Nickerie.Net, zondag 18 juli 2010


Machtzucht en manipulaties van Brunswijk en Bouterse

Paramaribo - Veel personen in ons land, die de politieke ontwikkelingen van de afgelopen weken op de voet volgen zijn verbijsterd over de handelingen, die bepaalde politici bereid zijn te plegen om binnen het machtscentrum te belanden. In een eerdere editie belichtten we reeds het verschijnsel zwalken, dat onder meer door Somohardjo op sluwe en gewiekste wijze werd toegepast en hem uiteindelijk de oppositiebanken heeft opgeleverd. Wat we in de afgelopen weken hebben gezien is een spelletje, waarbij voortdurend sluwe manipulators aan het werk zijn geweest en mensen en partijen op een genante wijze tegen elkaar hebben uitgespeeld.

Het begon allemaal met de zeer snelle toenadering van de Volks Alliantie tot de Mega Combinatie. Somohardjo stelde te hoge eisen op dat moment en die werden resoluut afgewezen. Hij wilde namelijk het vicepresidentschap en dat was Bouterse niet bereid aan de man af te staan. Al heel gauw was de zaak gesprongen en werd door Mega Combinatie ACombinatie naar binnen gesleept. Een hele ceremonie in een lokaal hotel en een intentieverklaring. Niet lang daarna a tori bos en werd via de media bekendgemaakt, dat de MC niet bereid was aan de eisen van AC tegemoet te komen en dat men daarom vertrok.

Toen baas Bouterse bij een onderhoud met AC verklaarde, dat hij gewoon Somo weer zou bellen, sloten AC en de Volks Alliantie een samenwerkingsverband. Gezamenlijk liepen ze weer voor korte tijd naar het NF en ondertekenden daar voor de vorm een samenwerkingsovereenkomst. Mega bleef proberen de zaak weer los te weken. Achter de schermen zouden er volgens bronnen afspraken zijn gemaakt tussen ABOP en Mega met betrekking tot de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA. Of die bronnen nu wel of niet betrouwbaar waren. Feit is wel, dat Simons door puur verraad in de assemblee werd gekozen en niet Somohardjo. Kort daarop viel de zaak weer uiteen en begon meneer Brunswijk wederom te zwalken richting Mega Combinatie. Daarvoor werd er een toneelopvoering gehouden met de zogenaamde structuren, onder leiding van de pion Bordeaux. Die eisten terugkeer van ABOP naar MC. We kennen dit soort afleidingsmanoeuvres van Brunswijk uit de tijd van de bezetting van Moengo tegen het eind van de jaren tachtig. Daarvoor werd toen commandant Mantje (Armand) Koffie Ajongpong ingezet met zijn zogenaamde Unie voor de Bevrijding van Marowijne. Niemand anders dan Brunswijk en zijn zogenaamde terroristenbende, het Jungle Commando, zaten achter de Unie. Nu is een meneer Bordeaux met rode baret en camouflagehemd ingezet om een toneelopvoering te houden. En allemaal met de neuzen de kant van de ABOP en SEEKA op en wel in de richting van MC. Met de BEP moest alleen nog worden afgerekend. Voordat de leiding van die partij fiat had gegeven werd er alvast met MC een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De BEPleiding, doodsbang voor de intimidatie, provocatie en regelrechte bedreigingen uit de gelederen van de gewelddadige ABOP, ging al knarsetandend mee naar MC om meer body te kunnen geven aan een regering met MC. Het vicepresidentschap en zes ministeries was MC dit keer bereid op tafel te leggen ten behoeve van AC. Water en nog eens meer water in de wijn van Mega voor AC. En dat is nou juist precies wat meneer Brunswijk met dat op en neer gezwalk wenste te bereiken en het is hem ook nog gelukt. Die hele zogenaamde overstap richting NF was een manipulatieve en zeer sluwe zet van Brunswijk en zijn adjudant Abena van SEEKA. Gewoon op een zeer onbetrouwbare wijze heen en weer zwalken tot je hebt wat je beoogt en dat tot groot afgrijzen van zovelen in deze samenleving.

Dit heeft niets met politiek en/of ideologie te maken. Ideologie heeft eigenlijk nooit een echte plaats gehad binnen de Surinaamse politiek. Wat in de afgelopen periode zich heeft voltrokken in ons land heeft alles te maken met het ten koste van alles verwerven van macht door een stel gangsters. Waar Mega en AC maar heel weinig rekening meedenken te kunnen houden is het feit, dat er zeer belangrijke en niet onbelangrijke groepen binnen deze samenleving politiek op het verkeerde been zijn gezet en uitgesloten.

Wie denkt de belangrijkste snaar ongestoord binnen de Surinaamse politiek te kunnen bespelen door deze groepen uit te sluiten, zal het zeker bezuren. Brunswijk kan nog zo sluw en manipulatief bezig zijn, hij mist volledig het intellect om bepaalde zaken goed te kunnen overzien. En juist die tekortkomingen gaan hem uiteindelijk opbreken. Teki yu moi moi bruin ai luku. Werede sani e go pesa ini unu moi Sranan. Brunswijk en Bouterse zijn alle twee mensen met zeer dominante karakters en juist daarom zal de samenwerking stroef of helemaal niet goed tot wasdom kunnen komen. Wat zei Pengel ook alweer? Juist ja: ,,Wat niet bij elkaar hoort zal ook niet bij elkaar blijven’’. Just a matter of time. Ook moeten Bouterse en zijn huidige politieke compagnon weten, dat men hun zowel nationaal als internationaal geen warm hart zal toedragen en dat de obstructie van alle kanten op hen zal afkomen. Laat ze alvast rekening beginnen te houden met het grote kapitaal, dat niet in handen is van deze samenstelling. De gehele economie draait op een enorme valuta instroom, die ter beschikking moet worden gesteld door valutabonzen. En waar zitten deze bonzen? De lezer mag het antwoord op deze vraag zelf geven. Het zou goed zijn om op de wisselkoersen te letten in de komende weken. Vooral wanneer bekend is welke presidentskandidaat MC naar voren zal schuiven voor dit mooie land. Tot slot: één van de grootste lachertjes van de afgelopen week was de schenking van het ministerie van Justitie en Politie door MC aan AC. Kan heel ,,mooi’’ worden in dit land.

De realiteit van de dag

Met het zwalken van bepaalde politieke leiders in dit land en hun onbetrouwbaarheid, door sommigen wel politieke koehandel genoemd , neemt de onzekerheid vooral bij het bedrijfsleven aanmerkelijk toe. De lezers kunnen het gerust van ons aannemen: bij het bedrijfsleven moet men niets hebben van die hele MC-kliek en vooral niet van de bij haar aangesloten A-Combinatie. Ondernemers en goede managers kijken naar cijfers en bedrijfsresultaten, naar prijsindexcijfers en naar economische verschuivingen, Marktontwikkelingen zijn voor hen van cruciaal belang en emotionele zaken vallen op de achtergrond. Wat voor elke ondernemer en investeerder van belang is, is een politiek stabiel klimaat en daar kunnen we na de verkiezingen van 25 mei absoluut niet meer van spreken. Ook als we kijken naar het gehalte, wat ons thans denkt te moeten gaan besturen, kan je als ondernemer alleen maar zeer zware koude rillingen van krijgen.

Wie thans een goed draaiend bedrijf heeft, dat bijvoorbeeld van buitenlandse valuta afhankelijk is voor zijn inputs, houdt terecht zijn hart vast. Het gaat, naar de mening van het overgrote deel der ondernemenden in dit land, volkomen de verkeerde kant op. Mensen, die zich thans aandienen om belangrijke schakelfuncties binnen het overheidsapparaat in te nemen, hebben niet de bagage om dat te kunnen doen. Ook hebben velen een dusdanige bevlekte achtergrond, dat het zeker niet goed zal gaan. Het vertrouwen in die lui ontbreekt ten enen male. Het is dan ook niet vreemd, dat thans de vraag naar Amerikaanse dollars en euro’s zo aanmerkelijk is gestegen en de koersen natuurlijk ook fors zijn toegenomen. De fors gestegen prijzen in de winkels, spreken voor zichzelf. De ‘’kleine man’’ betaalt voor de zoveelste keer het gelag. Telkenmale als de NDP-kliek aan de macht komt, gaan de koersen omhoog en stijgen de prijzen. En telkenmale incasseert de minst bedeelde binnen deze samenleving, de zwaarste klappen.

Politieke stabiliteit is een must voor elk land zijn ontwikkeling en ook voor het kunnen aantrekken van buitenlandse investeerders en daar is die kliek van de NDP, nog nooit in geslaagd. Gewoon de verkeerde gezagvoerder op het schip. Boezemt zo weinig vertrouwen in bij de doorsnee ondernemer. Laat dat wel gezegd zijn. Onder deze leiding gaat het schip zeker op de klippen.

BEP gedrogeerd door ABOP

De politieke partijen ABOP en SEEKA hebben besloten het samenwerkingsverband met het NF te verlaten en wederom aansluiting te zoeken bij de Mega Combinatie. ABOP en SEEKA hielden daarbij geen rekening met de mening van combinatiegenoot de BEP en ondertekenden een overeenkomst. Dit heeft voor heel veel kwaad bloed gezorgd binnen de gelederen van de BEP, die bij de laatst gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen zeker 4 DNAzetels wist te bemachtigen. In BEP-gelederen is men thans van mening, dat de twee overige partners ABOP en SEEKA precies doen wat ze willen en kongsies aangaan met wie ze willen en dat dan verwacht wordt dat de BEP, die meer zetels heeft, aan hun leiband blijft lopen. Men is binnen BEP wars van de handelingen van ABOP en SEEKA en dat komt steeds meer en vaker naar voren.

Caprino Alendy is niet te spreken over de gedragingen van Brunswijk en Abena, die gewoon zonder zijn medeweten en fiat zijn teruggelopen naar de Mega Combinatie en daar een samenwerkingsovereenkomst namens de A-Combinatie hebben ondertekend. Niet alleen de BEP-leiding, maar ook de structuren zijn daar gebelgd over. Brunswijk wil echter koste wat kost regeren en is daarvoor bereid de meest absurde handelingen te plegen. Het plegen van fysiek geweld is daarbij zeker niet uitgesloten. Bedreigingen aan het adres van BEP-leiders is geen onbekend fenomeen.

Toen Bouterse een poging deed om alleen met de BEP aan de haal te gaan en ABOP wenste uit te sluiten waren de intimidaties vanuit ABOP richting BEP niet van de lucht. Een ochtendblad meldde toen overigens geheel terecht doodsbedreigingen door een aanbod gedaan aan de leiding van de BEP. Binnen de BEP zijn er ook verdeelde meningen over het wederom samengaan met de Mega Combinatie. Zo zijn er mensen, die koste wat het kost weer minister willen worden en de handelingen van Brunswijk op de koop toe wensen te nemen en weer anderen vinden, dat het welletjes is dat een kleinere partij de baas over de BEP wenst uit te hangen. Op de achtergrond speelt ook de rivaliteit tussen de Aucaners en Saramaccaners, waarbij de overwegend Aucaanse ABOP de grotendeels Saramaccaanse BEP wenst te overheersen. Steeds vaker ontstaan er wrijvingen tussen de beide partijen en dat kan uiteindelijk resulteren in een scheuring. In ieder geval staat het als een paal boven water, dat de ABOP niet slechts één keer heeft gedreigd met geweld richting BEP-leiding en dat men daar knap van begint te balen. De ABOP en haar leider Brunswijk moeten wel beseffen, dat ze met vuur spelen en dat je met geweld nergens komt en dat het wel tot polarisatie tussen Marrons kan leiden. De BEP heeft zich enkele keren laten intimideren, maar dat zal zeker niet zo kunnen doorgaan. Daar zijn de aanhangers van de BEP het nu reeds roerend over eens.

Directeursposten

Bij de recente besprekingen tussen A Combinatie en de Mega Combinatie over de verdeling van ministersposten is het duidelijk geworden wie wat krijgt in een Surinaamse regering. Wij leggen de nadruk op Surinaamse regering, omdat het voor alle mensen duidelijk moet zijn dat de departementen van het gehele Surinaamse volk zijn en niet van één enkele etnische groep. Alle Surinamers dienen dan ook een gelijksoortige behandeling te krijgen op de verschillende departementen. We weten allemaal, dat bepaalde ministeries in de afgelopen jaren zijn verworden tot etnische enclaves en dat je vaak de impressie kreeg in Djakarta, Calcutta, of Accra te zijn beland.

Zoals de kaarten thans liggen, krijgen we een regering van de Mega Combinatie en A-Combinatie. De verdeling van de ministersposten is, zoals voormeld, thans duidelijk. Waar men echter nog met geen woord over rept is de verdeling van de directeursposten op de respectieve ministeries en dat kan nog heel wat voeten in de aarde krijgen. Het is namelijk geen geheim, dat Mega op de verschillende departementen van AC een eigen directeur wenst neer te planten. Iemand, die er vrijwel zeker de taak zal hebben het reilen en zeilen op deze departementen te beoordelen en aan de leiding van MC door te geven. Dit zou betekenen, dat de AC-departementen onder curatele van MC komen en dat kan geen enkele zichzelf respecterende politieke organisatie over zich heen laten gaan. Bij de eerste besprekingen tussen AC en MC liep de zaak al op deze kwestie spaak. Het is daarom niet duidelijk hoe de twee huidige coalitiegenoten de kwestie van departementsdirecteuren hebben opgelost. Nog minder is het duidelijk of ze daar al over hebben gesproken of er al uit zijn. Kan volgens Keerpunt best nog een breekpunt worden bij het verder overleg. Ook voor de post van governor van de Centrale Bank van Suriname is er nog geen naam genoemd. De gehele gemeenschap wenst te weten wie op deze zeer belangrijke post komt te zitten. Mega mag dit volk het niet aandoen om met een Koetie-achtige figuur te komen aanzetten. Ook de cambiohouders hebben aan de Megaleiding laten weten, dat de koersen niet tot rust zullen komen als niet duidelijk is wie op de Centrale Bank van Suriname komt. Het bedrijfsleven wenst evenmin een dief op de Centrale Bank te hebben. Een niet integer mens zal het gehele investeringsklimaat in dit land negatief beïnvloeden en wederom kapitaalvlucht tot gevolg hebben. Of Mega een beetje steun zal krijgen van het Surinaamse bedrijfsleven zal afhangen van de invulling van deze post. Ook moet gelijk gesteld worden, dat op het moment dat de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname wordt aangetast door corruptelingen uit de Mega Combinatie, dat naar buiten zal komen en invloed zal hebben op de wisselkoersen. Mega mag geen moment denken, dat ze hetzelfde spelletje weer zal kunnen spelen als tussen 1996 en 2000 toen de Centrale Bank onder leiding van Goedschalk geheel werd geplunderd. Begint ze wederom met de plundering van de deviezenvoorraad en de monetaire dekking van onze SRD dan is het hek volledig van de dam.

Het paradijs lonkt

De regering Venetiaan/Sardjoe moest naar huis, omdat veel mensen niet over een eigen huis beschikken. De regeling, die de overheid had getroffen, waardoor tegen een rente van zeven procent geld kon worden geleend, was niet voldoende. Lanti moet een sleutelklare woning op een stuk eigendomsterrein verstrekken. Er mag geen tijd verloren gaan met werken en sparen voor het opzetten van een eigen huis. Nog minder mag er tijdverlies optreden met studeren. En daarom moest de regering weg. Gelukkig komen Bouterse en Brunswijk eraan. De scholen kunnen gesloten worden. Niemand hoeft meer aan het werk. De Algemene Oudedags Voorziening gaat van SRD 275 naar SRD 2500. Wie er toch zin in heeft om nog te werken, hoeft zich niet druk te maken over eventuele belastingen, die moeten worden betaald. Kortom, het Paradijs lonkt naar de Surinamers.

No stuka, moro e doro

De resultaten van de examens op het VWO en HAVO vielen tegen. Maar, gelukkig hoeft niemand zich daar zorgen over te maken. Bouterse en Brunswijk komen eraan. Waarom zou iemand zich nog druk maken om een diploma? Je krijgt een sleutelklare woning op een eigendomsperceel. Vrije geneeskundige behandeling voor een ieder. Er gaat geen criminaliteit meer zijn in Suriname. AOV gaat naar SRD 3000. Het volk krijgt eindelijk de regering, die het verdient. Tenslotte moet men niet vergeten dat de man, die op podia mensen opriep om te studeren, weg moest en plaats moest maken voor die rechters en ministers zou laten opsluiten.

Natuur tan so

We hebben altijd gesteld, dat wat niet bij elkaar hoort, niet bij elkaar zal blijven. Daartegenover moet dan meteen worden vastgesteld, dat wat wel bij elkaar hoort, onherroepelijk bij elkaar zal komen. En dat is precies wat in de afgelopen week is gebeurd. Maak maar een vergelijking en stel zelf vast, of wij gelijk hebben of niet. Zo werkt de natuur nou eenmaal.

Gek uit het westen

Zoals de zaken er thans voor staan ligt het in de lijn der verwachtingen, dat we een regering krijgen die geleid wordt door een president voortkomende uit de Mega Combinatie. We hebben in de laatste weken gezien hoe politici uit de Volks Alliantie en A Combinatie gelijk de oversteek bij een druk verkeerspunt, zijn overgestoken en teruggelopen. Schandelijk en schaamteloos kunnen wij het slechts noemen. De puurste vormen van opportunisme werden hier aan het Surinaamse volk getoond. Bij velen kwam de walging naar boven. Maar ja , in het leven heb je fatsoenlijke, principiële en integere mensen en daartegenover staat het schuim dat geen fatsoen kent, nog nooit van principes heeft gehoord en voor wie de betekenis van onkreukbaarheid vreemd is. Als A Combinatie bij elkaar blijft en Mega door dik en dun blijft ondersteunen krijgen we een NDP plus kabinet. Want dat zal het zonder meer zijn. NDP zal de voornaamste viool bespelen. En als de regering er eenmaal zit krijgt het buitenlands beleid natuurlijk een andere wending. Relaties met bepaalde landen zullen bekoelen en die met andere zullen weer opleven en strakker worden aangehaald. Waar wij honderd procent zeker van zijn is, dat de relaties met die gek uit Caracas naar een zeer hoog niveau zullen worden gebracht.

Nu reeds beweren boze tongen, dat de irato uit Caracas zich inlaat met de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Suriname. Onder de nog aanzittende regering is de boot altijd afgehouden, omdat wij geen vazal van de irato wensen te worden. Bij MC ligt dat eventjes anders. Haar baas is al geruime tijd een sympathisant en vriend van de irato en heeft al jaren een grote poster van deze crimineel in zijn kantoor hangen. Met het aanhalen van de relaties met de irato zullen ook wel andere betrekkingen met zeer discutabele landen worden aangehaald. Zal ons niet verbazen als ineens die autocraat uit Iran hier komt binnenwandelen. Wat als een paal boven water staat, is dat bepaalde zeer machtige landen op dit halfrond en in het Westen, de politieke ontwikkelingen in Suriname van dag op dag volgen.

Bron:

Nickerie.Net / de West Keerpunt

18-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics