Nickerie.Net, maandag 26 maart 2012


Veroordeling Suriname moet worden voorkomen

Essayist Theo Para schrijft in een open brief aan assembleevoorzitter Jennifer Simons , dat in het nationaal belang voorkomen moet worden dat Suriname internationaal wordt veroordeeld. Dit naar aanleiding van het initiatiefvoorstel om de amnestiewet te wijzigen.

Geachte mevrouw,

De initiatief Amnestiewet van de Groep van Vijf (zes minus de spijtoptant) heeft anders dan het zegt te beogen, een toestand van verdeeldheid, polarisatie en onrust geschapen. Dat niemand boven de wet staat, dat moord bestraft moet worden en dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht dient te worden gerespecteerd zijn doorleefde nationale waarden. Die democratische kernwaarden zijn vervat in de grondwet en ons Wetboek van Strafrecht. Een wet willen aannemen die daar haaks op staat kan voorspelbaar op verontwaardiging, walging en weerstand rekenen.

De Groep van Vijf heeft het rechtsgevoel en de waardigheid van vredelievend Suriname geminacht door te kiezen voor overrompeling van De Nationale Assemblee en selectieve behartiging van het dadersbelang. De slachtoffers van 8 december 1982 en hun familieleden wordt recht ontzegd. Ik spreek van dadersbelang en niet van verdachtenbelang, omdat verdachten die zich onschuldig achten niet gebaat zijn bij amnestie. Amnestie impliceert immers schuld.

Aanslag rechtszekerheid

De wijziging van de Amnestiewet van 1989 met als specifiek oogmerk het stopzetten van het 8 decemberstrafproces zou een aanslag op de rechtszekerheid betekenen. Ook de slachtoffers en nabestaanden van de binnenlandse oorlog wordt daarmee recht onthouden. De ruime, willekeurig aandoende formuleringen van de initiatief Amnestiewet zoals ‘gebeurtenissen van december 1982 en de binnenlandse oorlog’ laten alle ruimte ook de massaslachting in 1986 te Moiwana onder de amnestieregeling te laten vallen. Daarmee druist de initiatief Amnestiewet concreet in tegen het vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten, dat Suriname had veroordeeld tot vervolging en bestraffing van de daders. In dat vonnis werd Suriname ook opgedragen de Amnestiewet van 1989 vanaf het begin nietig te verklaren.

De Groep van Vijf is voor zover zij zich juridisch heeft laten adviseren achteloos geweest ten aanzien van de kwaliteit en deugdelijkheid van de advisering. De uitsluiting van misdaden tegen de menselijkheid van amnestie in de wet van 1989 blijft immers na de voorgestelde wijziging staan. De rechter in het 8 decemberstrafproces zou na toetsing zich niet hoeven laten tegenhouden door de voorgenomen Amnestiewet 2012. De ontvoeringen en decembermoorden waren immers schoolvoorbeelden van misdrijven tegen de menselijkheid. Het staatsapparaat werd misbruikt, het betroffen zeer ernstige misdrijven en de foltering en moorden vonden plaats in het kader van politieke discriminatie.

Internationale toezegging

De Groep van Vijf heeft met haar roekeloze en opportunistische partijpolitieke manoeuvres in zaken van recht, moraal en menselijke waardigheid niet alleen het moeizaam opgebouwde post-dictatoriale, onderlinge vertrouwen ondergraven, zij heeft de republiek in de internationale media in de beklaagdenbank geplaatst. Minister Lackin van Buitenlandse Zaken kreeg verontwaardigde ambassadeurs, van de Caricom tot de Verenigde Staten, op bezoek. Hij zegde toe dat de regering zich niet in de rechterlijke macht zal mengen. Met deze internationale toezegging neemt elk redelijk mens aan dat de poging van de Groep van Vijf om het 8 decemberstrafproces onmiddellijk te doen stopzetten, is mislukt. Ook zij die de ontmaskerende waarheid vrezen, zullen het moeten aanhoren.

Er zijn helaas nog geen tekenen dat de Groep van Vijf de initiatief Amnestiewet zal intrekken. Tegelijkertijd zijn er sterke signalen, onder meer van internationale rechtsgeleerden, dat bij aanname van de Amnestiewet Suriname kan rekenen op veroordeling bij internationale gerechtshoven, omdat de initiatief Amnestiewet indruist tegen de internationale mensenrechtenverdragen die Suriname heeft geratificeerd. Veroordeling van Suriname brengt schade aan onze nationale identiteit, schrikt bonafide investeerders af en hindert de sociaaleconomische ontwikkeling. Het is dan ook in het belang van alle Surinamers, voor en tegenstanders van de initiatief Amnestiewet om te voorkomen dat de republiek Suriname wordt veroordeeld als handelend in strijd met de internationale rechtsorde.

Als parlementsvoorzitter staat u voor de volksvertegenwoordiging, het hoogste constitutionele orgaan en hebt u bijzondere verantwoordelijkheden als het gaat om de goede naam en integriteit van Suriname. Ik wil u dan ook voorstellen alvorens de initiatief Amnestiewet in behandeling te laten nemen, het te doen toetsen aan het internationale recht door onafhankelijke deskundigen. Dat past in een zorgvuldige, nationale en inclusieve benadering van het vraagstuk. Indien mocht blijken dat de initiatief Amnestiewet bij aanname door De Nationale Assemblee tot een internationale veroordeling van Suriname zou leiden, dan neem ik aan dat ook de Groep van Vijf geen voorstander zal zijn van het in behandeling nemen. Want de kiezer zal snoeihard oordelen over het plaatsen van het belang van één individu boven dat van land en rechtsorde.

Hoogachtend, Theo Para

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

25-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics