Nickerie.Net, maandag 02 april 2012


Nieuw Front vraagt samenleving bescherming rechtsstaat

Het Nieuw Front roept de samenleving in op om de democratische rechtsstaat te helpen beschermen en wet en recht te helpen waarborgen. In een verklaring maakt het Nieuw Front zijn standpunt over de wijziging van de amnestiewet kenbaar. "Het Surinaamse volk werd recent onaangenaam verrast en geschokt door de indiening van een ontwerp initiatiefwet ter wijziging van de “amnestiewet” 1992 door leden uit de coalitie van de Nationale Assemblee. Het ontwerp beoogt amnestie te verlenen aan betrokkenen in de periode van april 1980 tot en met augustus 1992 met name om personen betrokken bij de moorden van 8 december 1982.

7b0047c0bf4983c28558c5e571b77ede.jpgMede na consultatie van sociaal maatschappelijke groeperingen uit de samenleving is het Nieuw Front van oordeel dat dit ontwerp van wet een ernstige aantasting inhoudt van de rechtsorde en de Trias politica die een scheiding van de staatsmachten inhoudt. Dit ontwerp betekent een regelrechte inbreuk op art. 131 lid 3 van de grondwet welke nadrukkelijk vaststelt dat “elke inmenging inzake opsporing en vervolging en inzake bij de rechter aanhangig, is verboden”.

Met de aanname van de ontwerp amnestiewet wordt beoogd het 8 december rechtsproces te stuiten en het Nieuw Front is de mening toegedaan dat de rechterlijke macht ongestoord en zonder enige inmenging het rechtsproces voortzet en dat wet en recht gewaarborgd blijven. Bij de amnestieverlening in 1992 was het hoofddoel het terugbrengen van vrede in een gewapend conflictsituatie welke in 1985 was aangevangen tussen de verzetsgroep enerzijds en de militairen anderszijds. De veiligheid van de Staat was in het geding. Dit proces werd geleid door de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Benadrukt moet worden dat hierbij misdrijven tegen de menselijkheid werden uitgesloten, terwijl het huidig wetsontwerp alle gepleegde strafbare feiten opneemt en de amnestieperiode zelfs verruimt. Ook internationale verdragen waar Suriname deel van is verzetten zich tegen elke inmenging van de Staat in gaande rechtsprocessen. Het Nieuw Front doet alsnog een beroep op de indieners om het initiatief ontwerp wet in heroverweging te nemen en dat in geval van een mogelijke openbare behandeling in de Nationale Assemblee, de assembleeleden het principe van de democratische rechtstaat stellen boven het belang van selectieve personen.

Het Nieuw Front roept de hele Surinaamse samenleving in al haar geledingen op om de democratische rechtsstaat te helpen beschermen en wet en recht te helpen waarborgen."

Paramaribo 2 april 2012

Ch.Santokhi

R.Venetiaan

G.Castelen

W.Jessurun

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

02-04-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics