Nickerie.Net, maandag 29 september 2008


Biervliet wil rectificatie artikel Dagblad Suriname

Geplaatst: 29/09/2008

Paramaribo - De ex-gewestelijke politiecommandant (GPK) van Nickerie, de hoofdinspecteur George Biervliet, heeft via zijn advocaat een deurwaardersexploot doen betekenen aan de uitgever van Dagblad Suriname. Biervliet wil een rectificatiebericht ten aanzien van het artikel “Ex-GPK Biervliet geeft communicatie over drugszaak toe” (Red. zie onder dit bericht), verschenen in Dagblad Suriname in de editie van woensdag 24 september 2008. Biervliet wil via zijn advocaat gedaan krijgen dat Dagblad Suriname de rectificatie (advertentie) plaatst op de voorpagina en of op pagina 2A, althans op een voor het publiek ‘in het oogspringende plaats’. De raadsman van Biervliet geeft voorts aan dat indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, zij alsdan genoodzaakt zullen zijn, rechtsmaatregelen te treffen.

Ex-gewestelijke politiecommandant (GPK) van Nickerie, de hoofdinspecteur George Biervliet (foto-archief KPS)

Hoofdinspecteur Biervliet is van oordeel dat de inhoud van voornoemd artikel opzettelijk zijn eer, goede naam en maatschappelijke reputatie heeft aangetast. De advocaat geeft in het deurwaardersexploot het volgende aan: “In bedoeld artikel stelt u zelf: ‘waarop DBS de hand heeft weten te leggen’. Dit geeft aan dat U op een of andere wijze in het bezit bent gekomen van een document dat de staat Suriname toebehoort en vervaardigd is door mijn cliënt in opdracht van zijn meerdere.” De uitgever van Dagblad Suriname geeft hierop als antwoord dat de informatie gehaald is uit een authentiek stuk van 15 juli 2008, een stuk welke de geachte heer Biervliet zelf geschreven heeft en gericht heeft aan de korpschef. Daarin legt hij een verklaring af aan de korpschef. In deze brief geeft Biervliet o.a. het volgende aan: ‘Er is van gedachten gewisseld over de drugszaak en andere zaken die ik als GPC zeker moet weten, terwijl de mannen zich tegoed deden aan alcohol.’ Dagblad Suriname zal een dezer dagen overgaan tot publicatie van het stuk voor het breder publiek.


Uit Dagblad Suriname, 24/09/2008

"

Ex-GPK Biervliet geeft communicatie over drugszaak toe
Geplaatst: 24/09/2008

Paramaribo -  Naar aanleiding van de zaak waarbij hoofdinspecteur en voormalig gewestelijke politiecommandant (GPK), George Biervliet, op non-actief werd gesteld door minister Chandrikapersad Santokhi blijkt uit een document, waarop DBS de hand heeft weten te leggen, dat de politiefunctionaris inmiddels heeft toegegeven zekere ontmoetingen te hebben gehad met bepaalde personen om te praten over een drugszaak. Op grond van deze contacten werd Biervliet op non-actief gesteld. Hij heeft een zaak aangespannen tegen de minister, wegens aantasting van zijn goede naam, reputatie en maatschappelijke positie.

De onderhavige ontmoeting had als achtergrond de voorgeleiding van de verdachte M.R, terzake overtreding van de Wet op Verdovende Middelen op maandag 14 juli 2008 omstreeks 20.00 uur bij Biervliet, volgens het document. Bij de vaststelling van de plaats van inverzekeringstelling zou het Biervliet zijn gebleken dat familieleden van de verdachte op het betreffende station en in het plaatselijke korps (resp. zus en zwager) dienen als politieambtenaar. Dit zou volgens het document de aanleiding zijn voor de politie-inspecteur om zich plaatselijk te oriënteren te station Paradise.

Voordat Biervliet zijn eigen station verliet, zou hij volgens het document, een telefoontje hebben gehad van de parlementariër Doekhie, die de GPK met betrekking tot de zaak van M.R. het een en ander vroeg, zulks omdat familieleden van de verdachte hem benaderd zouden hebben als ex-districtscommissaris, parlementariër en als NDP-man in Nickerie. De parlementariër zou de GPK hebben voorgehouden dat hij op weg naar Paradise bij een vriend genaamd K. (Poes) was en dat hij naar hem zou uitkijken. Biervliet verliet het station en reed richting Paradise, vermeldt het document verder. Onderweg zou hij zijn gestopt door Doekhie en deze nodigde hem uit op het erf van K. Terwijl de GPK en Doekhie spraken, zou de heer D. Bouterse met 2 andere mannen in een auto arriveren. Na de kennismaking zou de GPK zijn uitgenodigd om onder het huis van K. te gaan, staat in het document.

Voorts blijkt uit het stuk dat door Biervliet zelf is aangegeven dat bij die gelegenheid er van gedachten is gewisseld over o.a. de drugszaak van M.R. Ook moet er over ‘andere zaken’ gesproken zijn die de GPK zeker moest weten. Tijdens deze gelegenheid zou er ook alcohol zijn gedronken door de overige mannen. Zo zou het allemaal, volgens het document, aan zijn toegegaan op die bewuste 14 juli.
Deze zaak kwam Biervliet uiteindelijk zwaar te staan; hij werd teruggefloten door de justitieminister. Santokhi achtte dit vooral 'te ernstig om te accepteren' en verweet Biervliet van 'ernstig plichtverzuim', waardoor de hoofdinspecteur het veld moest ruimen. Met deze handeling zei Santokhi 'een daad te willen stellen richting alle hoge politiefunctionarissen' en naar een schoon politiekorps te willen gaan.’

De hoofdinspecteur heeft op zijn beurt een zaak aanhangig gemaakt tegen de justitieminister wegens aantasting van zijn goede naam, reputatie en maatschappelijke positie. Naar DBS verneemt is de gewezen GPK diep teleurgesteld dat men zaken niet gescheiden kan houden. Hij is van oordeel dat hij als politiechef een publieke figuur is en dat hij met een ieder, ook met Bouterse, mag praten als het maar in het belang is van de dienst.
Volgens Bouterse is Biervliet onterecht aangepakt, te meer omdat volgens hem Santokhi's eigen handel en wandel niet geheel in de haak zouden zijn
."


Hoofdinspecteur Biervliet heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim

Paramaribo - De minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, was gisteren danig geïrriteerd toen gevraagd werd naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de kwestie van hoofdinspecteur George Biervliet, die bepaalde handelingen zou hebben gepleegd in het district Nickerie, waar hij aangesteld was als gewestelijke politiecommandant, die niet door de beugel kunnen.

Santokhi: ‘Wat wij van het ministerie van Justitie en Politie en de leiding weten is dat er een drugsverdachte op een gegeven moment is aangehouden door de politie van Nickerie. Zoals gebruikelijk moet de verdachte voorgeleid worden bij een hulpofficier van justitie. Wat naar ons toe is gerapporteerd door zowel de politie als de inlichtingendienst, is dat men zocht naar een hulpofficier (Biervliet, red.) die men pas na vijf uur heeft kunnen vinden op een locatie van een drugsverdachte, tijdens dienstuitoefening. En dat was te ernstig voor ons als politiekorps om te accepteren, omdat hij gevoelige zaken heeft besproken op een locatie waar dat niet hoort, in strijd met de instructie van politieambtenaren.’

‘Eindconclusie is dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en dat betrokkene zich niet professioneel heeft opgesteld als de hoogste leidinggevende in het district’, deelde de minister mee. ‘Het onderzoek wordt nog steeds voortgezet. Vandaar dat Biervliet onmiddellijk is afgelost in Nickerie op last van korpschef Delano Braam. Braam heeft toen onmiddellijk een inspectieteam gestuurd richting Nickerie om de zaak te onderzoeken. Die onderzoeksresultaten hebben mij intussen al bereikt en daarin zijn er veel feiten vastgelegd.’ Santokhi heeft gisteren weer eens duidelijk gemaakt dat er een totale reorganisatie komt in Nickerie. ‘Vanaf mijn eerste dag heb ik gezegd dat de politie van Nickerie een groot probleem had en dat is het probleem van performance. De performance moet beginnen aan de top van de politie en tegen die achtergrond hebben wij de leiding vervangen. Dit moet een vingerwijzing zijn naar alle politiefunctionarissen die menen ongewenste contacten te hebben met drugsverdachten. Laat men het accent van deze zaak niet gaan verleggen.’ Over de mogelijke sancties die hieruit kunnen voortvloeien, wilde de minister niet vooruitlopen. Er moet immers nog een strafvoorstel door de korpschef gedaan worden.

Dagblad Suriname, 7 Augustus 2008

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

29-09-2008

 

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics