Nickerie.Net, vrijdag 23 maart 2012


Internationaal Strafhof wijst parlement op verantwoordelijkheid

De coalitie van het Internationaal Strafhof heeft haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over de pogingen om de Amnestiewet te wijzigen. In een brief aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons , wijst de internationale coalitie erop dat Suriname partij is bij het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens en het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.

“Wij roepen het parlement op om dit wetsvoorstel te verwerpen gezien de inherente verplichtingen die Suriname volgens het Internationaal recht heeft.” De internationale coalitie wijst erop dat met aanname van de wijziging van de Amnestiewet, zoals voorgesteld, alle internationale misdrijven begaan tijdens de militaire dictatuur en de Binnenlandse oorlog worden kwijtgescholden. Dat betekent dat de rechten op de waarheid en rechtvaardigheid veel slachtoffers wordt ontnomen.

De brief aan parlementsvoorzitter Geerlings-Simons is ondertekend door verschillende mensenrechtenorganisaties in Amerika. Suriname heeft zich sinds november 1987 gecommitteerd aan het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de rechten van de mens en heeft zich daarmee verplicht zich te houden aan de wetgeving van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens (IACHR).

Duidelijk over amnestie Het hof is duidelijk is zijn wetgeving over amnestie voor internationale misdrijven die onverenigbaar zijn met de bepalingen van het verdrag. “Alle amnestie bepalingen, bepalingen inzake wetten en het nemen van maatregelen die bedoeld zijn om verantwoordelijkheid te elimineren, zijn niet ontvankelijk, omdat deze bestemd zijn om onderzoek en bestraffing te voorkomen van degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals foltering, buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en gedwongen verdwijning,- allemaal verboden- omdat ze in strijd zijn met niet-opschortbare rechten erkend door de Internationale wet inzake de rechten van de mens.”

De mensenrechtenorganisaties wijzen er bovendien op dat de IACHR heeft vastgelegd dat de verplichting om te proberen daders van internationale misdrijven op te sporen en te straffen – waaronder misdaden tegen de menselijkheid – is afgeleid van de plicht opgenomen in het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de verplichting om de rechten te beschermen.”De Staten kunnen hun plicht niet verzaken om een onderzoek in te stellen naar de personen die verantwoordelijk zijn voor misdaden tegen de menselijkheid, deze te identificeren en te straffen door amnestiewetten of enige andere gelijksoortige nationale bepalingen af te dwingen. “Misdrijven tegen de menselijkheid zijn misdrijven die niet vatbaar zijn voor amnestie.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

23-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics