Nickerie.Net, maandag 26 juli 2010


Lokale pers waarschuwt Bouterse voor te veel invloed op de pers

Paramaribo - Het avondblad De West heeft Boutserse gewaarschuwd voor te veel invloed van zijn te vormen regiem op de pers.  Deze krant maakt zich zorgen over het voornemen van Bouterse's partij om het departement van TCT te lichten en direct onder te brengen onder het gezag van Desi Bouterse.

"Wij hebben het al eerder in Keerpunt over artikel 19 van de grondwet gehad. Dit artikel uit onze constitutie luidt: Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De huidige grond wet van de Republiek Suriname dateert uit 1987 toen de democratie na een periode van 7 jaar keiharde militaire dictatuur onder leiding van Desi Bouterse , de eerste schreden tot herstel zette. Aan deze grondwet werkten verschillende politici en staatsrechtgeleerden mede. Onder de politici waren onder meer Jules Wijdenbosch, op dat moment nog minister-president van de Republiek Suriname , andere exponenten uit de militaire dictatuur, waaronder Bouterse en politici van met name uit het latere Front voor Democratie en Ontwikkeling. Duidelijk moet gesteld worden, dat de huidige constitutie die later enkele wijzigingen onderging, een product is van onder meer de huidige NDP van Bouterse. In september 1987 werd dan ook gesteld dat indien het volk van Suriname bij referendum de aangeboden nieuwe grondwet zou afwijzen, er geen vrije, algemene en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen zouden worden gehouden. Dat had dictator Bouterse toen bepaald. Het volk dat smachtte naar de terugkeer van de democratie stemde voor een grondwet waar het inhoudelijk bitter weinig over wist. Men wilde af van militaire repressie en onvrijheid . Men vertrouwde onder meer op de invloed die politici uit met name de NPS en de VHP hadden gehad bij de samenstelling van de nieuwe grondwet en daarom stemde men in grote meerderheid voor een grondwet met tal van tekortkomingen, waar nog steeds organieke wetten voor moeten worden gemaakt en waarvoor nog steeds een Constitutioneel Hof in het leven moet worden geroepen om indien nodig deze te kunnen toetsen. We hebben dus een grondwet die elke burger dient te eerbiedigen. Of dat nu wel gebeurt is nog maar zeker de vraag.

De afgelopen week hebben we kunnen zien dat bepaalde mensen toch lak hebben aan de grondwet en zaken doordrukken uit politiek en persoonlijk belang. Om niet te ver af te dwalen willen we bij artikel 19 blijven. Het artikel dat de vrije meningsuiting moet waarborgen en ervoor zorgen dat we niet wederom in onvrijheid en repressie belanden. Naar wij vernemen wenst de Mega Combinatie de poot communicatie uit het departement van TCT te lichten en direct onder te brengen onder het gezag van Desi Bouterse, de gekozen president van ons land. Niet veel mensen staan daarbij stil. Wij van de media echter wel, met veel nadruk.

Communicatie onder het beheer brengen van een sterke president houdt net zoveel in als het controleren en beheersen van alle communicatiemiddelen. De nieuwe president krijgt hierdoor alvast de mogelijkheid alle elektronische communicatie te controleren en zo gewenst te verstoren of geheel aan banden te leggen. Hij kan met een telefoontje het Cell –verkeer bijvoorbeeld ontregelen of voor korte of langere duur uit de lucht halen. Hij kan het internetverkeer stopzetten en de broodnodige communicatie met het buitenland stoppen als het in zijn kraam te pas komt. Ook kan hij radiostations hun zenders intrekken en ze op die manier uitschakelen. Telesur kan wederom een speelbal van de president worden. Indien de nieuwe president dergelijke maatregelen neemt zijn we op hetzelfde pad beland als Venezuela waar een idioot als Chávez alles doet om de hem niet vriendelijk gezinde pers het leven zuur te maken of geheel uit te schakelen. De dictatuur wordt dan op die manier weer gevestigd en de vrije meningsuiting op een vreselijke wijze geweld aangedaan.

Bouterse dient te weten dat niet alleen lokaal men zijn stappen en handelingen sterk in de gaten houdt maar dat ook de buitenwacht hem nauwlettend volgt. Hij begint niet bepaald met een schone lei en dat weet geheel Suriname. En juist omdat hij met een bevlekt blazoen het presidentiële ambtsketen overneemt, dient hij op zijn schreden te letten. Hij moet weten dat elke impopulaire stap die hij neemt hem zowel nationaal als internationaal zwaar aangerekend zal worden. Als je met een rein geweten de taak van president overneemt en geen dwaze plannen hebt , hoef je van de vrije pers niet veel te vrezen. Als je echter bij het begin al met maatregelen komt die erop duiden dat persbreidel een van je doelen is , dan komen er zeker weer spanningen die gemakkelijk voorkomen kunnen worden.

Venetiaan heeft 15 jaar als president van de Republiek Suriname gediend. Niet een keer heeft de man getracht de pers haar vrijheid aan banden te leggen. Hij heeft natuurlijk op verschillende momenten zijn bedenkingen gehad over de manier van werken bij de pers en was voor bepaalde journalisten die hem naar het leven stonden niet bereikbaar maar heeft nimmer getracht die te muilkorven. Venetiaan kan dan ook gezien worden als een echte democraat. Als Bouterse nu reeds van plan is Communicatie weg te halen bij TCT en onder zijn controle te brengen, dan hebben wij daar onze ernstige bedenkingen over.

Ook weten wij dat met het beheersen van de Communicatie het op grote schaal afluisteren van huis en mobiele telefoons weer op grote schaal zal worden toegepast. Inlichtingendiensten zullen weer op volle toeren gaan draaien en mensen die als vijandig voor de regering worden gezien, zullen voortdurend worden bespied. Dat heeft naar onze mening niets te maken met democratie en de vrijheden die wij wensen te beleven binnen de rechtsstaat maar met een verkapte dictatuur. Wij vragen ons dan ook in gemoede af of we niet dezelfde weg opgaan als de onderdrukkers van het Venezolaanse volk. Spoedig na het aantreden van het nieuwe kabinet zullen we het wel merken. Ook de partners van de Mega Combinatie kunnen hun borst naar onze mening natmaken. Ook zij zullen voortdurend worden gecheckt en gecontroleerd. Wij kennen het systeem vanaf 1980 en weten precies hoe het werkt. Alleen de jongeren die zo massaal op Mega hebben gestemd zullen nu kennis met dit systeem maken. Maken jullie allemaal daarom de borst maar nat.

" , aldus avondblad de West

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / De West

23-07-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics