Nickerie.Net, donderdag 08 mei 2008


Gezamenlijk ontwikkelingspad Europa met Latijns-Amerika en de Caribbean

06/05/2008

Sinds 1999 komen regeringsleiders van Europa en Latijns-Amerika en het Caraibisch Gebied (EU-LAC) regelmatig bijeen om een gezamenlijk pad van duurzame sociaal-economische ontwikkeling te ontwikkelen. In de schaduw van dat overleg komen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van 'civil society' van de EU-LAC landen bijeen, steeds met aanbevelingen aan het overleg van de regeringsleiders. Dat was in Rio 1999, Madrid 2000, Guadalajara 2004, Wenen 2006, en deze maand, 16-17 mei 2008 in Peru. Het vooroverleg van 'civil society' van beide regio's voor de vergadering in Lima vond afgelopen maand 16-18 april 2008 in Lima plaats, terwijl het ondernemersoverleg op 14-15 mei 2008, eveneens in Lima, wordt gehouden. Het wil zeggen dat de regeringsleiders op een breed advies kunnen rekenen vanuit de overige sectoren van de samenleving.

Context

Het gezamenlijk streven is gericht op een verbetering van de levensstandaard van de totale bevolking van beide regio's, met respect en bescherming van de sociale, politieke, economische en culturele rechten, vooral van de meest kwetsbare sectoren van de samenleving. Verder staan de versterking van de democratie, de schepping en bevordering van hoog gekwalificeerde werkgelegenheid en de bescherming van de consument centraal.

De programma's van samenwerking en ontwikkeling die voorgesteld worden, bevinden zich niet in een isolement. Er zijn al diverse samenwerkingsverbanden tussen de beide regio's, denk aan de EPA van EU met onze regio, verder de handelsovereenkomsten tussen Europa en Mexico en Chili en de associatieovereenkomsten die in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn van Europa met de landen van Mercosur, van Centraal Amerika en van de Andes-gemeenschap. Het vereist een forse inspanning om de ontwikkeling van ons land in deze bredere context te plaatsen. We zijn het niet gewend, in onze eenzijdige historie van Suriname/Nederland, en er komen ook weinig impulsen uit de samenleving om het bredere plaatje te leren zien. En toch is het van levensbelang. De landen die hierin slagen komen vooruit.

Van de 233 deelnemers aan het 'civil society' overleg in Lima, kwamen 7 uit de Caribbean: 2 van St.Lucia, 2 van de Dominicaanse Republiek, 1 van Trinidad, 1 van Barbados en 1 van Suriname (ir. Marcel Meyer). De aanbevelingen van deze 'civil society' ontmoeting aan het overleg van regeringsleiders verder deze maand betrof vier onderwerpen: versterking non-state actors, nadruk op de dimensie van duurzame ontwikkeling in de EU-LAC relatie, sociale inclusie en de bijdrage van sociale en economische belangengroepen aan het beleid van klimaatverandering en energie. De bijeenkomst in Lima was georganiseerd door de EESC, het Europees Economisch en Sociaal Comitť. Een overleg derhalve tussen de sociale en economische belangenorganisaties van beide regio's: werkgevers, werknemers, consumentenorganisaties, landbouwers, en de economische partners van het ngo-veld, soms wel samengevat als de non-state actors, de nsa's, zoals ze hier zullen worden geduid.

Versterking nsa's

Op de regeringen wordt een beroep gedaan om veel aandacht te schenken aan de officiŽle erkenning en versterking van representatieve nsa's. Dit heeft twee kanten: de stimulering van de bevolking tot deelname aan maatschappelijke organisaties, en het betrekken van deze organisaties in beleidsontwikkeling en -monitoring. Het laatste vooral wat de nieuwe associatie overeenkomsten van de EU met Mercosur en de Andes gemeenschap betreft. Een bijzonder woord van welkom werd hierbij geuit aan het adres van het nieuwe Adviesorgaan Cariforum-EU waar nsa's van beide regio's aan deelnemen.

De Europese Unie heeft in haar programma van 2007-2013 veel geld beschikbaar waar het hierbij om voorlichting, bewustwording, training, e.d. gaat, en vooral ook wat betreft de intra-regionale en interregionale samenwerking van nsa's en hun adviesorganen.

Duurzame ontwikkeling

De instrumenten zijn deels aanwezig zoals in het ILO-verdrag en van 'decent work' en fundamentele arbeids- en sociale rechten, deels moet elk land duidelijke, eerlijke en transparante regels stellen met betrekking tot investeringen, herinvesteringen, milieuzaken, e.d. Elk economisch samenwerkingsprogramma moet door een onafhankelijk instituut getoetst worden naar sociale-, arbeids- en milieustandaarden. De economische, sociale en milieupilaren van duurzame ontwikkeling beÔnvloeden elkaar ook. De een gaat niet zonder de ander.

Sociale cohesie

Een brede paragraaf waarin het concept van co-ontwikkeling is ontwikkeld. Vroeger leverde Europa de migranten voor onze regio. Nu is het andersom. Beleid moet ontwikkeld worden dat migranten uit onze regio naar Europa, en migranten tussen landen van onze regio onderling, een humane behandeling krijgen, dat migratie een bewuste factor van ontwikkeling vormt, voor het gastland en het land van oorsprong, dat de armere landen compensatie krijgen voor het verlies van kader, door 'brain drain' en het vertrek van jongere geschoolde krachten. Met co-ontwikkeling kunnen bedrijven ontwikkeld of versterkt worden door onderlinge samenwerking tot bedrijven die een concurrerend vermogen voor de regio hebben. In ieder geval zal mensenhandel en mensensmokkel hard moeten worden aangepakt.

Milieu-versterking

Volgens het IPCC, het Internationaal Wetenschappelijk Panel van Klimaat Verandering, behoren landen van de Caribbean en Latijns-Amerika tot de meest kwetsbare landen wat de gevolgen van de huidige mondiale klimaatverandering betreft. Regeringen worden aanbevolen om aan het nieuwe post-Kyoto Protocol (2009) te werken en om beleid te ontwikkelen voor verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Laten landen die hun bossen beschermen voldoende gecompenseerd worden voor de koolstofbinding die zij daarmee bereiken. Met de FAO en het Wereld Voedsel programma moeten garanties ontwikkeld voor voedselveiligheid en voedselzekerheid. Veel aandacht wordt ook gevraagd voor toegang tot goedkope energie, toegang tot de nieuwste technologie op dit gebied, terwijl er een goede afweging moet komen van het bodemgebruik voor respectievelijk voeding en bio-brandstoffen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /  de Ware Tijd

07-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics