Nickerie.Net, dinsdag 30 juni 2009


VHP-partijsenioren moeten carrière afbouwen

Eric Mahabier & Vernon Texel, 29/06/2009

Paramaribo - De rust binnen de VHP lijkt wederom verstoord te zijn. De Vernieuwingsbeweging is bezig de partijleden te mobiliseren druk uit te oefenen op ‘partijsenioren’ hun politieke carrière af te bouwen en anderen in de partij kans te geven verder de politieke organisatie te leiden. In een persbericht zegt de Vernieuwingsbeweging VHP dat ze na de ondertekening van de verzoeningsverklaring met het hoofdbestuur, zich uiterst hebben ingezet om democratische wijzigingen aan te brengen in het concept huishoudelijk- en verkiezingsreglement. Na intensieve beraadslagingen met het dagelijks bestuur was een ‘breed gedragen compromis’ bereikt, “maar dit is door voorzitter Ramdien Sardjoe om redenen van persoonlijk eigenbelang en zelfbehoud geannuleerd”, zegt Asiskumar Gajadien, een van de hoofdcoördinatoren van de Vernieuwingsbeweging.

VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe

“Voor zover de beweging een policy aanhangt om partijsenioren hun carrière te doen afbouwen, is hun goed recht. Maar er zijn instituten binnen de partij die uiteindelijk beslissen wie de partij moet leiden en welke koers die opgaat”, reageert VHP-voorzitter Sardjoe op de nieuwe ontwikkelingen. Hij ontkent echter van het compromis, dat enkele weken geleden is bereikt, te zijn afgeweken. Volgens hem moet juist worden nagegaan of de vernieuwingsbeweging vanaf toen consistent heeft gehandeld “in denken en beleid”. Sardjoe merkt op dat nog moet worden bezien of deze denkwijze wel zal worden bekrachtigd door de overige partijorganen.

“Vanuit mijn positie en plicht kijk ik toe of de beweging afziet van de eerder door haar genomen standpunten” met betrekking tot het recent bereikte compromis. Gajadien vindt nu juist dat over dit ‘structureel getoonde gedrag, de achterban, met name leden van de partijraad, omstandig zullen worden geïnformeerd’. De Vernieuwingsbeweging geeft verder aan dat de invoering van reglementen gebaseerd op democratische principes onverkort doorgaat. Door haar verantwoordelijkheid binnen en buiten de partij heeft zij het initiatief genomen om actiepunten uit te voeren voor verdere groei van de partij.

Dit actieplan is in afronding en heeft onder andere als doel voor de algemene en vrije verkiezingen van 2010 een mobilisatie op gang te brengen van 50.000 stemmen voor de partij, zegt de beweging verder. “Deze mobilisatie zal leiden tot meer dan 10 parlementszetels”. Om invulling te geven aan dit actieplan is ingaande juni een overgangsperiode van vijf jaren ingelast waarin de vernieuwingselementen zullen worden uitgevoerd. “Aan partijsenioren zal op respectabele wijze de gelegenheid worden geboden om af te bouwen, terwijl aan nieuw elan de ruimte wordt geboden om zich optimaal te profileren”. Tegelijkertijd zal het democratisch functioneren van de partijorganen worden aangepast.

Hierbij zal vergroting plaatsvinden van het draagvlak vanuit de achterban die statutair zijn georganiseerd in kernen. Draagvlak is ook belangrijk voor de invulling van personen voor partijorganen en voor publieke functies. Er zal rekening worden gehouden met het karakter van de partij en de wil van de achterban, geeft de Vernieuwingsbeweging VHP verder aan. Op basis hiervan is Bholanath Narain, één van de hoofdcoördinatoren van deze beweging, gestart met het voeren van formatiegesprekken met partijprominenten.

Deze gesprekken moeten leiden tot consensus voor onder meer de functies: voorzitter van de VHP en andere partijorganen, presidents-/ vicepresidentskandidaat, ministers- en assembleekandidaten. De Vernieuwingsbeweging heeft na de ondertekening van de vernieuwingsverklaring van partijprominenten uit het hoofdbestuur, adviesraad, wetenschappelijk bureau en kernen meer sympathie gehad voor de idealen waarnaar gestreefd wordt, benadrukt de Vernieuwingsbeweging verder.

Door het succes van enerzijds de inspanningen voor de reglementen en de ondertekening van de verklaring en anderzijds de brede sympathie, kan de beweging steunen op een breed draagvlak binnen de partij om de overgangsperiode richting te geven. “Dit is zeker van belang gezien het feit dat de VHP nu nog sterkere tekenen begint te tonen van falend leiderschap en stuurloosheid”, aldus de Vernieuwingsbeweging in een uitgegeven verklaring. “Ik neem kennis van de inzichten van de vernieuwingsbeweging, maar het zijn uiteindelijk de structuren in de partij die beslissen. En anderszins moet dan blijken of die besluiten ook zullen corresponderen met de visie van de beweging”, aldus VHP-voorzitter Sardjoe.-.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / de Ware Tijd

29-06-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics