Nickerie.Net, dinsdag 11 januari 2011


Economisten wil kritische betrokkenheid bij economische ontwikkeling

Paramaribo - Clyde Cairo, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) wil een kritische rol vervullen bij de economische ontwikkeling van het land. In de jaarrede van de VES maandagavond in hotel Torarica, zei voorzitter Clyde Cairo dat de vereniging waar nodig kritische kanttekeningen zal plaatsen. Het beleid zal waar mogelijk is, ondersteund worden, terwijl de vereniging ook gevraagd en ongevraagd advies zal geven. De economische ondersteuning is officieel aangeboden en bekrachtigd tijdens een bezoek aan Governor Gilmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Clyde Cairo, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname

“We hebben als natie hard gewerkt aan stabiliteit en rust aan de monetaire zijde en nu dient de structurele stap richting reële groei van de economie gezet te worden. Wij kijken uit naar het volledige samenhangend beleid van de regering als ondersteuning van de reële economie”, aldus Cairo. De VES-voorzitter zegt dat het belangrijk is dat gewaakt wordt voor een inflatie, aangewakkerd door loonstijgingen zonder dat daar productie tegenover staat.

Temporisering van de uitvoering van het tweede deel van het Functie Informatie Systeem van de Overheid (Fiso) is daarom belangrijk. De regering en de vakbeweging moeten zich realiseren dat uitvoeren van Fiso zonder duidelijke verhoging van de verdiencapaciteit, op korte termijn, direct gepaard zal moeten gaan met belasting verhogende maatregelen. Dit zal gecombineerd moeten worden met effectieve maatregelen om de waardedaling van de Surinaamse munt (SRD) tegen te gaan.

De economisten vereniging zal enkele openbare discussie houden waar maatschappelijke en economische vraagstukken besproken zullen worden. Er komt een discussie over de interpretatie van de wet op de staatsschuld. Dit onderwerp is de afgelopen twee maanden actueel geweest sinds bekend werd dat het leningenplafond zou zijn overschreden. Monetaire instituten verschillen hierbij van mening of de Surinaamse of de internationale wetgeving hierop moet worden toegepast en hoe de berekening van het bruto binnenlands product moet plaatsvinden.

Andere toekomstige discussies van de VES zullen zijn, de dollarisatie van de Surinaamse economie, interpretatie van de weekstaat van de CBvS, een presentatie over de oplossing van het Clico-vraagstuk en een lezing over het vernieuwen van het belastingsysteem voor de mijnbouw industrie. Cairo benadrukt dat de voornemens van de VES zelf opgelegde politiek onafhankelijke plichten zijn en dat die goed zullen worden opgepakt.


Suriname heeft, gezien de internationale ontwikkelingen, grote kansen om in de komende jaren een economische sprong omhoog te maken. Echter zal in het beleid van de komende jaren speciale aandacht besteed moeten worden aan de vijf belangrijke sectoren: mijnbouw, toerisme & natuurbehoud, de groene & witte goudindustrie (agrarische sector en waterproductie), het ontwikkelen van de dienstensector en als laatste de kennissector. De economische toekomstige mogelijkheden werden maandagavond uitgesproken tijden de nieuwjaarsrede van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), in hotel Torarica.

VES-voorzitter Clyde Cairo zegt dat indien Suriname de reeds beschikbare plannen tot een intensievere benutting van de in de natuurlijke hulpbronnen opgesloten potentie, daadwerkelijk weet uit te voeren, de productie en export aanzienlijk vergroot worden. “We dienen ons in te zetten voor een betere voorziening in de basisbehoeften van de bevolking en vergroting van de mate van haar zelfwerkzaamheid", aldus Cairo.

Volgens de VES is het belangrijk dat bij het maken van ontwikkelingsplannen de regering zich laat leiden door de verdien- en terugbetalingscapaciteit. Vertrouwen in eigen kunnen, een wijs beleid en vooral eigen inspanning zal Suriname, samen met internationale partners in staat stellen een acceptabel welvaarts- en welzijnsniveau tot stand te brengen. Gezonde monetaire maatregelen moeten dan ook samengaan met een gezond financieel huishouden en reële groei.

Over de goudindustrie, zegt Cairo dat de verwachte prijsverhogingen op de wereldmarkt en de productieverhogingen zullen zorgen voor additionele inkomsten voor Suriname. De toerismesector, die in de wereld wordt gezien als een exportproduct, is een mogelijkheid om deviezen te verdienen en werkgelegenheid te creëren. Suriname zou lering moeten trekken uit andere Caricomlanden, die ondanks een negatief saldo op hun goederenbalans een positieve lopende rekening hebben door toerisme. De agrarische sector moet als eerst voorzien in de voedselbehoefte van de bevolking. Daarnaast moet een concurrerende exportindustrie worden opgezet.

De dienstensector moet goed ontwikkeld worden met als grote uitdaging het aantrekken van diensten van buitenaf. Opzetten van kwalitatieve gezondheidscentra en zorginstellingen en een goede infrastructuur horen er gewoon bij. Volgens Cairo moet Suriname er alles aan doen om een gerespecteerd kenniseconomie te worden. “Investeringen in de menselijke hulpbron is ‘the key to succes”, zegt Cairo. Hoogwaardig en modern onderwijs en ICT-kennis moeten steeds een prioriteit krijgen in denken en handelen. “Een goed diaspora beleid is ook gewenst om alle Surinamers te betrekken in het kennis- en ontwikkelingsbeleid”, aldus VES-voorzitter Cairo.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

11-01-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics