Nickerie.Net, donderdag 21 juli 2011


PALU besmetting ligt weer op de loer

Paramaribo - De Amerikaanse multinationale onderneming Alcoa, die in Suriname haar dochter Suralco heeft opereren, is van plan grote investeringen in ons land te plegen. Dat heeft de maatschappij al geruime tijd meegedeeld. De maatschappij heeft bij het vertrek van de mijnbouwgigant BHP-Billiton uit Suriname overduidelijk getoond nog wel muziek in ons land te zien en alle bezittingen van BHP-Billiton overgenomen. De overname vond plaats in een tijd van een internationale kredietcrisis en een wereldrecessie en riep grote vraagtekens op bij de directie en aandeelhouders van Alcoa in Amerika. Men vroeg zich terdege af of het wel zin had meer geld in Suriname te steken op een moment, dat een groter bedrijf als BHP-Billiton vond dat het er de brui aan moest geven. De aandeelhouders van de Alcoa konden na lange besprekingen ervan overtuigd geraken, dat er nog toekomst was voor een gezonde aanwezigheid van Alcoa-Suralco LLC, in Suriname.  Echter dreigen elementen van PALU weer roet in het eten  te gooien.

De Brokopondo-overeenkomst uit de eindjaren vijftig, begin jaren zestig van de vorige eeuw was nog intact en er zijn nog voldoende bauxietvoorraden in Suriname om niet weg te gaan. Daarenboven is het zo, dat de Alcoa nog steeds een raffinaderij in Suriname heeft en ook het beheer heeft over verschillende concessiegebieden. Gezien de internationale kredietcrisis en lage wereldprijs voor aluinaarde en het eindproduct aluminium moest de Alcoa wel voor enige tijd bezuinigingen doorvoeren en dat gold natuurlijk ook voor de Suralco. Ruim twee jaren achtereen ging het dan ook niet goed met de Suralco en werd de dagproductie zelfs aanmerkelijk teruggebracht. Nieuwe investeringen werden on hold gezet in afwachting van het wederom aantrekken van de prijzen voor aluminium op de internationale markt. 

Thans is een periode aangebroken van voorzichtig herstel binnen de aluminiumwereld en zijn de prijzen beter. De Alcoa heeft dan ook gelijk maatregelen genomen om haar activiteiten langzaam op te voeren in ons land. Zo is het duidelijk, dat men bauxiet wil gaan winnen in het Nassaugebied en dat de onderneming daarvoor van plan is een weg van meer dan 100 kilometer aan te leggen, die moet lopen van nassau naar de raffinaderij in Paranam. De maatschappij bereidt dit project tot in de finesses voor en laat dat onder meer door het plaatsen van advertenties duidelijk merken. Tegelijkertijd is de Suralco als dochter van Alcoa bezig de mijngebieden van BHP-Billiton in Wanica en Para, die nog niet geheel uitgemijnd zijn, weer in gebruik te nemen om in de aanloop naar Nassau toch nog over voldoende bauxieterts voor de raffinaderij te Paranam te kunnen beschikken. Ook in Moengo en omgeving is men doende te kijken naar alternatieve mijn mogelijkheden.

Er ligt volgens ons informatie nog wat winbaar erts, waar men voorheen nog niet naar had gekeken. Men wenst daar thans ook gebruik van te maken om bepaalde periodes van bevoorrading aan Paranam te overbruggen. Duidelijk is dat de Amerikaanse onderneming, die al bijna honderd jaar hier werkt, niet van plan is zomaar te vertrekken. Suralco heeft zich altijd voorgenomen het bauxiet uit het oosten eerst geheel te winnen alvorens naar met name Bakhuys om te kijken. Het was voornamelijk BHP-Billiton, dat nog over weinig winbare gebieden  in Para en Wanica beschikte, dat heel erg geïnteresseerd was in Bakhuys.  Voor Suralco is het thans Nassau en daar moet een haulroad voor aangelegd worden. De maatschappij wil daarom Paranam blijven draaien en voldoende erts naar het emplacement kunnen brengen.

De Alcoa/Suralco heeft ook nog het beheer over de Brokopondo Krachtcentrale en gebruikt de aldaar opgewekte energie voor een klein deel in haar plant te Paranam. De overige vrijgekomen energie na de sluiting van de aluminiumsmelter te Paranam wordt volgens een bepaalde prijsafspraak aan de Surinaamse overheid geleverd.  Het overgrote gedeelte, we durven gerust te zeggen meer dan 80 procent van de te Afobaka opgewekte energie, gaat naar de Energie Bedrijven Suriname. De EBS zijn dan ook voor het overgrote deel afhankelijk van de door de Suralco geleverde hydro-energie. De minister op Natuurlijke Hulpbronnen, de heer Jim Hok, die zelf uit de EBS afkomstig is, weet precies hoe afhankelijk Suriname is van de leveringen van elektriciteit uit de Brokopondo Krachtcentrale te Afobaka. En vanuit deze kennis is deze Palu-figuur met het lumineuze idee gekomen om de Brokopondo Krachtcentrale voor 1 Surinaamse dollar over te nemen. Het gaat dan niet om een gewone overname, maar naar onze mening gewoon om een nationalisering van het bezit van een multinationale onderneming als de Alcoa. 

Deze figuur uit de Palu, een partij die bekend staat om haar krankzinnige plannen en adviezen (Krofaya project) vertelt dat hij het een voor Suriname goed plan vindt en dat de Surinaamse gemeenschap achter zijn idee staat. Nou, we kunnen deze mini-ster op NH vertellen, dat hij de gemeenschap niet goed kent. Het is zijn idee, dat misschien gehuldigd wordt door een aantal Palu-vriendjes, maar zeker geen idee, dat de gemeenschap huldigt of ondersteunt. We weten allemaal in Suriname dat de Staat wereldkampioen is in slecht onderhoud van alle hem ter beschikking zijnde onroerende middelen. Als we alleen maar kijken naar de wijze, waarop de Staat zijn wegen, bruggen,  kanalen, gemalen en sluizen denkt te moeten onderhouden, dan kunnen we nu reeds weten wat er met een Brokopondo Krachtcentrale gaat gebeuren als diezelfde Staat daar het beheer over krijgt.

Nu al zien we hoe onverantwoordelijk de Staat is door goudwinningsactiviteiten met zware pontons in het stuwmeer toe te staan. Nu al laat de Staat zien, dat deze het risico wil nemen om het milieu in het stuwmeer totaal te verpesten door goudwinningsactiviteiten toe te staan. Bij het ondertekenen van de Brokopondo Overeenkomst  was het duidelijk, dat er twee partners waren, de Alcoa en Suriname. Onder dit regiem-Bouterse heeft het er alles van, dat er slechts één partner is, de Staat Suriname en dat de Alcoa/Suralco niet meer als partner wordt gezien.  Het moet duidelijk zijn voor de regering en die meneer Hok op NH, dat de Afobaka  in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een mega-investering voor de Alcoa is geweest, waar deze maatschappij nog lang gebruik van wenst te maken. Stel, dat na enige tijd de capaciteit van de Paranam-raffinaderij aanmerkelijk wordt uitgebreid en er veel meer energie nodig zal zijn. Dan zal de Alcoa willen terug grijpen naar haar faciliteit te Afobaka. Het is daarom, dat de Alcoa/Suralco niet warm kan lopen voor de plannen van Hok ter overname van de stuwdam en de krachtcentrale.  Hok moet ervoor gaan zorgen, dat Suriname zijn eigen opwekcapaciteit krijgt en dient daarvoor naar onze mening in de richting van  met name Staatsolie te kijken en niet een investeerder als de Alcoa/Suralco tegen de haren in te strijken. 

Het regiem-Bouterse heeft de mond vol van het bevorderen van investeringen en denkt daarbij aan lokale en vooral buitenlandse investeerders. Als we het geld van buitenlandse investeerders willen aantrekken dan moeten we zeker niet beginnen met nationalisaties zoals die Palu-figuur Hok thans propageert. President Bouterse heeft tijdens zijn bezoek aan de VN gesprekken gevoerd met Newmont, een onderneming die goud wil gaan winnen in het Nassaugebied. Een maatschappij, die een duidelijke verbinding heeft met de Alcoa.  Bouterse heeft toen laten doorschemeren, dat hij een groot voorstander is van de operaties, die Newmont in Suriname wenst aan te vangen. Een goede overeenkomst met Newmont zou Suriname veel deviezen kunnen opleveren gezien de huidige goudprijs op de internationale markt.  We kunnen Bouterse en zijn betweter op NH nu reeds er op attenderen, dat Newmont zal wegblijven op het moment dat meneer Hok zijn nationalistatiegedachte probeert door te drukken.

Grote internationale investeerders hebben goede onderlinge contacten en gaan bij elkaar op happy hour. Onder het genot van drankjes en hapjes wordt er dan gesproken over de grappenmakers in Suriname, die eventjes groot en kostbaar bezit willen nationaliseren.  Er wordt dan afgesproken de touwtjes strak te trekken en de investeringen gaan on hold. Ook de vriendjes bij de grote banken worden ingelicht en de enigszins voordelige leningen aan ons land worden aangehouden.

Onze huidige president moet zich beter laten adviseren en niet luisteren naar het gefluister van de Palu, dat hem in het verleden al zoveel nadeel heeft opgeleverd. We denken daarbij aan de adviezen in het derde en vierde kwartaal van het jaar 1982 van de vorige eeuw. Die adviezen bezorgden hem een schandvlek, die hij zijn gehele leven niet meer kwijtraakt. We vragen ons dan ook in gemoede af of Bouterse wederom zeer nadrukkelijk op het kompas van de Palu zal gaan varen als het om het beleid op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen aangaat.  Wij hopen, dat Bouterse zeker niet naar het gefluister van deze Palu figuur en zijn partijgenoten luistert. Men is duidelijk bezig roet in het eten te strooien en zeker buitenlandse investeerders af te schrikken.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/De West

21-07-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics