Nickerie.Net, maandag 27 december 2010


Ram Sardjoe blikt terug -   20 jaar Telefooncoup

Afgelopen kerst was het exact twintig jaar geleden, dat de democratisch gekozen regering van Suriname, onder leiding van president Ramsewak Shankar werd omver geworpen door het Nationaal Leger. De staatsgreep, die bekend zou worden als de Kerstcoup of Telefooncoup, stond onder leiding van Ivan Graanoogst, die tijdelijk was belast met de leiding van de legerorganisatie. Voormalig vicepresident Ramdien Sardjoe was toen lid van De Nationale Assemblee van Suriname en secretaris van de Vooruitstrevende HervormingsPartij, de organisatie, die het toenmalige staatshoofd had voorgedragen. Volgens hem moet men zich realiseren, dat we in een post militaire periode zaten, die werd voorafgegaan door een periode van zeven jaren militaire dictatuur. “We hebben ervaren, dat de overgang niet slechts een kwestie was van het opnieuw invullen van posities, maar dat de geest van het militaire regiem er nog degelijk was”. Vandaar dat het volgens Sardjoe voor exponenten van het vroegere militaire regiem gemakkelijk was om met kerst de regering af te zetten, toen ze vonden dat zaken op een andere manier gedaan moesten worden.

De burgerregering onder Shankar had toen een keuze te maken. Zaken op radicale wijze voortzetten en de militaire gedachte terzijde schuiven of een burgerregering op instigatie van de militairen de zaak laten overnemen. In het belang van de samenleving werd ervoor gekozen om mee te werken aan de verkiezing van een president en een vicepresident, waarbij nadrukkelijk werd overeengekomen, dat binnen zes maanden nieuwe verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Het uiteindelijke resultaat was, dat het volk nadrukkelijk de wens om door een burgerregering te worden geleid tot uitdrukking bracht, maar bovenal de afwijzing van het militaire regiem. Sardjoe wijst er met nadruk op, dat de periode tussen 1987 en 1990 een postmilitaire periode was, waarin regeren zeer moeilijk was. De ex-vicepresident wijst verwijten, als zouden de politieke leiders zich te gemakkelijk hebben overgegeven, van de hand. “Een terugblik leert, dat door rationeel handelen erger is voorkomen. Niet toegeven aan de eisen van de militairen zou mogelijk een situatie teweeg brengen, die niet te overzien zou zijn”.

Daarnaast zouden volgens hem de burgers de gelegenheid krijgen zich uit te spreken.”En inderdaad is een betere manifestatie van het burgerregiem sedertdien mogelijk geweest”. Volgens Sardjoe heeft een bevestiging van het burgerregiem plaatsgevonden na de wijziging van de Grondwet in 1992, toen de bevoegdheden van het leger drastisch werden beperkt. Ondanks het feit, dat de samenleving de gelegenheid heeft gehad te herbevestigen, dat het door een burgerregering wil worden geleid, zegt Sardjoe, dat in de geest van de VHP en zijn politieke cultuur uitgegaan wordt van een staatsvorm waarin beginselen van democratie de leidende principes zijn. Die gedachte zou ook zijn opgenomen in het politiek akkoord van 23 november 1985, welk namens de politieke partijen mede is opgesteld door Sardjoe en ondertekend door Desi Bouterse namens de militairen en de politieke leiders Arron, Lachmon en Soemita. In dat politiek akkoord bereiken de politieke partijen en de militairen consensus met betrekking tot herstel van de democratische rechtsstaat.

“ We zien dus een kentering in de extreme vormen die het militaire regiem kenmerkten en respectering van democratische principes. Maar het allerbelangrijkste in dat politiek akkoord was volgens Sardjoe de vaststelling, dat binnen 27 maanden er algemene verkiezingen zouden worden gehouden. Sardjoe benadrukt, dat president Shankar zelf zijn ontslagbrief heeft aangeboden, nadat de regering op Kerstnacht 1990- was afgezet. “Hij kon niet meegaan met een aantal zaken, die door de militairen aan hem waren voorgelegd. Dat gebeurde nadat er uren op het presidentieel paleis was gedelibereerd tussen de politieke leiders en de militairen.

Wat het onderwerp van gesprek was, weet Sardjoe niet. “Ik zat toen in de tweede lijn van de partij, terwijl voorzitter Lachmon namens de VHP aan het overleg deelnam”. Wel weet de voormalige vicepresident wat het uiteindelijke resultaat is geweest. Men kwam overeen, dat de politieke partijen eraan zouden meewerken, dat er een nieuwe regering kon worden gekozen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ de West

26-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2010. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics