Nickerie.Net, vrijdag 20 mei 2011


Nieuw Front wil directe uitvoering ‘veiligheidsplan’

Paramaribo - De Nieuw Front fractie roept de regering in een motie op om het ‘nationaal strategisch veiligheidsplan’ zo spoedig mogelijk integraal uit te voeren. De heersende criminaliteitsgolf moet onmiddellijk ingedamd worden.

De indieners van de motie vragen de regering om zich niet te beperken tot ‘preventief toezicht’ alleen, maar integrale maatregelen te treffen waaronder dadergerichte maatregelen, om de criminaliteit daadwerkelijk terug te dringen en het veiligheidsgevoel terug te brengen. Aan de regering wordt gevraagd om het ‘nationaal strategisch veiligheidsplan’ te verzenden naar De Nationale Assemblee.

Veiligheidscommissie De fractie van het Nieuw Front roept het parlement op om een ‘veiligheidscommissie’ in het leven te roepen. Deze commissie moet de veiligheidssituatie in het land en het veiligheidsbeleid van de regering monitoren. De motie werd tijdens de spreekbeurt van fractieleider Radjkoemar Randjietsingh ingediend. De overige indieners zijn: Guno Castelen, Ronald Venetiaan, Ruth Wijdenbosch, Winston Jessurun, Asiskumar Gajadien, Chandrikapersad Santokhi, Arthur Tjin A Tsoi, Ganeshkoemar Kandhai, Sheilendra Girjasing en Patrick Kensenhuis.

De indieners van de motie wijzen erop dat de president in zijn toespraak gesteld heeft dat ontwikkeling een hoge prioriteit geniet binnen zijn beleidsvisie, waarbinnen de mens centraal staat. “Het is bekend dat veiligheid een basisvoorwaarde is voor de ontplooiing van de mens over het algemeen en tevens een randvoorwaarde vormt voor de ontwikkeling van het land, de aantrekking van investeringen en de bevordering van toerisme”, aldus de motie.

Belang veiligheid In de motie wordt op gewezen dat “tot negen maanden geleden geïnvesteerd werd in het veiligheidsbeleid naar alle sectoren toe, hetgeen geleid had tot een optimaal veiligheidsniveau”. Volgens de parlementariërs was er voldoende vertrouwen in het veiligheidsbeleid met ook aandacht voor een gericht slachtofferbeleid. Er wordt op gewezen dat “Suriname thans geconfronteerd wordt met een ernstige verruwing en een absolute en relatieve toename van de zeer ernstige vormen van geweldscriminaliteit”.

Er is volgens de indieners van de motie een zorgwekkende toename van het onveiligheidsgevoel in de samenleving en afname van het vertrouwen in het gevoerd justitieel en politioneel beleid. De signalen vanuit de samenleving, belangenorganisaties, het parlement, en ook vanuit het buitenland over toename van criminaliteit en onveiligheid, constant worden genegeerd en worden afgehandeld met de reactie “er niks aan de hand is”, waardoor maatregelen ook uitblijven, met als gevolg verdere verruwing en toename van de criminaliteit.

Crisis Er is volgens de parlementariërs een behoorlijke angst in de samenleving en demotivatie bij de politie, vanwege slechte bejegening van het politiepersoneel en het uitblijven van de nodige investeringen in de politieorganisatie. Volgens het Nieuw Front is de regering nog niet in staat gebleken om de criminaliteit effectief en structureel aan te pakken, ondanks de vele beloften die gedaan worden.

“Op dit moment is er een crisis op het gebied van veiligheid, welke ook negatieve effecten heeft naar andere sectoren. De door de president genoemde ontwikkelingsvisie over de mens, het ondernemerschap en de productie worden op dit moment ernstig bedreigd door de heersende onveiligheid”, zeggen de Nieuw Front-assembleeleden. Deze motie moet nog in behandeling worden genomen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

20-05-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics