Nickerie.Net, zondag 09 oktober 2011


Staatsraad maakt meer dan 160 opmerkingen over begroting

Paramaribo - De Staatsraad heeft meer dan 160 opmerkingen gemaakt over de begroting 2012 die president Desi Bouterse op 29 september ingediend heeft bij De Nationale Assemblee. Er zijn veel blunders geconstateerd in de zeventien ontwerpbegrotingen van de ministeries. De Staatsraad heeft geconstateerd dat projecten opgenomen in het Ontwikkelingsplan 2012-2016 niet meegenomen zijn in de begroting.

President Bouterse zei dat op basis van deze blunders de begroting is teruggenomen en gecorrigeerd. Intussen is de gecorrigeerde versie digitaal verstrekt aan de assembleeleden. Een commissie van de Staatsraad heeft vier vergaderingen besteed aan de begroting. "De indruk bestaat dat de begroting van de ministeries voornamelijk is gemaakt op basis van inflatiecorrectie ten opzichte van de vorige begroting. Het ontwikkelingsaspect van het beleid komt daardoor onvoldoende tot uiting", is een van de bevindingen van de Staatsraad.

Enkele bevindingen Enkele van de bevindingen van de Staatsraad zijn:

- de sector Toerisme is niet begroot.

- het is opgevallen dat er over beleidsgebied 'Communicatie' te weinig is geschreven.

- bekend is dat het ministerie bezig is met de reorganisatie van het taxiwezen en dat op de begroting van 2012 geen kosten zijn opgebracht.

- uit het gepresenteerde handelsbeleid blijkt een enorme toename van de activiteiten. Waarom blijven de staatsinkomsten achterwege?

- het valt op dat voor het Multipurpose Corantijn Project welke de slagader is voor de rijstsector, geen geld is opgebracht op de begroting.

- in het concept Ontwikkelings Plan is aangegeven dat de regering in de planperiode 2012-2016 een beleid zal voeren dat erop gericht is om Suriname tot de voedsel-producent en leverancier van het Caribisch gebied te maken. In de ontwerpbegroting is dit niet nader uitgewerkt, terwijl er drastische maatregelen getroffen zullen moeten worden om het gestelde doel te realiseren.

- niets is aangegeven met betrekking tot de herziening van de Grondwet en anti-corruptiewet;

- er een fusie gaande is van de parastatalen SRS en STVS en dat daarvan niets vermeld is in het ontwerp.

- het ons opvalt dat de woningen die aan derden worden verhuurd of verkocht daarvan geen opbrengsten zijn opgebracht.

- waarom de kosten die met BEIP worden gemaakt niet op de begroting zijn opgenomen?

Realisatie beneden begrotingsbedrag

De Staatsraad heeft de beleidsvoornemens van de regering getest aan de realisatie cijfers over het jaar 2010 en de gedeeltelijke realisatie over het jaar 2011. Gebleken is dat de werkelijke realisatie in het jaar 2010 ongeveer 98% bedroeg en de halfjaarlijkse realisatie in het jaar 2011 ongeveer 50% bedroeg.

Uit de cijfers blijkt dat de realisatie altijd beneden het begrotingsbedrag is gebleven en er derhalve niet gesproken kan worden over een reŽel begrotingstekort, maar een geschat tekort. Dit houdt volgens de Staatsraad in dat dat delen van het voorgenomen beleid niet worden uitgevoerd. De Staatsraad acht het noodzakelijk dat in de begroting de mogelijkheid wordt geschapen, niet gerealiseerde delen over te boeken naar andere noodzakelijke delen, die door gebrek aan middelen worden gestagneerd en het imago van de regering als geheel schaden. De regering heeft intussen belangrijke delen van de bevindingen verwerkt in de begroting die ingetrokken was en opnieuw is ingediend. President Bouterse zei dat er dag en nacht is gewerkt om de blunders te corrigeren.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

09-10-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics