Nickerie.Net, maandag 16 mei 2011


PERSVRIJHEID EN DE SCHIJNDEMOCRATIE

In onze grondwet van 1987, die na een referendum werd aangenomen, staat bij artikel 19: `Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’.

Dit artikel in onze constitutie is glashelder en waarborgt de persvrijheid, de vrije meningsuiting en het recht op het verzamelen van informatie en verspreiden daarvan, mits je als persoon binnen de wet blijft. In onze wet is ook opgenomen wat voor maatregelen er kunnen worden genomen wanneer iemand zich via publicaties op schrift of anders schuldig maakt aan laster of smaad. Mensen, die zich beledigd voelen door een publicatie kunnen daarvoor naar de kantonrechter stappen. In 1987 werd deze grondwet aangenomen na een militaire dictatuur, die doorspekt was van schending van mensenrechten en totale onvrijheid. We leven thans in een democratische rechtsstaat, die de persvrijheid dient te ondersteunen en bevorderen. Dat er vanaf 1992 en dus niet vanaf 1987 een behoorlijke mate van persvrijheid in dit land is ontstaan hebben wij voornamelijk te danken aan politici, die de democratie en rechtsstaat hoog in het vaandel dragen. Politici, die vaak genoeg kritiek van de vrije pers hebben doorstaan, maar nimmer het initiatief hebben ondernomen om haar weer te muilkorven zoals dat vanaf 25 februari 1980 tot november 1987 wel het geval is geweest. We hadden tijdens de regeringen onder leiding van president Ronald Venetiaan nimmer het gevoel, dat er stappen zouden worden ondernomen om de verworven vrijheden na een periode van bloedige dictatuur, terug te draaien. Mediamensen wisten gewoon wat voor mensen aan de macht waren. De vrijheid voor de pers was hersteld en alleen in gevallen van laster en smaad kon je als journalist een gang naar de rechter verwachten. Ook deze krant heeft in de periode na 1987 verschillende malen voor het groene laken moeten verschijnen. In bepaalde gevallen was er sprake van rectificatie en in andere gevallen werd de vordering van de eiser door de kantonrechter afgewezen. Zo werkt dat in een ware democratie. Thans hebben we wederom te maken met een periode, waarbij er mensen aan de macht zijn gekomen, die maar weinig snappen van de waarachtige democratie en artikel 19 van onze grondwet niet goed kennen of hem terzijde willen schuiven, omdat ze niet goed met tegenspraak weten om te gaan. Deze mensen stammen uit de periode van de dictatuur en pretenderen democraat te zijn. Echter zijn het dictocraten, die een broertje dood hebben aan de vrije pers en de vrije meningsuiting. Wanneer je ze niet naar de mond wil of kan praten wordt je gelijk als vijandig bestempeld en volgt er een boycot. Men komt dan met allerlei togusexcuses om je naar het leven te staan. Je zou beledigend bezig zijn geweest, terwijl je gewoon over bestaande en bekende feiten hebt gepubliceerd. Het woord democratie houdt in: een staatsvorm, waarin het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn meningen en wensen kan uiten. De macht is dus in handen van het volk en niet bij een kliek, die denkt over alles te kunnen regeren en geen rekening houdt met de wensen van het electoraat, cq het volk. In een parlementaire democratie is er een gekozen parlement, waaraan de regering verantwoording verschuldigd is. In een dergelijke vorm leven wij in dit land. Je bent pas echt democraat als je je aan de regels van de democratische rechststaat wenst te houden. En daarbij hoort natuurlijk, dat je de grondwettelijke regels dient te respecteren. En daarbij hoort natuurlijk ook artikel 19 zolang de grondwet nog geldt en niet buiten werking is gesteld. Wij van Keerpunt zijn en blijven van mening, dat de regering die thans aan de macht is voor een groot deel uit schijndemocraten bestaat, die eigenlijk de machtsstaat huldigen en de persvrijheid absoluut geen warm hart toedragen. De voormalige Oostblokstaat de Duitse Democratische Republiek noemde zich ook democratisch, maar was gewoon een keiharde stalinistische communistische dictatuur, waar er geen enkele vorm van vrije meningsuiting en vrije pers was. De Surinaamse pers heeft thans heel duidelijk te maken met een agressief beleid vanuit de regering ten opzichte van de onafhankelijke media, die tot taak hebben zaken, die niet goed gaan in dit land, aan de kaak te stellen.

En juist daar wringt de schoen. De Aemrikaanse mediaspecialist Mark Bench, die de afgelopen week een bezoek aan ons land bracht, stelde: Als politici bijvoorbeeld zeggen, dat ze vinden dat journalisten verantwoordelijk moeten zijn, bedoelen ze dat ze dat tegenover de overheid dienen te zijn en niet tegenover het volk. Voor zulke uitspraken moeten de journalisten volgens Bench op hun hoede zijn. En dat is nou juist wat deze regering thans bij de Surinaamse journalisten wil bereiken. Dit heeft alles te maken met zelfcensuur en een regelrechte muilkorving van de media. Wij gaan er van uit, dat je persvrijheid hebt of gewoon niet. Zodra de overheid probeert te interveniėren in de nieuwsgaring en nieuwspresentatie is het hek van de dam en zijn we wederom terug in de periode van 1980 tot 1991. Wij weten heel goed, dat we niet met democraten te maken hebben en zeker met mensen, die al knarsetandend moeten toestaan dat ze niet zomaar meer gewelddadig kunnen optreden tegen de pers omdat ze thans in een democratische rechtsstaat moeten zien te overleven. Het is maar te hopen, dat ze blijven beseffen dat ze zich thans als democraten moeten gedragen, al zouden ze de democratie o zo graag willen ombouwen in de zo begeerde dictocratie. Deze schijndemocraten dienen te weten, dat niet alleen nationaal ze in de gaten worden gehouden, maar dat ook het buitenland de situatie van dag op dag volgt. President Obama heeft niet zomaar aan Subhaas Mungra, onze ambassadeur in Washington, gezegd dat zolang de democratische rechtsstaat niet in gevaar wordt gebracht en de mensenrechten niet worden geschonden de vriendschappelijke relaties met de Verenigde Staten van Amerika in takt blijven. En wij denken, dat Bouterse en zijn regering de relaties met deze grootmacht niet op het spel willen zetten.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

16-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics