Nickerie.Net, vrijdag 24 februari 2012


25 februari, dag van nationale rouw en bezinning

Paramaribo - De Nationale Partij Suriname (NPS) zegt in een verklaring dat 25 februari geen dag is van ‘bevrijding en vernieuwing’ maar ‘van nationale rouw en bezinning’. Dit geldt volgens de politieke partij te meer nu er een regering is, waarbij coupplegers van 1980 de macht uitoefenen. Volgens de NPS maken de coupplegers in woord en daad duidelijk dat zij nog steeds moeite hebben om zich te onderwerpen aan de grondwet. Het gezag van De Nationale Assemblee wordt niet gerespecteerd. Ze hebben volgens de verklaring moeite om met zorg om te springen met monetaire, financiële en economische belangen van het volk.

“Nationale rouw om al de slachtoffers die de staatsgreep heeft gemaakt en om de vernietiging van de verworvenheden en de verhoudingen die ons volk zekerheden en perspectieven boden in de jonge republiek Suriname. Bezinning om versterking van het besef dat het bevorderen van de vooruitgang van onze natie voor de huidige en toekomstige generaties, alleen maar mogelijk is in vrijheid en in een klimaat van respect voor de menselijke waardigheid”, aldus de verklaring.

De NPS had de leiding in het land bij de onafhankelijkheid en werd ‘weggeschoten’ op 25 februari 1980. De partij wijst erop dat op 25 november 1975, bij het realiseren van onze onafhankelijkheid en de vestiging van de republiek Suriname, afspraken gemaakt zijn de inrichting van de samenleving. “Wij zijn overeengekomen wat onze rechten en onze plichten voor de toekomst zouden zijn en hebben die in onze grondwet vastgelegd. In de grondwet hebben wij toen ook opgenomen hoe de verhouding tussen het wettig gezag en de gewapende machten, waaronder het leger, moesten zijn.”

Vreedzame oplossing

In zijn boodschap aan het volk van Suriname en de wereld, heeft de toenmalige minister-President Henck Arron het volgende aan de gemeenschap voorgehouden: “Het oplossen van geschillen zal door middel van onderhandelingen tot stand moeten komen en niet door geweld in welke vorm dan ook. En mocht Suriname ooit partij zijn in enig conflict, dan zal het streven erop gericht zijn de wederpartij te overtuigen van de fundamentele betekenis van een vreedzame oplossing in tegenstelling tot het nutteloze van bloedvergieten”.

“Helaas heeft het Surinaamse volk moeten ervaren hoe personen in en rond ons leger gehandeld hebben, toen het eigen belang van de oprichting van een vakbond binnen het Leger bleek te stuiten tegen de legitieme bezwaren van de toenmalige wettig gekozen regering daartegen.

Bij de coup op 25 februari 1980, gepleegd op instigatie en instructie van Nederlandse militaire deskundigen, heeft een groep van zestien Surinaamse militairen onder leiding van D.D.Bouterse de grondwet met de voeten getreden en aldus verraad gepleegd aan de republiek Suriname. Het bloed van diverse rechtgeaarde Surinamers is daarbij gevloeid”, zegt de NPS.

Schendingen gingen door

Ook na 25 februari 1980 zijn mensen op gruwelijke wijze gemarteld en omgebracht, bij de verscheidene gevallen van geïsoleerde moord, standrechtelijke executie, massamoord en massaslachting. De avondklok werd ingesteld en het volk werd van tal van zijn rechten, waaronder zijn mensenrechten, beroofd. Bijeenkomsten van religieuze gemeenten en van politieke organisaties werden verboden verklaard en de persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting werden opgeheven. Diverse personen zijn ernstig mishandeld en nog meer personen zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie, op basis van willekeur opgepakt en gevangen gehouden. De vernederingen die politiebeambten zijn aangedaan, liggen nog vers in het geheugen.

De telefoonlijnen werden opzettelijk gesaboteerd. Radiostations kregen een zendverbod opgelegd. Twee radiostations werden opgeblazen en in brand gestoken, welk lot ook de gebouwen van een krantenbedrijf en van een vakcentrale ten deel viel. Persmedia die bereid waren zich te onderwerpen aan censuur van het militair regiem mochten hun productie hervatten, voor de rest werd ze een verschijningsverbod opgelegd.

Het partijcentrum van de Nationale Partij Suriname op Grundyari is overhoop gehaald en de leden is de toegang tot het partijcentrum ontzegd. Die ontzegging heeft maar liefst zeven jaren geduurd.

Vele van deze misdaden zijn gepleegd zelfs na de wet waarmee het parlement van de republiek Suriname, zij het onder invloed van militaire intimidatie en diplomatieke druk, aan de coupplegers van 25 februari 1980, kwijtschelding van strafrechtelijke vervolging verleende, voor de misdaad van de coup zelf en voor andere, in relatie tot die coup gepleegde misdaden. Onder meer werd, na deze “amnestiewet”, het parlement ontmanteld door de buitenwerkingstelling van de grondwet.

Ook op het gebied van het financieel en monetair beheer en van de nationale economie, heeft het militair regiem vernietigende effecten gehad, dit ondanks de ruime financiële ondersteuning van Nf 500 miljoen die de coupplegers, zonder voorwaarden, ontvingen van de Nederlandse regering. Daarom roept de NPS in haar verklaring op om 25 februari te beschouwen als een dag van rouw.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

24-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics