Nickerie.Net, maandag 26 maart 2012


Reshuffling te midden van spanningen binnen coalitie

Volgens een recente IDOS-peiling deugt het kabinet-Bouterse voor geen meter en is het de hoogste tijd, dat er aanzienlijke wijzigingen moeten worden aangebracht wil men de resterende regeertermijn zonder ernstige kleerscheuren doorkomen. Dat vooral de president van dit land al enige tijd in de gaten heeft, dat zijn regeerteam er een potje van maakt en zeker niet in staat is het land verder tot een redelijke ontwikkeling te brengen weet thans een ieder. Het roer moet omgegooid worden en daarvoor zullen er mutaties binnen de Raad van Ministers moeten worden doorgevoerd.

Zo een twee weken geleden gonsde het reeds van de geruchten, dat de president verschillende ministers zou bedanken. Op een gegeven moment ging er een gerucht, dat bepaalde bewindslieden reeds hun bureau hadden opgeruimd en gewoon rekening hielden met een sein van de president, dat ze hun portefeuille kwijt waren. Zeker één minister kreeg daarna te horen, dat het nog lang niet zover was en dat hij zijn tas weer kon uitpakken. De krachten binnen het politieke en vakbondsveld waren aan het werk gegaan en hadden hun tanden tegenover de president laten zien en die zou dan even gas hebben teruggenomen. Een minister stelde zelfs dat hij er geen moeite mee heeft af te treden, omdat hij de volgende dag, gezien zijn “skills”, weer aan het werk zou zijn.

Dat er een beter beleid moet komen staat als een paal boven water. Alleen is het de vraag of een kabinetswijziging echt de oplossing van het probleem is. Ook moet gelijk gesteld worden dat kundige , eerlijke en niet dieftige technocraten die naar eer en geweten voor dit land willen komen werken, niet voor het oprapen liggen en in veel gevallen geen ministersfuncties onder een ‘’baas’’ als Bouterse ambiëren. Dus het vinden van geschikte kandidaten ter vervanging van leden uit de huidige Raad van Ministers is zeker geen eenvoudige opgave.

Iedere persoon, die ambities heeft om minister onder Bouterse te worden weet van te voren, dat het zeker geen eenvoudige taak wordt en dat hij voortdurend in de gaten zal worden gehouden door NDP-elementen, die als spionnen op zijn te beheren departement worden geplaatst. Ook kan je binnen de kortste keren eruit worden gezet. Het laatste gaat nog veel sneller als je politieke backing er niet is of gewoon wegvalt. Waterberg en Martosatiman kunnen de eersten zijn, die het veld moeten ruimen als de bijltjesdag voor Bouterse aanbreekt en besloten wordt wie blijft en wie vertrekt.

Ook is het mogelijk, dat er verschuivingen binnen de raad zullen plaatsvinden. Dat zal allemaal mogelijk worden als de coalitiepartners, die nog van belang zijn voor de continuïteit van de regering-Bouterse, het eens zijn over zijn beslissingen. Reeds is gebleken, dat Brunswijk als voorzitter van ABOP heeft laten weten dat als Amafo op Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet verdwijnen, Abrahams ook op OW de plaat moet poetsen. Er moet beter beleid gevoerd worden en dat heeft de IDOS-peiling al uitgewezen. Hoe men dat wenst te gaan invullen is nog maar de vraag. Na ruim anderhalf jaar is het namelijk zo,dat de regering-Bouterse maar bitter weinig heeft laten zien van haar beloofde prestaties.

Er wordt wel op grote schaal geld verkwist en mensen de laan uitgestuurd wegens de zogenaamde gewijzigde beleidsinzichten, maar deze handelingen zijn niet indrukwekkend en het verschijnsel van de vele buitenfunctiestellingen van capabele krachten is er alleen maar zware irritatie bij de bevolking ontstaan. Als er een reshuffling dient te worden doorgevoerd zal Bouterse dat alleen maar kunnen doen met medewerking en goedachting van de de coalitiepartners wil hij zijn regering tot 2015 behouden.

Hij weet ook heel goed, dat hij niet meer naar believen ministers kan aantrekken en wegjagen zoals hij dat gewend was te doen tussen 1980 en 1987. Suriname heet thans een democratische rechtsstaat te zijn. Hoe lang het nog een democratische rechtsstaat blijft onder Bouterse is ook een vraag, die thans steeds vaker en luider wordt gesteld. Ook is het zo, dat er thans politieke verhoudingen binnen de NDP-plus regering aan het ontstaan zijn, die niet bepaald gezond kunnen worden genoemd. Er heerst groot wantrouwen tegenover de dominantie van de NDP en bepaalde partners zijn het beu steeds weer het gevoel te moeten hebben binnen de coalitie een inferieure positie in te nemen.

Wat de kabinetswijziging misschien wel voor langere tijd in de koelkast heeft gezet is de amnestiekwestie, die de afgelopen week het hele land in beroering heeft gebracht. Voorafgaande aan de behandeling van de wijziging van de amnestiewet in DNA was het al duidelijk, dat er binnen de coalitie behoorlijke scheuringen waren ontstaan. De Volks Alliantie met als leider Salam Somohardjo gaf al te kennen niet te kunnen meegaan met het in gediende voorstel. Ook de BEP kondigde aan niet vóór het wetsontwerp te stemmen. Dit gedrag wijst er op, dat er niet langer kan worden gesproken van cohesie binnen de coalitieregering van meneer Bouterse. Deze dwarsligging van coalitiegenoten zal ze zeker niet in dank worden afgenomen door de regeringsleider en zal de spanning binnen het samenwerkingsverband alleen maar verhogen. Wij van Keerpunt zijn van mening, dat de nog resterende regeertermijn van dit kabinet nu reeds gestoeld is op grote tegenstellingen en spanningen en het ons zeker niet vreemd zal voorkomen als de president op een gegeven moment zal beslissen vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Wie zei ook al weer. “Wat niet bij elkaar hoort zal ook niet bij elkaar blijven?” En dat geldt natuurlijk voor deze coalitie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

26-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics