Nickerie.Net, dinsdag 18 augustus 2009


Prof. Sieuwnath Naipal waarschuwt Suriname over waterproblematiek bij aanvaarding hoogleraarschap

Suriname kan een waterimporterend land worden

Richenel Small

Nickerie/Paramaribo – De beschikbaarheid van water per hoofd van de Surinaamse bevolking kan met een bevolkingsgroei van 3% en een afname van 2 mm neerslag per jaar bij het constant blijven van alle andere parameters gereduceerd worden tot 60% in 2050. In het jaar 2100 zal dat zelfs 99% worden, waardoor ons land in plaats van een waterexporterend land een waterimporterend land zijn geworden. Dit bracht Siewnath Naipal naar voren tijdens zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar.

Sieuwnath Naipal neemt felicitaties in ontvangst, nadat het ambt van hoogleraar vrijdagavond had aanvaard. Hij sprak in de Centrumkerk een rede uit met als titel “Klimaatverandering en water. Via beter waterbeheer naar een effectieve adaptatie morgen.” TIMESFOTO Richenel Small

Volgens de nieuwbakken professor is dit besef helaas tot nu toe bij weinigen doorgedrongen en wordt onvoldoende gebruik gemaakt van onze hernieuwbare zoetwaterbron, die we op weinig efficiënte wijze naar de zee laten stromen. Hij sprak vrijdagavond in de Centrumkerk op het Kerkplein een redelijk opgekomen publiek toe, waarbij de minister van Arbeid, Joyce Amarello - Williams en Onderwijsdirecteur Ruben Soetosenojo aanwezig waren, evenals waarnemend bestuursvoorzitter Allan Li Fo Sjoe, leden van het bestuur en docenten van de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Naipal noemde de gunstige ligging van Suriname, waardoor we gevrijwaard blijven van orkanen en andere tropische stormen. Toch waarschuwde hij voor de negatieve invloed die klimaatverandering op ons land heeft. Uit de metingen van de afgelopen 100 jaar blijkt namelijk dat de neerslag in de kusvlakte een dalende trend vertoont. Met de hoger wordende zeespiegel zal volgens hem ook de kracht van golfaanvallen en daarmee de erosie toenemen. De professor deelde mee, dat er dat op 8 verschillende locaties in Suriname meetinstrumenten zijn geplaatst om data te verzamelen en pleitte voor een goed functionerend netwerk dat nauwkeurige, betrouwbare en real-time informatie verschaft. Dit vormt volgens hem niet alleen een belangrijk onderdeel van goed onderzoek, maar zal ook helpen bij de bewaking van de kwaliteit van onze natuurlijke hulpbronnen en bijdragen aan een duurzaam en wijs gebruik van deze middelen.

De data voortvloeiende uit de waarnemingen met de instrumenten kunnen waarschuwingsystemen ten goede komen, die alarmeren voor bijvoorbeeld opkomende stormgolven die boven een bepaalde hoogte uitkomen. In het binnenland gaat het vooral om extreem hoge waterstanden. Zulke situaties hebben zich al voorgedaan in mei, juni 2006 en 2008. De omvang van de toen geleden schade vormde de directe aanleiding voor de opzet van een Early Flood Warning System.

Professor Naipal brak ook een lans voor de groene verdediging van de kust. “Tegen de achtergrond van een stijgend zeespiegel biedt de aanleg van mangrovebossen goede perspectieven. Hun bovengrondse wortelstructuur en dichte groeiwijze stelt hen in staat op effectieve wijze sedimenten op te vangen en de kustbodem te stabiliseren”, stelde Naipal.

Hij vindt dat Suriname ook moet nagaan welke mogelijkheden de Guyanastroom biedt om energie op te wekken. Vastgesteld is dat in het gebied 5 kilometer ten noorden van de monding van de Surinamerivier de stroming naar het westen gericht met een vrijwel constante snelheid en richting gedurende het hele jaar plaatsvindt. Hierdoor is het dus mogelijk om uit deze stroming energie te genereren. “Hoewel we aan het begin staan van een lange weg, hebben we niet alle tijd van de wereld. We kunnen blijven wachten op nauwkeurigere data, maar mijn advies is om nu al op basis van de huidige kennis en kunde de juiste “no regret” adaptatiemaatregelen te identificeren, uit te werken en uit te voeren”, zei de hoogleraar aan het einde van zijn redevoering, waarmee hij de aangeboden leerstoel van de AdeKUS in de Natuurwetenschappen, met bijzondere aandacht voor klimaatverandering en water, aanvaardde.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Suriname Times

15-08-2009

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2009. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics