Nickerie.Net, maandag 26 maart 2012


Internationaal Strafhof verwerpt amnestieplannen DNA

,,Suriname is ook partij bij het Statuut van Rome, een verdrag waarin de geest stevig is geworteld in het idee dat er geen straffeloosheid mogelijk is voor internationale misdrijven, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Wij roepen het parlement daarom op zorgvuldigheid te betrachten tegen de achtergrond van zijn verantwoordelijkheid en dit wetsvoorstel te verwerpen, aangezien Suriname verplichtingen heeft jegens het Internationaal Recht, met name als partij bij het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Statuut van Rome bij het Internationaal Strafhof.” Dat schrijft de Coalitie van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) in een open brief aan De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) met adressering aan voorzitter Jenny Simons.

Getuige Onno Flohr wijst Krijgsraadpresidente Cynthia Valstein-Montnor tijdens een schouwing gistermiddag de exacte plek berucht als "Bermuda Driehoek"  aan, waar de 16 opgebrachte mannen vanaf 7 december 1982 waren opgesloten voordat 15 hunner op 8 en 9 december werden doodgeschoten. Alleen vakbondsleider Fred Derby verliet het fort levend.  Het Internationaal Strafhof heeft De Nationale Assemblée opgeroepen een voorstel tot verruiming van de Amnestiewet en wel zodanig, dat de verdachten in de 8 decembermoorden straffeloos worden, te verwerpen. (Foto: Ranu Abhelakh)Getuige Onno Flohr wijst Krijgsraadpresidente Cynthia Valstein-Montnor tijdens een schouwing gistermiddag de exacte plek berucht als "Bermuda Driehoek" aan, waar de 16 opgebrachte mannen vanaf 7 december 1982 waren opgesloten voordat 15 hunner op 8 en 9 december werden doodgeschoten. Alleen vakbondsleider Fred Derby verliet het fort levend. Het Internationaal Strafhof heeft De Nationale Assemblée opgeroepen een voorstel tot verruiming van de Amnestiewet en wel zodanig, dat de verdachten in de 8 decembermoorden straffeloos worden, te verwerpen. (Foto: Ranu Abhelakh)

In de brief wordt Suriname erop gewezen, dat door goedkeuring van de voorgenomen wetswijziging, alle internationale misdrijven begaan tijdens de militaire dictatuur en de Binnenlandse Oorlog straffeloos worden. Daarmee zouden rechten op de waarheid en gerechtigheid komen te vervallen, een onrecht tegen de slachtoffers en nabestaanden. De brief is ondertekend door elf mensenrechtenorganisaties uit de regio. Ze schrijven verder: ,,Suriname is sinds november 1987 partij bij het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en heeft daarmee de jurisdictie van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (IACHR) erkend,” schrijven de protesterende organisaties. In sommige van de belangrijke zaken, die het hof reeds in behandeling heeft genomen, is het hof duidelijk geweest dat amnestie voor internationale misdrijven onverenigbaar zijn met de bepalingen van het Verdrag.

In de zaak “Barrios Altos 2001” is bepaald dat “alle amnestiebepalingen, bepalingen inzake voorbereiding en genomen maatregelen die bedoeld zijn om verantwoordelijkheid te elimineren niet-ontvankelijk zijn, omdat zij bestemd zijn om het onderzoek en de bestraffing te voorkómen van degenen, die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals foltering, buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies en gedwongen verdwijning, allemaal verboden omdat ze in strijd zijn met de niet-opschortbare rechten, zoals vastgelegd in de internationale rechten van de mens.”

ICC

Wikipedia: Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, afkorting ICC/CPI) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen. De werktalen zijn Engels en Frans. Het Internationaal Strafhof is in 2002 opgericht en gevestigd in de Binckhorst in Den Haag, in een voormalig KPN-gebouw langs snelweg A12. Nederland betaalt de huur voor het gebouw, zo’n 6 miljoen euro per jaar. Dit Strafhof dient niet verward te worden met: Het Internationaal Gerechtshof (dat gevestigd is in het Vredespaleis in Den Haag. Dit hof behandelt rechtsgeschillen tussen staten) en het Joegoslavië-tribunaal (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) dat eveneens in Den Haag zetelt. Op 17 juli 1998 werd op voordracht van de Verenigde Naties het Statuut van Rome[1] ondertekend, dat de basis legde voor de oprichting van het Internationaal Strafhof. Het Hof bestaat uit achttien rechters. Deze zijn afkomstig uit staten die partij zijn bij het Statuut. Zij worden gekozen door de vergadering van de partijen bij het Statuut van het Internationaal Strafhof. Het Statuut van Rome is van kracht geworden op 1 juli 2002. Artikel 11 van dit statuut bepaalt dat het Hof uitsluitend jurisdictie (rechtsmacht) heeft over misdrijven gepleegd na deze datum. Artikel 5 bepaalt welke misdaden binnen de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen. Thans zijn dat bovengenoemde genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, maar vanaf 2017 zal het ook agressie kunnen zijn. De artikelen 6 t/m 8 omschrijven welke daden vallen binnen de definitie van de eerste drie begrippen. Inmiddels hebben 120 landen, waaronder alle EU-lidstaten, het statuut geratificeerd of zijn anderszins tot het statuut toegetreden, waarmee zij “verdragsstaat” (“state party”) van het Hof zijn geworden. België werd verdragsstaat op 28 juni 2000, Nederland op 17 juli 2001, Suriname op 15 juli 2008.[4]

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

26-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics