Nickerie.Net, zaterdag 25 oktober 2008


Leerlingen Nickerie tonen toenemend agressief beeld

Geplaatst: 25/10/2008

Nickerie -  De afschuwelijke gebeurtenis op de Kisoensinghschool (GLO) te Clarapolder is aanleiding geweest voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, Inspectie Nickerie, om een quick scan uit te laten voeren op alle GLO-scholen in de districten Nickerie en Coronie. Onderwijsinspecteur Roy Katisa deelde DBS mede dat direct na het voorval alles in het werk is gesteld om behalve aan de ouders van het slachtoffer medeleven te betuigen, zich ook uitvoerig te laten informeren over verder te nemen stappen. Met medewerking van o.a. het Bureau Slachtofferhulp, de WIN-groep en andere actoren is de quick scan gehouden op alle 33 GLO-scholen, zegt Katisa. De quick scan vond plaats door middel van een lijst met 30 vragen die onderwijzers en hoofden van de lagere scholen moesten beantwoorden.

Voor alle duidelijkheid stelde Katisa dat het hier niet ging om normale bekende veiligheidsaspecten, maar dat de scan meer gericht was om op korte termijn een goede indruk te krijgen over de veiligheid van kinderen en het onderwijzend personeel op de scholen. Katisa zegt dat het opvallend is dat het onderwijzend personeel zich meer zorgen maakt over het gedrag van de kinderen onderling. Hij gaf aan dat de kinderen mekaar vaker uitschelden, pesten en treiteren. Dit wekt bij hen dan ook enorm veel agressie op.

Inspecteur Katisa zegt dat de kinderen kampen met leerproblemen. Er is ook een groep met gedragsproblemen die aangepakt moet worden. Er is reeds een plan van aanpak gemaakt voor drie jaren. Voor de uitvoer daarvan zijn er middelen vrijgemaakt. Kinderen vanaf de kleuterklas tot en met eerste klas zullen dit schooljaar nog de nodige begeleiding krijgen. De WIN-groep zal zich ontfermen over de leerkrachten, de kinderen en de ouders.

De rol die de inspectie zal hebben is dat er steeds gemonitord en gekeken zal worden of daadwerkelijk veranderingen in positieve zin plaatsvinden. Katisa zegt dat behalve het gezin, de school een belangrijke plaats is om de kinderen te vormen, zodat er rust, harmonie en liefde ontstaat tussen leerkrachten en leerlingen. Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft verder besloten dat vier weken na de start van het VOJ en VOS ook op deze scholen in Nickerie een quick scan naar veiligheid zal worden uitgevoerd.


Danny Jibodh

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

24 -10-2008

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright 2008. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics