Nickerie.Net, vrijdag 23 maart 2012


Bond van Leraren protesteert tegen aantasting rechtsstaat

Naar aanleiding van de poging tot aantasting van de rechtsstaat Suriname, heeft het bestuur van de Bond van Leraren gemeend heden een spoedbijeenkomst te houden met zijn shopstewards ter bespreking van de ontstane situatie in ons land.

Wij hebben geconstateerd dat vanuit het parlement acties zijn ondernomen ter aanpassing van de Amnestiewet, waarbij totaal voorbij is gegaan aan de bevoegdheden van de rechterlijke macht. Het is van eminent belang dat wanneer de onafhankelijke rechter met rechtspleging bezig is, hij dat ongestoord, zonder interventie van de wetgevende macht en de uitvoerende macht, moet doen.

De rechtsstaat in Suriname moet worden gehandhaafd. Wij zijn van oordeel dat de onafhankelijke rechtspraak in Suriname moet worden gegarandeerd. Derhalve moet de rechter de kans geboden worden een uitspraak te doen met betrekking tot het 8 Decemberstrafproces. De Bond van Leraren wil benadrukken dat geen enkele organisatie gestoeld op democratische principes in een dictatuur zal gedijen. Daarom roept de bond de gehele gemeenschap op krachtig daartegen te protesteren.

Als vorm van protest zal de Bond van Leraren zijn leden oproepen voor een spoed algemene ledenvergadering op dinsdag 27 maart om 10.00 uur in het BVL-centrum.

Namens de Bond van Leraren,

De voorzitter,

W. Valies

 

De secretaris,

M. Sewnundun-Mangre

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

23-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics