Nickerie.Net, maandag 28 maart 2011


DOE evalueert regeringsbeleid en geeft een 6-

 

Van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (DOE) krijgt de regering Bouterse/Ameerali een, die zeven maanden aanzit, een 6-. Sinds het aantreden heeft de regering enkele maatregelen genomen die zonder meer als positief kunnen worden gezien. In de goudsector heeft de regering gedurfd om de ordening vorm te geven. Dit kan volgens DOE ertoe bijdragen dat er beter zicht komt op de inkomsten en uitgaven en het arbeidspotentieel in deze sector. De belastinginkomsten zullen hierdoor toenemen. Verder mag het voornemen om wapenbezit en het bezit van de zogenaamde on- en minvermogen voorzieningen te ordenen, eveneens als positief gezien worden. Daadwerkelijke resultaten in dit ordeningsproces blijven vooralsnog uit.

8b169f8eb7229d93f108882486eee209.jpgDe AOV en Kinderbijslag verhogingen is voor velen een goed gebaar. Het invoerrechten vrij importeren van productiemiddelen, draagt zeker bij aan mogelijke stappen voorwaarts in het bedrijfsleven. Het beschikbaar stellen van meer middelen voor de agrarische sector is zonder meer prijzenswaardig.

Verbeterde aanpak in DNA
DOE is ook positief gestemd over de moderne en verbeterde aanpak binnen De Nationale Assemblee. Het kan altijd beter, maar er zijn nu reeds concrete verbeteringen ingevoerd waaronder gezamenlijke veldbezoeken, werken aan de institutionele versterking, een betere kwaliteit van vergaderen en een betere accommodatie voor gasten en de pers.

DOE betreurt het dat de president niet ingaat op de uitnodigingen van De Nationale Assemblee. Hierin missen we het respect voor instituten en mechanismen (balance of power). Met alle respect voor het instituut van president, is het van belang dat elke persoon, die deze functie vervult, als eerste respect moet opbrengen en demonstreren naar alle structuren en mechanismen van ons land. Dit komt de democratische beleving zeker ten goede. De president die leiding geeft aan de uitvoerende macht is verkozen in DNA, de wetgevende macht. Nergens ter wereld m.u.v. dictatoriaal geregeerde staten, wordt een parlement zo behandeld.

De regering Bouterse/Ameerali doet er goed aan meer uitleg te geven over haar plannen en meer overleg te voeren om tot besluitvorming te komen. Als dat niet gebeurt zullen te veel beslissingen op ad hoc basis genomen worden, waardoor er draagvlak ontbreekt.

Het bereiken van ministers over aangelegenheden door burgers via DNA-leden naar voren gebracht, wordt als een probleem ervaren. ParlementariŽrs die door het volk gekozen en geroepen zijn om zijn belangen te behartigen, zouden altijd toegang moeten hebben tot ministers. Ministers zijn dienaars van het volk en moeten zich als zodanig opstellen.

Getracht moet worden om het Constitutioneel Hof, daadwerkelijk invulling te geven in deze regeerperiode, om de veredeling van wetgeving meer kans te geven.

FinanciŽn
Er zijn tal van maatregelen aangekondigd en ook uitgevoerd. Echter is het kader waarbinnen het moet worden bezien niet duidelijk. Meerjaren Ontwikkelings Plan en de Meerjaren beleidsbegroting zouden hieraan ten grondslag moeten liggen. Dit is van belang indien de overheid de samenleving als geheel dezelfde richting uit wil laten kijken.

DOE betreurt het dat er tot nu toe geen beslissing genomen is over het benoemen van een voorzitter van de Rekenkamer. Dit grondwettelijk ingesteld orgaan voert samen met DNA controle uit op de bestedingen van de overheid. Recentelijk werd gemeld dat de overheid reeds jaren geen verantwoording aflegt over inkomsten en uitgaven via de begrotingsrekening, hoewel de wet haar volgens artikel 156 lid 5a van de grondwet daartoe verplicht. Wanneer de verantwoording wel geŽist wordt van ministeries en andere instellingen, zal daarin het voorbeeld moeten worden gegeven. Het zijn trouwens belastingen van de samenleving(natuurlijke en rechtspersonen, waar de overheid over mag beschikken.

De vertegenwoordiging van DOE in de Staatsraad laat eveneens op zich wachten, terwijl in de grondwet pagina 91 punt 7 van de Memorie van Toelichting (wijziging gepubliceerd in het Staatsblad van 1992, no 38), klaar en duidelijk staat dat dit moet geschieden. Dit feit is overigens door de regering onderkend, maar helaas nog niet uitgevoerd.

Ontslagen
Het veelvuldig ontslag op ministeries bij elke wisseling van de wacht staat haaks op hetgeen de president aan het begin van zijn regeerperiode benadrukt heeft namelijk dat iedereen nodig is en zal worden ingezet. Daarnaast is deze gewoonte voor de ontwikkeling van een land niet goed. Al te vaak is door opeenvolgende regeringen hiervan gebruik gemaakt waardoor continuÔteit van goede elementen uit een eerder beleid over boord worden gegooid. Het is soms beter exponenten uit het kamp van je politieke tegenstander in het apparaat te handhaven. De druk en de sociale en of zakelijke controle is dermate groter dan wanneer de coalitie haar eigen mensen plaatst.

Goed voorbeeld is de voordracht van de Chandrikapersad Santokhi in de regionale drugs bestrijdingsorganisatie. Ook de case Barack Obama/Hillary Clinton waarbij na hevige politieke strijd in de voorverkiezingen uiteindelijk toch samen gewerkt wordt in een zelfde regering. Wanneer de coalitie aan het begin van de kabinetsperiode aangeeft dat de menselijke hulpbron de belangrijkste is, dan moet ze overeenkomstig daarmee omgaan. Gekwalificeerd kader thuis parkeren, is voor de Overheid als voor betrokkene een verliespost (financieel & stress).

Werkgelegenheid/woningbouw
Er zijn nog geen concrete plannen neergezet op het stuk van het scheppen van werkgelegenheid in onze economie, wat een heet hangijzer is, evenals de woningbouw. De uitstroom van middelbare scholen en van hoge onderwijsinstellingen, vindt geen of onvoldoende plek in de overheids- en particuliere sector. Te veel afgestudeerden moeten te lang wachten om gepast werk te vinden. Binnen de overheid kan dit in principe al lang niet meer, vanwege verre overschrijding van formaties, behoudens uitzonderingen. Realisatie zal daarom meer richting particuliere sector moeten plaatsvinden. Hiervoor moeten er binnen het tripartiet overleg en de SER, concrete plannen worden neergezet. De particuliere sector zal zelf ook met concrete voorstellen moeten komen om de Overheid tegemoet te treden.

Door velen is en wordt steeds geroepen dat het beter moet met ons onderwijs. Wij missen nog steeds de toegezegde committent door coalitiepartijen. Waar blijft een duidelijk beleid en strategie om ons onderwijs naar nieuwe en grotere hoogten te tillen? Het AdeK bestuur zou volgens de minister van Minov sinds november 2010 worden vervangen. Ook binnen het onderwijs blijven betalingen uit en zorgen voor veel oponthoud. Wij hebben nu reeds een schrijnend tekort aan kader. Als wij de committent en investeringen blijven missen, zal dit tekort nog vele jaren nadien voelbaar zijn.

Brandstof/energie
Het kan volgens DOE niet zo zijn dat Suriname, zelf een olieproducerend land, niet in staat is om haar burgers van betaalbare brandstof te voorzien. Het stimuleren van energie productie via andere bronnen, mag in dit kader duidelijk door de overheid naar de gemeenschap toe gecommuniceerd worden. Kernenergie is volgens DOE niet aan de orde hoewel het vele voordelen heeft, maar Japan is een bewijs wat de gevolgen kunnen zijn. Wij zullen het meer van andere vormen moeten hebben, waarbij een masterplan in deze van enorme importantie is. Hoewel de prijzen in Suriname op maandbasis worden bepaald, is het toch wel een indicatie om te weten hoe de verschillen liggen. DOE maakt dit hard op basis van de prijzen die gelden in de regio.

Veiligheid
De veiligheid van woongemeenschappen moet agressiever ter hand worden genomen. Van verschillende burgers en ondernemingen bereiken ons klachten op dit stuk. Het veiligheidsgevoel moet terug. En als een eerdere bewindsman als de Santokhi hierin een rol kan vervullen, stelt DOE voor hem te betrekken vanwege zijn ervaring en kundigheid.

De problemen die er waren rond achterstallige betalingen aan bushouders, boothouders, ziekenhuizen en recentelijk nog huize Ashiana, moeten blijvend tot het verleden behoren. De overheid moet ervoor zorgen dat voor geleverde diensten betalingen correct en op tijd geschieden.

Binnenland
DOE staat ook stil bij gebieden ver van Paramaribo, die in achterstand posities blijven steken omdat te weinig concreet beleid voor hen uitgevoerd wordt. Ook deze burgers zijn volwaardige Surinamers en verdienen daarom volwaardige aandacht van de regering. Verzoeken van bewoners in het binnenland om gebruik te maken van fondsen via het Low Income Shelter Programma (LISP) voor de bouw/renovatie van hun woning zijn niet gehonoreerd.
Op Kwamalasemoetoe en andere plaatsen in het binnenland wordt reeds lange tijd uitgekeken naar betere schoolaccommodatie. Ook deze kinderen hebben recht op goed onderwijs in een aangename omgeving en goede leermiddelen en bekwame leerkrachten. Duurzame energievoorziening, schoon drinkwater, werkgelegenheid zijn ook voor deze gebieden van groot belang.

DOE doet een serieuze oproep aan de regering alles in het werk te stellen, zodat in de ontwikkeling van ons land Ė op geen enkel gebied Ė stagnatie optreedt.

 

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-03-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics