Nickerie.Net, maandag 08 november 2010


Leraren E.P.Meyer Lyceum geven uitleg over Facebook-affaire

De leraren van Ewald P.Meyer Lyceum hebben vandaag vergaderd en de perikelen rond de Facebook-affaire uitvoerig besproken. Puntsgewijs worden de zaken die zich voorgedaan hebben op school, uiteengezet. NSS publiceert het persbericht van de leraren integraal.

Communiqué

Op maandag 8 november 2010 zijn wij, leraren verbonden aan het Ewald P. Meyer Lyceum, bijeen gekomen en hebben de perikelen rondom het bekladden van een leraar geëvalueerd en besloten op welke wijze het normalisatieproces op de school zal plaatsvinden. Daarnaast wensen wij de samenleving in een communiqué te informeren.

1. Het Ewald P. Meyer Lyceum geeft uitvoering aan het overheidsbeleid met betrekking tot herstel van waarden en normen en integriteitsbevordering. De school is een vormingsinstituut. Binnen het onderwijsproces is niet alleen kennisoverdracht centraal, maar ook karaktervorming en geestverruiming. Om deze onderwijsdoelen te realiseren worden instrumenten gebruikt zoals constante evaluatie van leerprocessen en het schoolreglement. Jaarlijks worden er specifieke doelen gesteld en strategieën bepaald om deze doelen te realiseren. Hiertoe behoren ook buitenschoolse activiteiten w.o. extra lessen op zaterdagen, tijdens studieweekenden, in de vakanties en individuele begeleiding van leerlingen.

2. Na evaluatie heeft de school dit schooljaar gekozen voor twee ICT-leraren in het lokaal, omdat wij vaak werden geconfronteerd met apparatuur dat kapot ging, en omdat de ICT-leraar vanuit de positie voor in het lokaal geen zicht heeft op datgene waarmee de leerlingen bezig zijn tijdens de les. Het was meer regel dan uitzondering dat de ICT-leraar moest optreden tegen leerlingen die bezig waren met andere activiteiten dan de les.

Schoolreglement

3. Het Ewald P. Meyer Lyceum heeft een schoolreglement dat tot stand is gekomen in een Algemene Leden Vergadering (A.L.V.), hetgeen inhoudt dat alle leraren achter de toepassing van het schoolreglement staan. Dit is dan ook de reden, waarom leraren ervoor gekozen hebben, om op woensdag 3 november jl. massaal in beraad te gaan. Aan het begin van het schooljaar is dit reglement aangeboden aan elke leerling en met hen besproken. Er is erop toegezien dat de ouders daar inzage in hadden en een ondertekende bevestiging daarvan, terug hebben gegeven aan de school.

4. Artikel 4 van het schoolreglement geeft onder andere aan dat leerlingen tegenover medescholieren en leraren, altijd correct moeten blijven en wie zich niet hieraan houdt, kan geschorst worden en dat cellulairs, ipods en dergelijke tijdens de lessen moeten worden uitgeschakeld en niet zichtbaar zijn.

De foto

5. Bij afwezigheid van één ICT-leraar op vrijdag 29 oktober is de gewraakte foto van de ICT lerares stiekem gemaakt in de klas, tijdens de les; het lokaal is duidelijk zichtbaar op de foto. In de commentaren op de foto is onder andere de leraar bedreigd, beledigd en is er opgeroepen tot het afbranden van de school.

6. Natuurlijk geldt op onze school ook het recht van vrije meningsuiting, maar het kan geenszins de bedoeling zijn dat leerlingen vrijelijk anderen beledigen en bedreigen en oproepen tot vandalistisch gedrag.

7. De school heeft op zaterdag 30 oktober aan betreffende leerling gevraagd om het gewraakte artikel (niet zijn facebook account) te verwijderen. De leerling die het artikel heeft geplaatst, heeft er niet voor gekozen om dat toen te doen, hoewel hij al moest hebben begrepen, dat het artikel voor iedereen zichtbaar was.

8. Op maandag 1 november werden de directie en de decanen geconfronteerd met de print outs van het gewraakte artikel en de reacties van andere leerlingen daarop. Na gedegen onderzoek, waarbij er is nagegaan, wie welke reactie heeft gegeven, is de strafmaat bepaald. 9. De school heeft, zoals gebruikelijk bij het treffen van maatregelen, deze kwestie niet in de publiciteit gebracht.

Zware opdracht

10. Ten overvloede zij vermeld, dat de school momenteel geen leerlingenbestuur heeft; dit orgaan komt volgens een bepaalde verkiezingsprocedure tot stand.

11. Op woensdag 3 november werden leerlingen aangezet om de leraren te beletten het schoolterrein te verlaten. Een journalist heeft een bord met opschrift meegenomen en in de hand van een leerling geplaatst en leuzen die werden gescandeerd werden mede ingegeven door buitenstaanders en overgenomen door leerlingen. Dit, onder het toeziend oog van topfunctionarissen van het ministerie van onderwijs.

Na deze ervaring, begrijpen wij meer dan ooit, hoe groot en hoe zwaar onze opdracht is om onze kinderen morele waarden en normen bij te brengen. Er zijn voldoende mensen in de gemeenschap, die ons in deze moeilijke periode ondersteunen. Wij bedanken een ieder die ons bemoedigt in ons nobel streven, in het bijzonder onze collega’s van andere scholen.

Het Team van het Ewald P. Meyer Lyceum

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

08-11-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics