Nickerie.Net, zondag 08 mei 2011


Politiebond woedend op rechter commissaris inzake vrijlating verdachte

PARAMARIBO- De Surinaamse Politie Bond (SPB) is bijzonder woedend op de rechter commissaris die onlangs de onmiddellijke invrijheidstelling heeft gelast van de verdachte A. Jangbahadoersingh. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging van een agent, verzet en weerspannigheid. Hoewel de feiten duidelijk zijn kan de bond het maar niet begrijpen waarom de persoon door de rc op vrije voeten is gesteld.

In een gisteren uitgegeven communiqué, bespreekt de bond de zaak uitvoerig. ,,Er wordt in de 1e overweging aangegeven dat uit de aanwezige processen-verbaal voldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken welke een redelijk vermoeden van schuld opleveren tegen de verdachte en vervolgens; in de 2e overweging dat de aan de verdachte verweten feiten niet in verhouding staan met zijn verdere detentie met als gevolg dat de inverzekeringstelling onrechtmatig wordt verklaard,”aldus de SPB.

Leden van de SPB (allen politieambtenaren) zijn dan ook bijzonder teleurgesteld in de RC en vragen zich af waar de politie precies staat en welk vertrouwen casu quo bescherming zij nog geniet van de zittende magistratuur.

De SPB stelt dat nog meegenomen wordt het feit dat kort na de aanhouding van de verdachte de agent (slachtoffer/benadeelde) door een bekende industrieel was gebeld om de zaak in te trekken en nadat de agent zulks had geweigerd werd aan hem toegeslingerd de mededeling dat hij -de industrieel- relaties heeft vanaf het Politiekorps tot het Openbaar Ministerie, dat de insluiting van de verdachte binnen 3 dagen teniet zal worden gedaan, hetgeen inderdaad is gebeurd.

Afgezien van het feit dat de SPB nog steeds het volste vertrouwen heeft in het totaal rechtssysteem en de rechterlijke macht wenst zij aan te geven dat de beslissing van de RC in deze één is geweest die i.p.v. criminelen te ontmoedigen dezen juist aanzetten om ook tegen de politie geweld te gebruiken.

Dit terwijl het Korps Politie Suriname haar leden juist op het hart drukt om geen of zo min mogelijk geweld te gebruiken bij hun optreden tegen criminelen en indien toch noodzakelijkerwijs geweld moet worden aangewend dit met inachtneming van de proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen te doen.

Anderzijds worden door de invrijheidstelling van de verdachte politieambtenaren aangespoord in voorkomende gevallen niet te schromen om gebruik te maken van hun vuurwapens met alle gevolgen van dien.

Tot slot wenst het bestuur nog aan te geven dat uit informatie gebleken is dat zelfs het Openbaar Ministerie niet gelukkig is geweest met het besluit van de RC en zij in beroep zou zijn gegaan ware het niet dat de maximale strafbedreiging voor de gepleegde misdrijven door de verdachte zulks niet toeliet.

Ter geruststelling van haar leden wenst het bestuur van de SPB aan te geven dat met de invrijheidstelling van de verdachte de zaak nog niet is afgedaan. De procureur-generaal heeft inmiddels de opdracht reeds gegeven aan het O.M. deze zaak zo snel mogelijk voor de kantonrechter te brengen en de SPB is ervan overtuigd dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.

Gehoopt wordt alleen dat de verdachte intussen niet de benen neemt, want daar is er geen enkel garantie voor ingebouwd door de rechter-commissaris.

Het bestuur doet desondanks een dringend beroep op zijn leden om hun werkzaamheden conform hun taakstellingen te blijven uitoefenen en zich niet te laten demotiveren door zaken waar het Korps Politie Suriname casu quo het OM geen of heel weinig invloed op heeft.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

08-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics