Nickerie.Net, maandag 14 juni 2010


De route naar de presidentsverkiezingen

Paramaribo - Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft de uitslag van de verkiezingen op 7 juni vastgesteld. Vanaf 8 juni kregen de gekozenen een bevestiging van hun verkiezing tot volksvertegenwoordiger. Dit werd via de districtscommissarissen aan hen uitgereikt. Het Onafhankelijk Kiesbureau zal op 18 juni de verkiezingen al dan niet bindend verklaren. Over het district Sipaliwini had het OKB eerder opgemerkt dat zaken daar niet volgens de wettelijke regels zijn gegaan. Op 18 juni wordt kenbaar gemaakt wat het besluit van het OKB zal zijn.

Het wel of niet accepteren van de geloofsbrief (het afschrift van het proces-verbaal van het CHS) moet binnen 14 dagen na ontvangst door de gekozene gebeuren. Verschillende gekozenen hebben intussen hun geloofsbrief geaccepteerd en getekend. De eerste vergadering van bezitters van geloofsbrieven wordt uitgeschreven door de oudste gekozene in jaren.

Ronald Venetiaan, voorzitter van de NPS, is de oudste in jaren. Hij is tevens president. Venetiaan zal een besluit moeten nemen of hij bedankt als president of dat hij later toetreedt tot het college. Indien hij bedankt als president, wordt hij door de waarnemend president Ramdien Sardjoe beëdigd als “de oudste bezitter van een geloofsbrief”. Indien Venetiaan later toetreedt tot het college, is Charles Pahlad, ondervoorzitter van de NDP, de oudste in jaren.

Na de beëdiging volgt de vergadering waarop de geloofsbrieven worden onderzocht en de gekozenen worden toegelaten tot het college. (Dit moet gebeuren binnen een maand nadat de uitslag is vastgesteld door het CHS.) Daarna vindt de verkiezing plaats van de voorzitter en vice-voorzitter van de Nationale Assemblee. Ze moeten gelijk hun functie aanvaarden. De assembleevoorzitter wordt beëdigd door de voorzitter die de vergadering heeft geleid (de oudste in jaren die door de president is beëdigd).

Staatsrechtgeleerde Sam Polanen, die de ‘routebeschrijving’ heeft uitgewerkt voor www.comité 25 mei.com, zegt dat volgens artikel 184 van de grondwet de Nationale Assemblee de president en de vice-president binnen 30 dagen na het begin van haar zittingsperiode kiest. “Dit artikel is een overgangsbepaling uit 1987 en is uitgewerkt. De regel van de 30 dagen telt niet meer!”, benadrukt Polanen. De nieuwe bepaling is: ”De Nationale Assemblee bepaalt de datum, waarop zij –zo nodig in twee ronden – en met een meerderheid van 2/3 van het grondwettelijk aantal leden (dat is 34) de president en de vice-president kiest.

De verkiezing vindt plaats in een buitengewone openbare vergadering. Indien de Nationale Assemblee hierin niet slaagt, dan kiest de Verenigde Volksvergadering de president en de vice-president in derde ronde. De vergadering van de Verenigde Volksvergadering wordt bijen geroepen door de voorzitter van de Nationale Assemblee. Deze functionaris treedt op als de voorzitter van deze vergadering.

Iedere groep van tenminste zeven leden van de Nationale Assemblee mogen slechts één kandidaat voordragen. Deze kandidaten gaan over naar de Verenigde Volksvergadering als ze niet in het parlement gekozen kunnen worden. De voorbereiding van de verkiezing van de president en de vice-president vindt plaats in de huishoudelijke vergadering van de Nationale Assemblee. In deze vergadering wordt de dag van de verkiezing vastgesteld.

De dag van de kandidaatstelling wordt vastgesteld op uiterlijk drie dagen vóór de dag van de verkiezing. De namen van de kandidaten worden binnen één dag na de sluiting van de kandidaatstelling publiekelijk bekendgemaakt en in afschrift aan de leden toegezonden. Het quorum vereiste is voor de buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblee gesteld op: tenminste de helft plus één. Besluiten worden in deze vergadering genomen met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) deel van het grondwettelijk aantal leden van de Nationale Assemblee.

Voor de vergadering van de Verenigde Volksvergadering is het quorum vereiste vastgesteld op: tenminste de helft van het totaal aantal in functie zijnde leden (919 in 2010 =460 leden). Besluiten worden in deze vergadering genomen met de gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, dat is de helft plus één. De Verenigde Volksvergadering is samengesteld uit: de Nationale Assemblee (51 leden), alle districtsraden (116 leden) en alle ressortradsleden (752 leden) samen 919 leden.

De voorzitter van de Nationale Assemblee maakt de uitslag van de verkiezing publiekelijk bekend en stelt vast welke kandidaat is gekozen. Na deze vaststelling stelt de voorzitter het tijdstip en de plaats van de installatie van de president en de vice-president vast. Deze installatie vindt plaats in een buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblee.

Bron:

Nickerie.Net / NSS

14-06-2010

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics