Nickerie.Net, maandag 27 februari 2012


Ronald Hooghart over scheve loonverdeling

De hedendaagse trend is rondlopen met de tekst 'I LOVE SU' een geweldige benadering overigens, echter is de beleving een andere. Wat we namelijk doen is dit land zoveel mogelijk plukken, ergo nog is dat we dat land criminaliseren en dat van top tot teen. Voor de goede orde wordt hierbij aangeven dat de onderlaag slechts kruimels te pakken krijgt maar dat zij, naar buiten toe, het vaandel van criminaliteit draagt. Het kapitaal groot en klein, nationaal internationaal, handelsondernemingen, allemaal bij elkaar, buiten dit land op alle niveaus uit.

268aef9b8d0ed797dbe9b925e87fcb55.jpgRonald Hooghart, voorzitter van CLO.

De lagere inkomensgroepen zijn daar het slachtoffer van en worden dubbel gestraft, ze krijgen het minst en moeten steeds het gelag betalen van de ontwikkeling op elk gebied. Het gaat niet slechts alleen om grote geldhoeveelheden die de samenleving wordt ingepompt, maar zij zijn het slachtoffer van het recht. Het recht kan gezien worden als een kromme lijn die zich vooral toespitst op de minder draagkrachtigen en vaak ook op de jeugd die door de hedendaagse ontwikkelingen op drift geraakt is.

Corruptie Binnen het kader van de overheid, lanti dus, is verlakkerij uitgegroeid tot cultuur en loopt dwars door alle lijnen en zie je ook hier dat de lagere inkomens groepen de dupe worden van het koloniaal nalatenschap, namelijk elitair en op niveau zijn. De corruptie is haast ongelimiteerd en de immoraliteit zo diep doorgedrongen dat het verschil met normaal gedrag niet meer gezien wordt, in feite bestaat zelfs een eerlijke mening niet meer, vooral omdat oprechte meningen zelf te vuur en te zwaard bestreden worden, zoals men dat pleegt te beschouwen.

Corruptie kan dan ook op elk gebied worden vertaald, bijvoorbeeld:

We brengen geen respect op voor het volk door hem te beliegen met de meest simpele stellingen zoals politiek en vakbeweging gaan niet samen en toch prijken we op de politieke lijsten. Dit soort grappen gaan niet voorbij aan het volk en vooral niet aan de jongeren, die nog opgevoed en gevormd moeten worden. Het arrangeren van oneigenlijke toelagen bij de dienstverlening.

Salarissen ex-ministers Een andere vorm van in de hand gewerkte inflatoire inmenging op de productiegraad van de samenleving is het feit dat zeker 50 ex-ministers een topsalaris van bijkans SRD 10.000 maandelijks meenemen naar huis zonder een poot uit te steken en dan nog praten over 'I LOVE SU', dat is misdadig. Hierbij zitten we nog met een groot aantal ambtenaren, dat met ontheffingen thuis zit en maandelijks loon ontvangen, niemand die hier naar kijkt, terwijl de lagere ambtenaar, die elke dag aan het werk verschijnt zich moet verweren als hij maar even een fout begaat. Het recht is zowaar krom.

De loonontwikkeling heeft zich enige tijd vrij goed en op wetenschappelijke basis gedragen met hier en daar wat immorele inkapseling door groepen die de politiek of onderdruk konden zetten of in een samenspannend geheel verkapte vormen van loon verkregen of konden verkrijgen. Dit kan natuurlijk vertaald worden als verraad aan de basisuitgangspunten van de arbeidersklasse. Deze zijn onder andere ONDERLINGE SOLIDARITEIT, SAAMHORIGHEID en ONTWIKKELING. Jammer genoeg merken we dat vakbondsleiders in onze gemeenschap steeds aan deze actoren voorbij gaan en zelfs meewerken aan processen die tenslotte verdeeldheid brengen binnen de arbeidersklasse.

Goed systeem overboord gegooid De informatie brengt ons naar het loonstelsel door wetenschappers als Mezger en Broer vastgesteld en in 1969 ingetreden binnen het kader van een gedegen loonstelsel voor de overheid. Dit loonstelsel had duidelijke scheidingspatronen ingesteld en was heel simpel te begrijpen en uit te voeren. Onder andere was heel goed aangegeven hoe je loon bij het binnen komen eruit zou zien, zelfs een kind van de zesde klas kon dat bevatten. Intussen blijkt dat dit systeem op basis van politiek opportunisme is teruggedrongen en vervangen door oneigenlijke systemen die buiten alle wetenschappelijke vormen hebben gelegen en nog zijn. Het blijkt thans dat zelfs diegenen die het nieuw stelsel hebben doorgedrukt na drie jaar niets er van begrijpen en zien zelfs de beleidsmakers in deze de bomen door het bos niet meer.

Het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit (ABB) onderscheidde zich op het laatst in 24 schalen onder verdeeld in 7 categorieën (At/m G ).

Dat was heel duidelijk. In kader van de veranderingsprocessen die zich voordeden heeft de CLO vaker aangegeven dit systeem aan te houden met een aanpassing eerst naar 26 schalen daarna naar 33 en tenslotte naar 36 schalen waardoor we nu met zijn allen veiliger zaten dan nu het geval is zowel sociaal/maatschappelijk financieel als wel structureel. Vanwege de kwade bedoelingen van anderen zit de hele samenleving nu in een zak met problemen waar we de eerste tijd niet uit zullen geraken.

Onderwijspoot Tot en met 31 december 1997 was er één loonreeks voor de ambtenaren met daarbinnen de indeling met romeinse cijfer voor de onderwijspoot. Een afgeronde opleiding aan de universiteit of een MO-B opleiding werd beschouwd als te zijn de hoogste opleiding binnen het onderwijs gebeuren. De directeur van een VWO instelling werd dan ook vanuit deze positionering bezoldigd in schaal 22/23 (schaal OD van een departement ) op dat moment SF. 228.000, de directeur van een departement in schaal 24 SF. 246.000 (let wel een verschil van SF. 18.000 met de directeur VWO) en dan de verschillende beroepsgroepen in het kader van de hoogste opleiding op dat beroepsgebied. Het gebeurde wel dat bepaalde toppers van beroepsgroepen weleens boven de grens zoals in het ABB aangegeven werden bevorderd, reden waarom de CLO alternatieven had aangedragen die de redelijkheid en billijkheid waarnaar men zocht kon herbergen,maar ja het kwaad zwerft overal.

Het is goed om aan te geven dat onder andere de onderwijspoot gepaaid en of geaaid is met de benaming strategische groep, in koloniale termen ELITE GROEP GENAAMD, hetgeen trots werd ontvangen door EEN DER LEIDERS VAN DEZE GROEP. De leider gaf zelfs aan dat deze benadering goed was aangezien de ambtenaren geen scholing hadden. We merken echter op dat ze haar toppositie op de ranglijst verpacht heeft aan andere groepen, heel erg is dat ze niet slechts de toppositie is kwijtgeraakt maar ook de positie van haar loon. Onder druk van de CLO is er enige verbetering ingetreden. Hadden de leiders van de onderwijs poot enigszins meegewerkt dan was de positie mogelijk in haar geheel gecorrigeerd en had de onderwijspoot haar positie terug.

Verder van huis Betweterigheid, valselijk gedrag en vastklampen aan zelfgemaakte fouten is er de oorzaak van dat we nu nog verder van huis zijn komen te zitten. Zoals eerder aangegeven was de onderwijspoot in 1997 maximaal SF 228.000 en schoof die in 1998 naar SF 391.000, dat is de BvL-poot. De Fols-poot is opgeschoven naar SF 336.000, de verpleegpoot naar SF 400.000, de brandweer naar SF 501.000, de politie naar SF 650.000 voor alle duidelijkheid zij hier gezegd dat de onderste lagen vrijwel in alle beroepsgroepen het kind van de rekening is geworden, een situatie waarom we als CLO altijd in een vorm van oorlog verkeren met onze werkgever.

Voor diegenen die verder het onderhavige wensen te analyseren geven we hierbij aan dat het FISO-systeem in zijn algemeenheid is uitgegaan van de bestaande situatie uitgaande van januari 1998 en dus in vrijwel alle opzichten subjectief te noemen is. We zijn intussen weer beland in een sfeer van stoten, duwen en manipuleren naar rede van vermeende power en politieke credit, terwijl de lagere inkomensgroepen creperen onder deze vrij onpraktische benaderingen. Een simpele benadering van het onderhavige duidt aan hoe koloniaal we denken en handelen terwijl we de gemeenschap blijven beliegen door te stellen dat we progressief zijn.

Als vakbondsleiders werken we bewust aan verdeeldheid van het arbeidersfront en de arbeidersklasse, we drukken ze naar de armoedigste posities en stimuleren onbewust kruimeldiefstal. Bij de verdeling van de pot is de groep ambtenaren in beginsel met slechts 42% in loon vooruitgegaan terwijl het basisloon van delen van de zogeheten strategische groepen met meer dan 300 % is opgetrokken, jammer genoeg is dat altijd weer ten voordele van de kopgroep. De wenselijkheid van de CLO is dat we als Surinamers gezamenlijk op weg gaan om deze oneigenlijke situaties en verhoudingen de kop in te drukken en ons een weg te banen naar een gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Op weg naar solidariteit, saamhorigheid en ontwikkeling.

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

26-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics