Nickerie.Net, woensdag 16 mei 2012


21-pagina's tellend vonnis krijgsraad ter beschikking

Het 21 pagina's tellende vonnis van de krijgsraad is dinsdagmiddag op schrift gesteld en reeds aan enkele advocaten verstrekt. Omdat de krijgsraad laat klaar was met het document, ontvangt een deel van de advocaten, betrokken bij het 8 december strafproces, het vonnis woensdagmorgen. Starnieuws heeft de hand kunnen leggen op het vonnis en stelt het nationaal en internationaal ter beschikking.

01a85df00935730124547c6a5916dec7.jpgDe samenstelling van de krijgsraad in de militaire kamer. President Cynthia Valstein-Montnor wordt geflankeerd door kolonel Mike Cooper (links) en luitenant-kolonel Carlos Li Fo Sjoe.

Veel belangstellenden en vooral rechtsgeleerden wilden weten welke formulering de krijgsraad heeft gebruikt over de taak die gelegd is in handen van de auditeur-militair. De krijgsraad is van oordeel dat er een ongewenste inmenging heeft plaatsgevonden in de lopende rechtszaak, door de amnestiewet aan te nemen en af te kondigen. Daarom heeft de krijgsraad geen eindoordeel geveld, want daarvoor moet een rechtsvraag worden beantwoord door de auditeur-militair Roy Elgin. Het gaat om artikel 131 lid 3 van de grondwet waarin in opgenomen: Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden

Uitstel eindbeslissing

De krijgsraad merkt op dat in strafprocedure er vier formele eindbeslissingen zijn volgens het Wetboek van Strafvordering artikelen 334 en 335:

- de bevoegdheid van de rechter;

- de geldigheid van de dagvaarding;

- de ontvankelijkheid van de vervolgingsambtenaar en de

- schorsing van de vervolging.

De krijgsraad heeft de formele eindbeslissing nog niet genomen en het strafproces geschorst. "Dit teneinde de vertegenwoordiger van de Staat in deze zaak, namelijk de auditeur-militair in de gelegenheid te stellen dit prealabele constitutionele vraagstuk beantwoord te krijgen en de krijgsraad daaromtrent te informeren op een alsdan te bepalen rechtsdag", aldus het vonnis. Voor de krijgsraad is bij de beoordeling niet doorslaggevend geweest of de daartoe bevoegde constitutionele toetsingsinstantie reeds is ingesteld, doch wel dat deze wel uitdrukkelijk is opgenomen in de grondwet.

Beslissing krijgsraad

"Ter voorkoming dat partijen in het ongewisse blijven omtrent de voortgang van de hoofdzaak en dus van de schorsingsredenen, zullen zij, in het bijzonder de auditeur-militair, op een bij beschikking te bepalen rechtsdag, in de gelegenheid worden gesteld de stand van zaken met betrekking tot voormelde rechtsvraag van constitutioneel recht, kenbaar te maken aan de krijgsraad en zo nodig de opheffing van de schorsing van de vervolging te vorderen cq te verzoeken."

De beslissing van de krijgsraad luidt als volgt: "Schorst de vervolging ingesteld tegen de verdachte bij dagvaarding d.d. 5 november 2007 totdat over het constitutioneelrechtelijk vraagstuk met betrekking tot artikel 131 lid 3 van de grondwet is beslist. Bepaalt dat bij nadere voortzettingsbeschikking op vordering van de auditeur-militair een nadere zittingsdag zal worden bepaald, teneinde geļnformeerd te worden omtrent de stand van zaken betreffende de beslechting van het constitutioneelrechtelijk vraagstuk c.q. waarop de opheffing van de schorsing van de vervolging kan worden gevorderd." Hiertegen kunnen de verdachten binnen veertien dagen in beroep gaan.

Het vonnis (pdf formaat)

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

16-05-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics