Nickerie.Net, donderdag 22 maart 2012


Wijziging amnestiewet bescherming moordenaars’

In de amnestiewet van 1992 en ook in de voorgaande amnestiewetten is overduidelijk aangegeven dat alle amnestieregelingen betrekking hebben op misdrijven tegen de staatsveiligheid en de openbare orde. Het is evident dat de voorgenomen wijziging en uitbreiding van de amnestiewet van 1992, bedoeld is om de moordenaars, opdrachtgevers en medeverdachten van de decembermoorden volledig te vrijwaren van straf.

In de nacht van 7 op 8 december 1982 zijn 15 critici van het toenmalige militaire schrikbewind gemarteld en vermoord. Het is zonneklaar dat deze moorden tijdens het toenmalige militaire schrikbewind hebben plaatsgevonden. Het militaire schrikbewind stond toen onder leiding van de huidige president Desi Bouterse. De moordenaars, opdrachtgevers en medeverdachten lopen nog altijd vrij rond. Volgens Ruben Rozendaal hebben Desi Bouterse en Ramon Abrahams, Hawker vanuit een hinderlaag beschoten.

De dood van Hawker, Horb en Mahadew wordt door Ruben Rozendaal rechtstreeks toegeschreven aan de huidige president Desi Bouterse. Ruben Rozendaal zei ook dat de huidige president degelijk aanwezig was in Fort Zeelandia tijdens de 8 decembermoorden. Hij zei ook dat verschillende mensen, onder wie ook Bouterse hebben geprobeerd hem te weerhouden om verklaringen af te leggen of naar de zitting te gaan.

Naarmate het 8 decemberproces van 1982 de eindfase nadert, wordt het erg heet onder de voeten van de moordenaars, opdrachtgevers en medeverdachten. Opmerkelijk is, dat sedert Ruben Rozendaal een aantal onthullingen heeft gedaan over de decembermoorden, de moordenaars, opdrachtgevers en medeverdachten nóg meer in paniek raken.

Door de coalitie, met name MC, Palu en VA, is een initiatiefwet ingediend bij het parlement om de amnestiewet van 1992 te wijzigen en verder uit te breiden met wetsartikelen die ook wetskracht zullen hebben op moorden en andere misdrijven tegen de menselijkheid. Ik denk dat de onthullingen van Ruben Rozendaal ertoe geleid hebben dat de initiatiefwet ingediend is.

Door de amnestiewet te wijzigen beken je in feite schuld. De vraag is: aan wie en waarom ga je amnestie verlenen? Immers, als je weet dat je geen misdrijf gepleegd hebt tegen de menselijkheid, waarom moet je dan indekken met wijziging en uitbreiding van de amnestiewet? In de periode 1985- 1989 was er sprake van een binnenlandse oorlog.

De amnestiewet van 1992 was bedoeld om de rust in het land te doen wederkeren. Mensen die een misdrijf hadden gepleegd tegen de menselijkheid waren uitgesloten van amnnestie. En als Rashied Doekhie zegt dat men selectief te werk gegaan is bij het verlenen van amnestie aan groepen of personen is dat een grote kolderiek van hem. Maar we zijn niet anders van hem gewend. Immers, het is deze Doekhie geweest die door zijn onfatsoenlijk gedrag, zichzelf en Suriname in het vizier van het internationale publiek aan de schandpaal genageld heeft.

Erger nog, met deze uitspraak rechtvaardigt hij de algemene perceptie van hem, het onvermogen te hebben zich uit de immorele en onethische sloot te kunnen optrekken en zich te kunnen handhaven in een leefmilieu waar respect voor elkaar en rechtgeaardheid als normale kernwaarden worden beschouwd. Hij en zijn consorten bewijzen verder met deze kreet ook de cognitie te ontberen van de noodzaak voor een amnestiewet.

Amnestiewetten worden afgekondigd juist daar waar er een bijzondere afwijking van de werking van geldende wetten noodzakelijk wordt geacht, getoetst door de wetgever aan opportuniteitsbeginselen. Dus het gaat om afzonderlijke gevallen welke weinig of niets te maken hebben met selectiviteit. Suriname heeft zich gecommitteerd aan internationale verdragen zoals: Het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten en Het Internationaal Strafhof, etc. Volgens de rechtsregels van deze organistaties komt misdrijf tegen de menselijkheid niet in aanmerking voor amnestie.

Volgens insiders staan de hoofdverdachte Desi Bouterse en de medeverdachten van de 8 decembermoorden achter deze inititatiefwet, ze hebben er baat bij. Want indien zij schuldig bevonden worden gaan ze voor langere tijd achter de tralies, derhalve kan zo een amnestiewet hun goed van pas komen. Het is nu evident dat President Bouterse koehandel drijft met de PL en ABOP.  Laat mij dat hard zeggen. Indien de PL en ABOP niet meewerken aan de wijziging van de amnestiewet zullen hun ministers gereshuffeld worden. Zo simpel is dat ‘ding’.  

Het geblaf van Ivan Graanoogst vorige week in de media was een storm in een glas water. Het moet een ieder duidelijk zijn, dat het fabeltje van reshuffeling slechts een chantagemiddel is, om van de leiders van de andere coalitiepartners gedaan te krijgen om voor de initiatiefwet te kiezen. Ik vind het verontrustend dat de indieners van deze initiatiefwet hun ziel hebben verkocht aan de duivel. Er moet een keertje hard gezegd worden dat deze parlementariërs lafaards zijn. Ze hebben  het volk bedrogen.

Hebben deze indieners van de initiatiefwet geen gewetenswroeging wat ze gedaan hebben? De parlementariërs moeten goed weten dat zij door het volk gekozen zijn om de belangen van het volk te dienen. En niet om de belangen van moordenaars, mensenrechtenschenders en verkrachters te behartigen. Het wordt iets moois, als een groep parlementariërs morgen opstaat en een ontwerpwet indient om een moordenaar of verkrachter amnestie te verlenen.

Indien de initiatiefwet wordt goedgekeurd door het parlement, is dat een dolksteek in de rug van de rechterlijke macht. Het wordt een zwartebladzijde in de historie van ons parlement. Van hieruit roep ik de gehele natie op om krachtig te protesteren tegen de voorgenomen wijziging van de amnestiewet van 1992. Ook de parlementariërs worden opgeroepen om het persoonlijk- en of partijbelang ondergeschikt te maken aan het volksbelang. Want het volk heeft u in het parlement geplaatst om het belang van het volk te dienen.

Het Surinaamse volk dient goede nota te nemen van het geen DNA-lid Santokhi heeft toegelicht in een intervieuw, namelijk dat bij aanname van deze initiatiefwet de democratische rechtsstaat in feite is gecompromitteerd. De representanten van het volk in de DNA die deze wet hebben geïnitieerd hebben eigenmachtig gehandeld. Zij hebben vooraf niet afgestemd met het volk.

Door deze handelwijze hebben deze initiatiefnemers ook het TRIAS POLITICA-principe flagrant geschonden, waarbij de wetgever met deze initiatiefwet direct intervenieert in de rechterlijke macht. Dit zal ernstige repercussies hebben zowel nationaal als internationaal voor Suriname. Tot zover het parlementslid Santokhi.

Door de indiening van de initiatiefwet wordt de democratie en rechsstatelijkheid aan flarden geschoten door de indieners. Als volk streven wij naar vrede en vrijheid, naar democratie en rechtsstatelijkheid, naar wederzijds respect en verantwoordelijkheidsbesef, naar welvaart en veiligheid, naar verdraagzaamheid en participatie, rechtvaardigheid en solidariteit.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden/ Fos Network

22-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics