Nickerie.Net, vrijdag 23 januari 2009


Tweede Kamer ontvangt zes Suriname moties

Eric Mahabier, 23/01/2009

DEN HAAG - De Tweede Kamer stemt dinsdag over maar liefst zes moties die gisteren tijdens de voortzetting van het Suriname overleg door Chantal Gill'ard, Kathleen Ferrier en Harry van Bommel zijn ingediend. Alle drie kamerleden hopen dat hun motie wordt aangenomen.

SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel (Links) praat na met NDP-assembleelid Rabin Parmessar en de NDP-Nederland bestuursleden Gilmar MacNack en René Adriaan.-dWT foto/ Eric Mahabier .

In drie gezamenlijke moties eisen de kamerleden Gill'ard (PvdA) en Van Bommel (SP) dat de Nederlandse regering advies vraagt aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de houdbaarheid en de uitvoerbaarheid van de Toescheidingsovereenkomst (TO).

Verder moet de Nederlandse regering hearings houden met Surinaamse Nederlanders die hieronder vallen over hun zienswijze, en vervolgens de kamer binnen 12 maanden informeren over deze consultaties.

In de derde gezamenlijke motie wordt van het Nederlands kabinet geëist in verdere onderhandeling met de Surinaamse regering te streven naar visumvrij reizen van Surinaamse Nederlanders naar Suriname. In een gezamenlijke motie verzoeken Gill'ard en Ferrier de regering om reizigers op Schiphol bij de honderdprocentcontrole actief te laten wijzen op de klachtenprocedure.

In het verlengde hiervan verzoekt Van Bommel in een aparte motie de regering om ervoor zorg te dragen dat reizigers reeds tijdens de vlucht worden geïnformeerd over de honderdprocentcontrole.

Ferrier verzoekt de regering in een andere motie te bewerkstelligen dat bij de Twinningfaciliteit zowel de Surinaamse als Nederlandse partner projectvoorstellen kunnen indienen en in plaats van alleen de Nederlandse in de toekomst ook de Surinaamse partner penvoerder kan zijn tijdens de uitvoering van projecten.

Ontwikkelingssamenwerkingminister Bert Koenders, verdedigde echter het Nederlandse regeringsstandpunt en adviseerde het parlement slechts mee te gaan met de gezamenlijke motie van Gill'ard en Ferrier over de honderdprocentcontrole. Hij vroeg ook om aanhouding van de motie over de Twinningfaciliteit. Hoewel volgens Koenders de noodzaak voor de honderdprocentcontrole aanwezig is, is hij bereid actief te wijzen op de klachtenprocedure. Hij bracht in herinnering maatregelen die van Nederlandse zijde getroffen zijn om deze controle zo mensvriendelijk mogelijk te laten geschieden.

Ten aanzien van de moties over de TO merkte Koenders onder meer op dat deze een beeldschetsen alsof de regering tekort is geschoten in het consulteren van de Surinaamse Nederlanders over hun mening in deze. Volgens hem is er wel degelijk inspraak van deze doelgroep in de materie.

Bij de toelichting over de Twinningfaciliteit liet Koenders doorschemeren binnen twee weken een brief naar de kamer te sturen met wat meer informatie over het penvoerderschap. Hij liet wel doorschemeren dat het één en ander meer te maken heeft met eventuele juridische problemen die in de toekomst zou kunnen opduiken. Met een Nederlands penvoerder kan binnen het Nederlandsrechtssysteem gehandeld worden.

Het Suriname overleg in de Tweede Kamer werd vanuit de publieke tribune bijgewoond door onder andere NDP-assembleelid Rabin Parmessar, Artie Jankie van de Vereniging Surinaamse Nederlanders en de ambassaderaadsleden Amina Somohardjo- Pardi en Susan Derby van de Surinaamse ambassade in Den Haag.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /de Ware Tijd

23 -01 -2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics