Nickerie.Net, zaterdag 30 januari 2010


Idos-opiniepeiling: Pertjajah Luhur heeft NF-partners in houdgreep
Geplaatst: 30/01/2010

Paramaribo -  Zonder de aanhang van de PL maakt een NF-combinatie, bestaande uit SPA, NPS en VHP, weinig kans om de komende verkiezing te winnen. Aan de andere kant wil slechts een derde deel van de NPS- en VHP-aanhang dat de PL in de NF-combinatie moet blijven. Ruim 95% van de kiezers prefereert een president die jonger dan 60 jaar is, met als belangrijkste eigenschappen “eerlijkheid en integriteit’ en het hebben van een “open oor voor de bevolking om zodoende de belangen van het volk goed te kunnen behartigen”. In de periode 10-17 januari vond de eerste Idos-opiniepeiling van 2010 plaats. In de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne, Nickerie en Coronie werden 1400 kiesgerechtigden met behulp van een vragenlijst bestaande uit 48 vragen geïnterviewd. De foutenmarge is ± 2.5%.

Het Idos geeft met de uitgebreide peiling, die ze deze maand verrichtte, een start richting de verkiezingen op 25 mei 2010. We hopen dat andere peilers de komende maanden actiever worden en overnemen, waarbij deze peiling als een zogenaamde “nulmeting” gebruikt wordt. In de peiling wordt aandacht besteed aan zaken zoals o.a. het presidentschap, de ideale leeftijd en eigenschappen en kwaliteiten die men in een president en politicus zoekt. Voorts omvat het onderzoek wat bepalend is voor een kiezer om voor een partij te kiezen, onderwerpen die kiezers graag aangesneden zien tijdens wijkvergaderingen en massameetings, het begrip ‘oude politiek’ en statements van personen die tot de nieuwe gezichten in de politiek behoren. Ook partijvoorkeur, gegevens over partijen waarmee men sympathiseert, liever niet mee samenwerkt en of partijen alleen verkiezingen in moeten gaan, komen in grote lijnen aan de orde. Vandaag een eerste uitwerking van de onderzoeksgegevens.

Vooraf bekendmaken presidentskandidaat: noodzaak of niet
Het wel of niet van te voren bekendmaken van een presidentskandidaat is een issue die geruime tijd speelt. Het huidige systeem is er een waarbij de president niet direct door de kiezer gekozen wordt, maar bij twee derde meerderheid in de DNA door de parlementsleden. En als dat niet lukt bij gewone meerderheid door de vertegenwoordigers in de VVV. De onvrede met dit systeem heeft er toe geleid dat vooral partijen in het middenveld de noodzaak kenbaar maakten om van tevoren namen van kandidaten bekend te maken. Gezegd kan worden dat 71% van de kiezers zich in deze “eis” kan terugvinden, een kleine 11% van de kiezers is uitgesproken tegen het van te voren bekendmaken wie hun presidentskandidaten zijn.
Voor wat betreft de Megacombinatie is 75% van haar aanhang van mening dat de combinatie ruim van te voren bekendmaakt wie de eventuele presidentskandidaat wordt. In geval van de NF-aanhang deelt 70% de mening dat de presidentskandidaat van tevoren bekend moet zijn.

Tabel 1: Hoe oud zou een presidentskandidaat ongeveer moeten zijn?...

Jonger dan 30 jaar

7.7%

Tussen de 30 en 40 jaar

24.6%

Tussen de 40 en 50 jaar

41.4%

Tussen de 50 en 60 jaar

22.1%

Tussen de 60 en 70 jaar

3.5%

Ouder dan 70 jaar

0.8%

Totaal (n=1451)

100%

Ruim 95% van de kiezers prefereert een president(skandidaat) die jonger dan 60 jaar is. Dit gegeven staat evenwel in schril contrast met een groot aantal namen die kiezers opgaven als zijnde hun presidentskandidaat. Bouterse, Simons en Wijdenbosch behoren tot de top drie van de ruim honderd namen van presidentskandidaten die de kiezers noemden als hun kandidaat.
Voor wat betreft de leeftijd van een presidentskandidaat zien we dat 70% van de NDP-aanhang de voorkeur geeft aan iemand die tussen de 30 en 50 jaar is, terwijl de 70% van de NF-aanhang de voorkeur geeft aan iemand tussen de 40 en 60 jaar. De belangrijkste eigenschappen waarover de presidentskandidaat volgens de kiezer moet beschikken zijn eerlijkheid en integriteit. Hij zou verder een “open oor voor de bevolking moeten hebben om zodoende hun belangen goed te kunnen behartigen”.

Partijvoorkeur van kiezers uit Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne
De Surinaamse kiezer heeft een vrij turbulente januari maand doorgemaakt. Eerst betrof het zaken rond partijen die het middenveld uitmaken en de nasleep daarvan. Nu beginnen zich scheuren in het NF af te tekenen. Of de perikelen in het NF louter en alleen met positionering binnen het NF te maken hebben, of een prelude op een daadwerkelijk uittreden van de PL zijn, zal de toekomst uitwijzen. Leden of aanhangers van partijen die deel uitmaken van een combinatie krijgen nu alle ruimte om hun argumenten te ventileren om als partij alleen de verkiezingen in te gaan. De PL- voorzitter bijt zelf in een goed opgezet mediaoffensief de spits af, met als enig doel om aan alle bieders kenbaar te maken wat zijn prijskaartje ongeveer zal zijn. Het belangrijkste argument bij dit alles is dat een partij door alleen de verkiezingen in te gaan, kan aantonen hoe sterk ze in praktijk is.

De verbale oorlog om positionering die men via de pers voerde en nog voert, noopte het Idos om de kiezers in de districten waar het onderzoek plaatsvond simpelweg te vragen op welke partijen zij zouden stemmen, voor het geval alle partijen alleen de verkiezingen in zouden gaan. Zo krijgen we namelijk ook een beeld over de sterkte van individuele partijen.

Indien elke partij apart de verkiezingen ingaat, mag uit onderstaande tabel geconcludeerd worden dat de NDP in alle onderzochte kiesdistricten de grootste partij is.

Tabel 2: Partij waarop de kiezer in Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne zou stemmen indien elke partij apart
de verkiezing ingaat (n=393)

 

Paramaribo

Wanica

Nickerie

Commewijne

NPS

13.8%

12.0%

9.2%

6.5%

VHP

10.0%

16.0%

19.3%

5.9%

SPA

2.8%

1.0%

0.8%

0.7%

Pertjaja Luhur

7.6%

11.5%

10.0%

19.6%

NDP

38.3%

28.5%

36.1%

26.8%

BEP

1.8%

1.0%

 

 

Seeka

0.8%

0.3%

 

 

Abop

2.5%

2.0%

0.8%

1.3%

Overige 11 partijen

8.4%

14.7%

2.1%

9.1%

Ik ga niet stemmen

1.5%

0.8%

1.6%

0.7%

Ik weet het niet

12.5%

12.2%

20.1%

29.4%

Totaal

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

De NDP maakt vrijwel in zijn eentje de Megacombinatie uit en bij wat bekend is bij de
A Combinatie is dat de Abop van Brunswijk de partij is die de meeste stemmen trekt. Seeka zou de zwakste partner in de A Combinatie zijn.

De meest interessante cijfers zijn die welke weergeven wat de sterkte is van de partijen die het Nieuw Front uitmaken. De indruk die men krijgt als men naar de cijfers in tabel 2 kijkt, is dat zonder de aanhang van de PL een NF-combinatie bestaande uit SPA, NPS en VHP, weinig kans maakt om de komende verkiezing te winnen. Het voortijdig gesloten “huwelijk” tussen de VHP en de NPS lijkt de PL die zijn opties open gehouden heeft, goed in de kaart te zullen spelen bij de komende gesprekken tussen de Front-partners. Het verzoek van de VHP- voorzitter op de verjaardag van de VHP aan de NPS- voorzitter om in feite de koers binnen het NF bij te stellen, moet gezien de situatie waarin de VHP in met name Commewijne verkeert, niet zonder groot eigenbelang gezien worden. De zwakte van die partij in Commewijne enerzijds en de sterke groei van de NDP in dat district anderzijds, kunnen alleen te verklaren zijn vanuit een grote verschuiving in stemgedrag van met name de Hindostaanse kiezers in dat district.

Moeten partijen alleen de verkiezingen ingaan
Voor wat betreft het alleen of in combinatieverband ingaan van verkiezingen, schijnen de meningen onder de kiezers bijna gelijk verdeeld te zijn. Voor zover men een duidelijke mening over deze kwestie heeft, is 47% van de kiezers van mening dat partijen alleen de verkiezing in moeten gaan. De rest is voorstander van partijcombinaties. Ook onder kiezers die zichzelf rekenen tot de NPS-aanhang is niet meer dan 46% van mening dat hun partij alleen de verkiezing in moet gaan. Interessant is te zien dat de NPS-aanhang in Paramaribo en wel uit de ressorten Latour (83%), Flora (63%), Livorno (80%) en Tammenga (63%) sterke pleitbezorgers is van een NPS die alleen de verkiezing ingaat.

Somohardjo’s roep om slechts in DNA-verband alleen de verkiezingen in te gaan, is iets dat het NF regardeert. In onderstaande tabel zullen we dan ook nagaan hoe de aanhang van de partijen die het NF uitmaken, hierop reageert.

Reactie op Somohardjo’s wens om in DNA-verband alleen de verkiezingen in te gaan

Partij die men aanhangt

PL moet als men dat wil alleen de verkiezingen in

Moet in de combinatie blijven

Weet niet /geen idee hierover

NPS (174)

49.4%

31.0%

19.5%

VHP (182)

42.9%

34.1%

23.1%

SPA (28)

66.7%

16.7%

16.7%

Pertjaja Luhur (136)

47.8%

42.6%

9.6%

De tabel laat zien dat 47.8% van de PL-aanhang de mening van haar voorzitter deelt om op DNA-niveau alleen de verkiezingen in te gaan. Voor wat betreft de NPS- en VHP-aanhang is ongeveer een derde deel van mening dat de PL in de NF-combinatie moet blijven. De weerstand tegen de PL is onder SPA-sympathisanten het grootst; slechts 16.7% van de SPA-aanhang vindt namelijk dat Somohardjo in de combinatie moet blijven.
We zien hier een situatie ontwikkelen in wat men gemakshalve een gordiaanse knoop kan noemen. De ontknoping hiervan is onlangs gelegd in handen van de voorzitter van de NPS; hoeveel het zal kosten, zullen we de komende weken te weten komen.

Bron: Idos: 28 januari 2010

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname / Idos

29-01-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics