Nickerie.Net, zaterdag 04 september 2010


Vreemde poging tot ontslag ziekenhuisdirecteur in Nickerie

Nickerie - Het Streekziekenhuis Nickerie is de afgelopen meer positief en nauwelijks negatief in het nieuws geweest. De rol van de directeur is bij een aantal projecten die het efficiŽnt functioneren van een goed hospitaal mogelijk maken, duidelijk zichtbaar geweest. Een corruptieprobleem, een zaak over mismanagement of ontevreden medici, verplegenden of patiŽnten zijn niet bekend. In een onfrisse zaak is de directeur ook nooit betrokken geweest. De manager werd 7 jaar geleden aangesteld door de Nieuw Front-regering. Doorgaans zijn aanstellingen in de functies van dit niveau niet zonder politieke betrokkenheid. De aangestelde personen zijn meestal uit de structuren gerekruteerd of er wordt gesolliciteerd en draagvlak gevraagd bij een politieke partij. Dat draagvlak wordt niet zomaar verleend. Achter de schermen participeren en/of electorale ondersteuning door de familie zijn niet uitgesloten als tegenprestatie.

Van belang in deze zaak is dat er geen duidelijke reden wordt gegeven voor het voorgenomen ontslag. Opvallend is dat de nieuwe regering toch moeite schijnt te hebben met het soepel communiceren met de media en met functionarissen. Het doet allemaal zo onwennig aan. ďGewijzigde beleidsrichtlijnenĒ worden als reden aangehaald om de directeur met ontslag te sturen. Wat de wijziging van de beleidsrichtlijnen is en wat de nieuwe beleidsrichtlijnen zijn, zijn niet bekend. Is de beleidsrichtlijn alleen voor het SZN of is het voor alle hospitalen met een staatsbetrokkenheid? Geheel onduidelijk is wie het nieuwe beleid uitgemaakt heeft en waarom specifiek nu dat bevoegde orgaan overgaat tot het vaststellen van nieuwe beleidsrichtlijnen. Het beleidsrichtlijn dient afkomstig te zijn van het hoogste orgaan van de rechtspersoon die het ziekenhuis is, over zwaarwichtige zaken na afstemming met de politiek en de betrokken minister bij staatsbedrijven. Het hoogste orgaan is het bestuur dat onder verscheidene benamingen in de statuten bekend kan zijn. Het bestuur van het SZN is qua samenstelling voor zover ons bekend niet gewijzigd. Vanwaar komt dan de nieuwe beleidsrichtlijnen?

Beleidsrichtlijn impliceert dat de prioriteiten van het hospitaal zijn gewijzigd. De ideologie van de dienstverlening is dan fundamenteel veranderd en ook het daarmee gepaard gaande wijze van management. De verandering moet dan te maken hebben met een kwakkelend management of een zeer apart karakter dat het ziekenhuis in relatie tot andere hospitalen heeft ingenomen. Het tijdsbestek waarbinnen mutaties gepoogd worden, doen blijken van een zeer urgente aanpassing die nodig zou zijn. Voor wie urgent, is ook een punt. Maar is er in dit geval sprake van bovengenoemde mindshift? Het antwoord is veel meer ontkennend. Men stelt immers dat men op zoek is naar mensen met een andere visie. Maar als men praat van een gewijzigde beleidsrichtlijn, dan menen wij dat de nieuwe visie al is bepaald; de directeur die een uitvoerend orgaan is en hooguit beleidsinitiŽrend kan zijn, moet die nieuwe visie uitdragen. Het is hoogst tegenstrijdig dat men aan de ene kant van een noodzaak aan nieuwe visie praat en ook van een al verwezenlijkt wijziging in het beleid.

De zeer vage ontslagreden, die vooralsnog bij gebrek aan een nadere toelichting niet als een volwaardig ontslaggrond kan worden aangemerkt, wordt aangevuld door een ander aspect. Het zou van belang zijn dat mensen niet te lang op een post blijven zitten. Wat te denken van adviseurs en functionarissen die al 30 jaar worden gebruikt en het veld niet ruimen? Op de persontmoeting kwam dit stuk ook ter sprake op 02 september. Wij menen dat door gewijzigde politieke verhoudingen bestuursleden en soms besturen en directies van staatsrechtspersonen nu op gespannen voet met elkaar leven. Een deel van de vorige constellatie is er nog als regeercoalitie en een ander deel zit in de oppositie. Evenwel moet benadrukt worden dat de vp wel op de hoogte is van het een en ander. Het gaat om een directeur van een ziekenhuis, waarover doorgaans politiek besluiten worden genomen.

De minister van Volksgezondheid weet dat een bestuur niet zo een vergaand besluit neemt zonder hem te kennen, die op zijn beurt weer politiek afstemt.
In verscheidene formele en informele aangelegenheden is door de president en de vicepresident aangegeven dat men personen die met expertise zal aanhouden, indien de mensen bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren. Ons is niet bekend dat deze directeur gevraagd is en dat hij geweigerd heeft of op enige wijze heeft laten blijken dat hij een/de nieuwe beleidsrichtlijn niet accepteert. De mededeling dat expertise aan zal blijven bij een constructieve opstelling lijkt een loze kreet te zijn in een poging om anders te zijn dan andere regeringen.

In de media wordt gewoon verklaard dat de directeur zijn contract niet wordt verlengd. Elk goed geÔnformeerd bestuur behoort echter te weten dat het niet verlengen niet zomaar gaat. Dit niet verlengen is in de Surinaamse ontslagwet bekend als een opzegging. Kennelijk gaat het hier om een tijdelijk contract dat is verlengd. Nu weten goede bestuurders dat het moment dat een contract een keer is verlengd, een besluit tot niet verlengen alleen geŽffectueerd kan worden met een ontslagvergunning, te meer daar de directeur zich heeft verzet tegen het zogenaamd ontslag. Volgens de ontslagwet van Suriname is de directeur nog steeds een werknemer van de rechtspersoon van het hospitaal. De bevoegde instantie, kennelijk het bestuur, moet eerst een vergunning bij het ministerie van Arbeid vragen en de directeur pas ontslaan na die verkregen te hebben. Bovendien wordt in statuten van rechtspersonen beschreven hoe de directie formeel kan worden afgezet. Meestal moet er een formeel besluit in een rechtsgeldige setting worden genomen binnen de rechtspersoon. Onbekend is of zulks goed is afgewikkeld.

Afgaande op enkele bronnen zou het vervangen niks met een beleid te maken hebben. Het is puur en simpel om een Nickeriaan in eigen district op een hoge post te accommoderen en in zijn eigen branche. Daarvoor wordt een manager die geen politieke backing zou hebben geslachtofferd. Men doet dat al complimenten makend. De nonchalance waarmee de vermeende vervanger reageert op een mededeling op een mogelijke vervanging is uiterst discutabel. Deze handelswijze strookt helemaal niet met hetgeen door de regering beweerd wordt over kader. Het lijkt wel de nieuwe lijn te zijn waarover het staatshoofd het heeft. In dat geval volgen er nog meer soortgelijke discutabele ontslagen van presterende managers.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / Dagblad Suriname

04-09-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics