Nickerie.Net, dinsdag 13 mei 2008


Dc Shankar: Vuilophaal Nickerie deel van decentralisatie
Geplaatst: 13/05/2008

Nickerie -  Als grondslag voor uitbesteding van de vuilophaal in Nickerie geldt het decentralisatieproces van Nickerie, waarvan uit wordt gegaan. Zo start dc Bhagwatpersad Shankar, wanneer aan hem de vraag is gesteld op basis van welke wettelijk grondslag de inning heeft plaatsgevonden en op basis van welke bevoegdheid, de dc toestemming zou hebben verleend voor inning van gelden voor vuilophaal.

Volgens Shankar gaat het om de financiële verzelfstandiging van het district, welke alleen kan plaatsvinden door inkomsten te genereren op basis van projectontwikkeling en mogelijke dienstuitbreiding. Shankar gaf aan dat binnen het beschikbare budget van RO het steeds moeilijker wordt om vuilophaal te garanderen. Toen reeds gingen er al volgens de burgervader stemmen op om de ophaal van vuil aan derden toe te vertrouwen, maar dat binnen de “setting” van de begroting van Regionale Ontwikkeling deze handeling helemaal niet mogelijk was.


Bij de certificering van het district heeft het bestuur in nauwe samenwerking met het hoogste politieke orgaan, de Districtsraad, het besluit genomen om de vuilophaal bij wijze van experiment voor het bedrag van SRD 1 toe te vertrouwen aan het particulier initiatief met de duidelijke mededeling dat het bestuur tijdens de duur van dit pilotproject geen geld gaat verdienen. Daar tegenover staat volgens Shankar dat de vuilophaal ook het karakter van een sociaal project moet hebben. Dat wil volgens de burgervader zeggen dat van degenen die geen SRD 1 kunnen betalen voor een zak vuil en hun zakken toch langs de wegen plaatsen zonder labeltje, deze ook weggevoerd worden. Na bijkans twee jaren heeft de vuilophaler het bestuur te kennen gegeven niet kostendekkend meer te kunnen functioneren. Derhalve wordt een verhoging van 100% aangevraagd, welke het bestuur gelet op de heersende sociaal-economische en minder goede situatie, heeft afgewezen.

Shankar zei dat in overleg en samenwerking met de Districtsraad is besloten om de vuilophaalservice naar de inschrijving te brengen c.q. openbare aanbesteding. Het bestuur zal naar zeggen van dc Shankar alles in het werk stellen om de inschrijvers binnen een redelijke en billijke tarievengrens te houden. Momenteel wordt het vuil onder coördinatie van Milieubeheer door het ministerie van RO opgehaald. De vuilophaal is met deze daad weer volledig in de boezem van de staat gekomen, onder de kanttekening dat het vuil nu in eigen beheer is en wordt opgehaald en verwerkt.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

13-05-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics