Nickerie.Net, maandag 19 maart 2012


Stap naar neo-dictatuur NDP onder mom van 'reshuffling'

Paramaribo - De afgelopen week was de week van de reshuffling geruchten binnen de Surinaamse gemeenschap. Al maanden is het voor velen duidelijk, dat de Surinaamse regering voor een groot deel uit zeer zwakke broeders en een zuster bestaat en dat er zo snel mogelijk verbetering in gebracht moet worden, wil de NDP-plus regering de regeertermijn niet al te gehavend afronden. Voor de president is het al heel lang duidelijk dat bepaalde mensen moeten worden vervangen,omdat ze gewoon niet deugen of omdat ze de 'gewijzigde beleidsinzichten’ niet op de juiste wijze kunnen of wensen uit te dragen. Dat er wijzigingen binnen het regeerteam moeten komen is voor velen in en buiten de regering duidelijk. Waar die moeten komen is evenwel niet helemaal duidelijk.

Er worden namen van ministers genoemd, die moeten verdwijnen of verplaatst. Of dat allemaal zo gemakkelijk gaat is nog de vraag. De president hoort een sterk staatshoofd te zijn, maar dat zal hij dan nu wel moeten bewijzen zonder de coalitie in echt gevaar te brengen. Haalt hij Waterberg weg op Volksgezondheid en accommodeert hij de BEP niet op een afdoende manier dan is het niet uitgesloten, dat de partij uit de coalitie stapt en zich bij de oppositie aansluit. Als Bouterse Amafo weghaalt op Sociale Zaken zal hij een andere kandidaat van de ABOP een goede post binnen het kabinet moeten geven, anders gaat Brunswijk moeilijk doen. En hoe je het ook keert of draait, elke zetel minder betekent een verzwakking. Gaat de president Pertjaja Luhur tegen de haren instrijken door Sapoen op Onderwijs weg te halen, dan zal hij voor compensatie moeten zorgen wil hij ook de Javaanse poot binnen de regering niet helemaal kwijtraken.

Bij de KTPI is het inmiddels al een stuk makkelijker geworden. Soemita is zijn twee parlementszetels kwijtgeraakt door het weglopen van Wongsoredjo en Wangsabesari. Soemita zal dan vermoedelijk ook geen uitnodiging meer krijgen voor het coalitieoverleg . De BEP krijgt al sinds eind vorig jaar geen uitnodiging meer voor dat overleg. De BEP voelt zich daarom al enige tijd geen deel meer van het beleid en vindt een eventueel wegjagen van Waterberg ook niet als een verrassing komen.

Verzwakking van de KTPI door het vertrek van Wongsoredjo en Wangsabesari zal het voor Bouterse gemakkelijker maken Martosatiman te verwijderen bij ROGB. Of er daar een NDP’er wordt geplaatst is de vraag. Bouterse zou een voordracht van Wongsoredjo of Wangsabesari kunnen honoreren en die kandidaat onder curatele kunnen stellen door belangrijke posten binnen het departement in te vullen met partijgenoten. Op die manier zijn de rebellen binnen de KTPI geneutraliseerd.

Waar het de NDP en haar voorzitter naar onze mening om gaat is de macht binnen DNA te consolideren en ervoor te zorgen, dat er gedurende de komende tijd tot 2015 slechts loyaliteit aan het door de NDP uitgestippelde beleid wordt gedemonstreerd. Lastposten, die regelmatig het chantagemes te voorschijn wensen te halen moeten uitgeschakeld worden. Dat kan op verschillende manieren worden bereikt. Ook binnen de ministerraad moeten de wijzigingen de loyaliteit van het beleid uitstralen. Bij de aangekondigde kabinetswijzigingen moet nog blijken welke partners kneedbaar zijn.

Niet een ieder laat zomaar over zich heen lopen en Brunswijk heeft bijvoorbeeld al laten weten, dat als Amafo moet wijken, ook Abrahams het veld zal moeten ruimen, omdat er al zoveel te doen is geweest rond het door hem ‘’beheerde’’ departement van Openbare Werken. Wij denken daarbij aan de vele schandaaltjes, die er reeds zijn geweest rond Abrahams. Eén van de meest uitspringende schandalen behelst de op handen zijnde bouw van de brug over de Surinamerivier nabij Carolina. Brunswijk is dus één van de partners, die zich niet zomaar zullen laten kisten. Bouterse moet thans zijn power tonen en het is dan maar zien hoever hij komt met zijn reshuffling. Wat voor personen, die een goed beeld hebben binnen de Surinaamse politiek steeds duidelijker wordt is, dat de NDP erop uit is andere politieke entiteiten te ondermijnen ten gunste van haar eigen groei en dat dit ook binnen het coalitieverbond gebeurt en dan wel op zeer sluwe wijze.

Binnen het Nieuw Front is men zich er terdege van bewust, dat dat het streven van de paarse partij is. Een dergelijke strategie kan voordeel opleveren, maar kan ook mensen wakker schudden en doen besluiten de gelederen te sluiten en tot blokvorming over te gaan om dit gevaar wederom te doen wijken. Het ondermijnen van de KTPI is nu wel aardig gelukt. Bij de komende verkiezingen kan de partij echter weer tot bloei geraken, omdat ook daar men in de gaten heeft wat voor spelletje er is gespeeld ten nadele van de etnisch Javaanse partij. Ook bij de BEP heeft men goed in de gaten wat verraad aan de partij betekent en men is zich vooral in Brokopondo daartegen aan het wapenen.
 

Bouterse buigt zich thans over de herschikking van zijn kabinet en wenst rust en volledige ondersteuning van zijn NDP-beleid te bewerkstellingen. Of dat hem lukt is nog maar de vraag. De man kijkt thans tegen torenhoge problemen aan en die nemen eerder toe dan af. Hoge prijzen, te hoge government take, inflatie, afname koopkracht, onvrede bij vrijwel alle loontrekkers, groot geldgebrek, nauwelijks toename van de staatsinkomsten, stagnerende huizenbouw, vraagstukken binnen de grondproblematiek, nog steeds onvoldoende geld voor de uitvoering van zijn zeer populistisch aandoende mega-projecten, die door velen als luchtkastelen worden gezien.

Ook weet de president, dat het kabinet in populariteit afneemt naar gelang de bevolking verder verpaupert. De prijzen onder controle krijgen gaat niet zo gemakkelijk, dat weet hij uit de jaren tachtig en Bouterse weet ook heel goed, dat we de spookbeelden van schaarste en rijenvorming voor winkels niet meer willen hebben. Men vergelijkt nu reeds de afgelopen 19 maanden met de periode van de regeringen-Venetiaan II en III. En als men dan gaat vergelijken dan was er tien jaar lang een wisselkoers van 2.80 SRD voor een Amerikaanse dollar en waren de prijzen in de winkels behoorlijk stabiel. Dat is al maanden niet meer zo. En de onvrede moet Bouterse maar zien weg te nemen. Hij zal nog heel wat kostbare uren moeten besteden aan zijn voorgenomen kabinetswijzigingen. Misschien is het wel goed, dat hij zich tussen het groen terugtrekt om tot de juiste beslissingen te kunnen geraken.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

19-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics