Nickerie.Net, zondag 01 april 2012


Verkeerde discussie op verkeerd moment

De discussie op dit moment is verkeerd omdat deze op dit moment niet moet gaan over een wetsvoorstel voor of tegen amnestie maar over de wijze waarop amnestie al dan niet kan worden verleend in overeenstemming met: 'de grondwet, de scheiding van wetgevende-, uitvoerende- en rechterlijke macht (trias politica), respect voor het onafhankelijk functioneren van de rechterlijke macht, internationale verdragen over de rechtsorde en de mensenrechten en respect voor de rechten van de nabestaanden'.

Strafproces

In de zorgvuldig en transparant verlopende strafzaak zijn de rechten van de verdachten volledig gerespecteerd waarbij zelfs geen aanhoudingen hebben plaatsgevonden, terwijl de aanklacht moord bij enkele verdachten daartoe wel aanleiding zou kunnen geven.

Rechtsgevoel

 Voor het rechtsgevoel van de samenleving en de vereiste rust is het noodzakelijk rekening te houden met de bezorgde en afkeurende reacties over de huidige gang van zaken door belangrijke maatschappelijke organisaties, nationale en internationale deskundigen op het gebied van Recht en Wet, nationale en internationale deskundigen op het gebied van mensenrechten, religieuze organisaties die de gevoelens van grote delen van de samenleving vertolken, organisaties van werkgevers en van werknemers enz.

Afronding strafzaak

 Na de uitspraak van de rechter waarin wordt vastgesteld wie welke strafbare feiten heeft begaan, is het tijd om een oplossing te zoeken voor de daaruit voortvloeiende consequenties en resterende problemen. Belangrijke vraagstukken als hoger beroep, berechting, verzoening, amnestie en gratie kunnen dan worden getoetst aan onze zeden en gewoonten, rechtsgevoel en internationale verplichtingen.

Landsbelang

 Het landsbelang is niet gediend met het geforceerd opleggen van een niet breed gedragen politiek besluit met vergaande consequenties voor de toekomst van land en volk door een numerieke meerderheid in het parlement. Dat is geen wijs beleid, verscherpt de tegenstellingen en zal niet het gewenste resultaat opleveren. Bovendien is zowel voor als na de verkiezingen terecht gesteld dat de rechtsgang ongemoeid zou worden gelaten.

Consensus

Door het voorstel in te trekken en ruimte te scheppen om in goed onderling overleg met de oppositie, rechtsgeleerden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en van de nabestaanden, te komen tot een breed gedragen standpunt over dit belangrijke onderwerp, wordt een stap gezet op weg naar een waardige afsluiting van deze tragische periode in onze recente geschiedenis.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Geduld, wijsheid en prudentie zijn nu nodig om op een maatschappelijk, politiek, gewetensvol en moreel verantwoorde wijze een begaanbare weg te vinden uit onze problemen.

Theo Hiemcke

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

31-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics