden op Tele Aruba. Maar omdat we nog in onderhandeling zijn met Nederland en Amerika voor het verkrijgen van de nodige uitzendrechten, waarin de andere kant van de medaille zal worden belicht, waarin Dhr. Van der Een Joran in een auto had gelokt, om zodanig aan informatie te
te komen welke zojuist werd vertoond.
Komende donderdag zal het worden vertoond in een 20 minuut durende filmpje wat Dhr. Van der Eem aan informatie heeft kunnen vergaren uit Joran van de Sloot. Afsluiting video fragment:
PATRICK Een dag zal hij op zijn gezicht vallen.
Je weet niet waar de andere familieleden mee bezig zijn. Ik zal ervoor zorgen dat hun gehele leven verbitterd wordt. Ik heb meer dan 120 sms-berichten tot mijn beschikking.
PRESENTATOR: Hoe weten we dat dit niet een valstrik is tussen jou, *** en Joran?
PATRICK Wanneer je naar Nederland komt, dan zal ik je wel wat laten zien,..haha
AFLUITING PRESENTATIE TITEL: UN DIA DEN BIDA


In English (letterly Google translation without editing:

Tele Aruba
OPENING UN DIA DEN BIDA

PATRICK No, no, no, but it is true, you understand, but watch… ,....
PRESENTATOR: But you approach me differently than all the other people you so far
Have spoken?
PATRICK Yes!
PATRICK But actually it's good, you snap,…. As I had said from the beginning,…
PRESENTATOR: If you e-mail me your address and phone number indicates, then do I contact  With you and I will e-mail to let us know exactly what time it starts and how Website you can visit to view it.
PATRICK My number is 0031,….
PRESENTATOR: Under what name should I sukkel?
PATRICK Black Sloot,. Hahahaha, .. no, .. own Sloot in the Sloot.
PATRICK 0031 6107 209,….
PRESENTATOR: How many minutes have you already Riche? Riche: 17 minutes ..
PRESENTATOR: Oh, I thought I was 15 minutes long to talk, we ach
Can still much - More chat,. Hahaha,…
PATRICK That, I found it funny.
PRESENTATOR: If we still have so much time, then I have a lust beer, do you also Alone?
PATRICK No, no, thank you,… 209 **
PRESENTATOR Will you then no orange juice or something else?
PATRICK No, no,. Thank you, I have so directly with the children there are here.
PRESENTATOR: This is your number?
PATRICK Yes, this is my number
PRESENTATOR: What's your e-mail?
PATRICK P ******planet.nl
PRESENTATOR: Ok.
PATRICK Well, but the exchange of information with the police was well and they Have a lot of information at their disposal,…… (interruption), ..
PRESENTATOR: Take my beer for me.
PRESENTATOR: Yes he, Patrick .. I will tell you what, .. I am in this case rolled, but Case pleased me not.,… ..
PRESENTATOR: If you want, you can face it dry, ..
PATRICK No, no,. Go gang but,…. If I go immediately, ..
PRESENTATOR: And uhm, .. of all the information they have at their disposal, so there Barely used.
PATRICK From Joran?
PRESENTATOR: No,…. Natalee with what has happened and where nobody is pressure to

PRESENTATOR: Information that might be useful, therefore,… .. how long course this case already?  Three years? Well then,… sure about two and a half, perhaps nearly three years old.
PATRICK Yes,… in May was three years hear.
PRESENTATOR: So, it's not that I say that nothing has happened, but as long as the Lawsuit still pending, I leave all options open
PATRICK But what do you own? Is it happened on the beach or at home?
PRESENTATOR: Yes, but .. you know what it is, .. I have a feeling that if you have someone Are talking, all the energy of that person to you is drawn. And you have With this boy lived. He is still in your present spiritual and therefore I The feeling that I myself doubt if I go with you to talk am. I feel so You make me uncertain. A feeling that I have never before experienced. What I Television saw was an incredible role. He had just your door. He knew you Was looking for information and cunningly played there in order to increase the deal to be completed Realize. And at the moment you think you are the only one with the gathered Information, the content elsewhere redrafted. Even if I do against you at the Are talking, I feel like *** *** **, you understand what I mean?
PATRICK Yes, but watch .., .. Because I know him so many years already, I could not Enough to live with myself, even though I knew he was involved and Just had the feeling that I had to do something. Snap? He had just need to His voice is heard and I have used. Seven months long. The second time they had found him I could most of the information Gathering.
PRESENTATOR: You mean when she had him arrested?
PATRICK No, they had him last time up and detained, but I was in Netherlands while I made a referral to the work. It was on a Wednesday and we On Monday it would begin.
PRESENTATOR: Oh, yes, yes, ..
PATRICK I have even invented everything, how the environment had to be equipped with Microphones and plants. From hidden mini-cameraatjes in plants to even the Internet and phone that were drained. But I will tell you what he Give a lot of money.
PRESENTATOR: Which parties were also concerned when it comes to payouts.
PATRICK I say that you do, .. I give both sides the same, but it is a big Group. The press gets what, but also the police officers. Look, if there are A problem of such magnitude on Aruba, and then people Other images of him, because what he says simply Incredible.
PRESENTATOR: Yes, it will continue to repeat.
PATRICK Yes, and the whole image of him will be even worse.
PATRICK I will tell you something, .. there is something odd going on with the story about those
Other boys.
PATRICK But I know who the body is thrown into the sea.
TO BE CONTINUED
Comments
Let me first clarify the following Patrick What you see in the movie smoking is not drugs, Just a cigarette. And I do not smoke. This movie concludes with "to be continued" because the whole next Thursday Film airs. It is a film which many obscene words are spoken, But it was the only way to Patrick them at ease and to feel "of the Record " Conversation. Furthermore, this movie purely incidental and the time Further developments. But next Thursday, at 21:00 film will be broadcast in its entirety on Tele Aruba. But because we are still negotiating with the Netherlands and the Americas Obtaining the necessary broadcasting, in which the other side of the coin will be Highlights, in which Mr.. Van der A Joran had lured into a car, in order to take information To be just what was showing. Coming Thursday will be shown in a 20-minute film what Mr.. From Der Eem was able to gather information from Joran of Sloot. Closing video clip:
PATRICK One day, he will fall on his face. You do not know where the other family members are doing. I will make sure that their Lifelong bitterness. I have more than 120 SMS messages to my decision.
PRESENTATOR: How do we know that this is not a trap is between you, *** and Joran?
PATRICK When you come to the Netherlands, then I will show you something, .. haha
AFLUITING PRESENTATION TITLE: UN DIA DEN BIDA

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Tele Aruba / Nieuwe Revu / Telegraaf

07/03/2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics