Nickerie.Net, maandag 20 december 2010


Zaken ter overdenking: grondvraagstuk

Ik kreeg laatst de beste wensen voor de komende kerstdagen. Ik was even verbaasd, kennelijk omdat ik niet besefte dat die in aantocht waren. Het jaarlijks terugkomend verhaal van Jozef, Maria en het kindje Jezus, die mochten overnachten in een stal. Ik was zo inbeslaggenomen met hetgeen waarvan de kranten in de afgelopen periode bol hebben gestaan. Hectare gronden, die aan enkelingen zijn toegewezen, dan wel aanvragen van enkelingen, die lopende zijn. Daarnaast de ontruimingen te Sunny Point van gezinnen, die gronden hebben geoccupeerd. In gemoede heb ik mij afgevraagd, of dit gedrag te begrijpen is?

Mensen mogen inderdaad geen gronden occuperen, maar aan de andere kant, waar moeten deze mensen anders heen om een stukje grond van nauwelijks 500 m2 te kunnen bemachtigen, wanneer er wordt gesteld dat  1 (één) koe, een dier , volgens de internationale standaarden minimaal 5000m2 nodig heeft om te grazen, wat gelijk zou zijn aan 10 gezinnen, die in aanmerking hadden kunnen komen voor een stukje grond van 500m2 ter bebouwing en bewoning.  Ieder weldenkend mens zal kennelijk de overtuiging hebben dat productie gestimuleerd mag worden, doch deze kan nimmer ten koste gaan van delen van de samenleving, noch minder kan zulks dienen ter verrijking van enkelingen ten koste van het groter geheel.

Onze grondwet gaat immers uit van sociale rechtvaardigheid en het creëren van een sociaalrechtvaardige samenleving. Het is ingevolge de grondwet van de Republiek Suriname naar mijn mening wel de verplichting van de Staat om erop toe te zien dat de bestaanszekerheid van de gehele bevolking gegarandeerd is en dat een ieder deel kan hebben aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling en vooruitgang.  De internationale standaarden voor naleving  van de mensenrechten zijn nog altijd hoger gerangschikt dan internationale standaarden bij het houden van vee.

De sociale rechtvaardigheid brengt eveneens met zich mee dat enkelingen niet over duizenden danwel honderden hectare kunnen beschikken, terwijl andere in het geheel over niets beschikken. Het is de taak van de overheid erop toe te zien dat de verdeling rechtvaardig plaatsvindt.  Bij opeenvolgende regeringen is er ondanks beloften helaas geen transparantie gekomen ten aanzien van de aanvraag en toewijzing van gronden aan burgers van het land, hoewel de wetgeving (de L-decreten) op dit stuk helder en duidelijk geformuleerd is.

Nochtans schijnt de aanvraag en toewijzing een lijdensweg te zijn voor menige Surinamer. Het is een onbetwistbaar feit dat elke burger van Suriname recht heeft op een stuk grond ter bebouwing en bewoning, doch dient mijns inziens de overheid de sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel te hebben bij de toebedeling van het recht van grondhuur.  Met het oog op de komende kerstdagen spreek ik de hoop uit dat een ieder op zijn minst net zoals het kindje Jezus een stal mag hebben die hij zijn thuis mag noemen en waarin hij in rust de kerstdagen kan doorbrengen. Ik wil volstaan met de lezers een gezegende kerst toe te wensen, vol goede hoop het jaar 2011 tegemoet te zien en moge God ons allemaal rijkelijk zegenen, opdat het gevoel ons niet gaat bekruipen dat het is “wie het kruis heeft, zegene zichzelf”

Mr. L.T. Patterson

(Advocaat)

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

19-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics